Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per tal que Tarragona Impulsa i l'IMET gestionin l'antic Institut Gaudí de la Construcció.

Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per tal que Tarragona Impulsa i l'IMET gestionin l'antic Institut Gaudí de la Construcció.

Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per tal que Tarragona Impulsa i l'IMET gestionin l'antic Institut Gaudí de la Construcció.

10/07/2019

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que el Tarragonès, segons dades de l’observatori d’ocupació del Servei d’ Ocupació de Catalunya (SOC), registrava al març del 2016 una taxa d’atur del 16%, i en concret la ciutat de Tarragona d’un 15,57%, i que el Tarragonès es situa entre les comarques amb uns dels índex d’atur més alts de tot Catalunya

Atès que segons el Ministerio de Educación de l’estat Espanyol el curs 2014-2015 la taxa d’abandonament de l’educació secundària obligatòria a Catalunya va ser del 22,2%

Atès que dos dels sectors més vulnerables i que més han patit la crisi econòmica a nivell laboral han estat els joves amb una baixa qualificació formativa i treballadors majors de 45 anys que havien estat vinculats al sector de la construcció.

Atès que tant el Servei d’ Ocupació de Catalunya com els diferents ens públics que realitzen polítiques d’ocupació conclouen que un dels nous filons d’ocupació és el de la “Millora d'allotjaments” i, dins d’aquest, concretament el de “Rehabilitació i reparacions d'interiors d'immobles” així com el de “Rehabilitació de l'exterior d'immobles”

Atès que actualment la Generalitat de Catalunya du a terme els anomenats programes de formació i inserció adreçats a joves que han abandonat l’educació secundària obligatòria (ESO), i que la finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional, facilitant l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora

Atès que l’oferta formativa del curs 2016-2017 del Tarragonès només trobem dos programes de formació inserció de la família professional d’edificació, i que ambdós pertanyen al d’auxiliar de paleta i no hi trobem cap d’auxiliar de pintura

Atès que anualment el Servei d’ Ocupació de Catalunya treu diverses convocatòries de foment de l’ocupació i de formació ocupacional i que, des del 2008, dins l’Ajuntament trobem que l’IMET és l'organisme municipal responsable de la gestió, organització i optimització dels serveis i projectes que en l’àmbit educatiu no universitari són de competència municipal

Atès que Tarragona Impulsa és el servei de l’Ajuntament de Tarragona que desenvolupa tots els programes relacionats amb les polítiques actives d’ocupació, la creació d’empreses i la dinamització del teixit empresarial, i que inclouen els següents eixos:

a- la formació presencial subvencionada per a persones en situació d’atur o que estiguin treballant

b- la formació presencial continuada per a persones que estiguin treballant 

c- els programes que combinen l’ocupació amb formació professionalitzadora i  transversal

Atès que Tarragona compta amb l’antic Institut Gaudí de la Construcció (finca situada al C/ Riu Siurana 55), un espai on es realitzava formació en l’àmbit de la construcció adreçada especialment envers treballadors o aturats d’aquest sector, i que  la gestió de l’Institut Gaudí de la Construcció depenia fins començaments d’enguany de la Federació de Gremis de la Construcció de la Província de Tarragona (FEGCO)

Atès que l’antic Institut Gaudí de la Construcció es troba situat als barris de Ponent, una de les zones més desafavorides de la ciutat i amb un índex més alt de fracàs escolar i d’atur juvenil

Atès que la gestió de l’antic Institut Gaudí de la Construcció per part de l’IMET i de Tarragona Impulsa podria ser una bona iniciativa per tal de revitalitzar la zona de Ponent així com el barri de Campclar

Atès que des de l’IMET i a través de l’ Institut Gaudí de la Construcció es podrien iniciar programes de formació i inserció per a joves de la ciutat en la família professional de l’edificació i obra civil, sector que a hores d’ara disposa d’una oferta formativa molt limitada

Atès que a través de l’antic Institut Gaudí de la Construcció des de Tarragona Impulsa es podria ampliar la formació ocupacional mitjançant certificats de professionalitat adreçats a persones aturades

Atès que la despesa per la gestió de programes de formació ocupacional com la de programes de formació i inserció aniria a càrrec de les subvencions i atorgament que fan els diferents departament de la Generalitat a través de les seves convocatòries sense que tinguessin una despesa afegida als pressupostos municipals.

Atès que els pressupostos municipals de l’Ajuntament de Tarragona inclouen des de fa anys una partida del 0,5 % del pressupost total a aportacions municipals per a programes d’ocupació, i que la dotació pressupostària per a l’any 2016 és de 1.000.000 d’euros

Atès que aquesta dotació podria servir per afrontar les necessitats de personal extra en cas que la subvenció de la Generalitat de Catalunya no cobrís la totalitat de la despesa de personal

El Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), demana al Ple de l’Ajuntament de Tarragona l’adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER: Assumir des de l’IMET i Tarragona Impulsa la gestió de l’antic Institut Gaudí de la Construcció situat al Carrer Siurana 55 de Tarragona  

 

SEGON: Sol·licitar als tècnics municipals de Tarragona Impulsa i de l’IMET que concretin l’oferta formativa més idònia per a desenvolupar en aquest espai

 

TERCER: Posar a disposició pública l’oferta formativa de cara al curs 2017-2018

 

 

Laia Estrada, portaveu del Grup Municipal de la CUP

Tarragona, Països Catalans, 15 de juliol de 2016

 

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format PDF

 

Segells de reconeixement d’administració oberta