Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Empresa Mesures de suport a pimes i autònoms Ajudes destacades d'interès empresarial

Ajudes destacades d'interès empresarial

Recull de les principals ajudes i subvencions presentades per les diferents administracions a les que es pot acollir el principal teixit productiu de la ciutat.

Títol/Normativa: Programa CE Implementa: projectes pilot singulars de comunitats energètiques

Termini de sol·licitud: 13/02/2023

Tipus: Incentius

Beneficiaris: Persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, i que conformin una comunitat energètica

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Més informació

Títol/Normativa: Next Generation EU - Ajuts a l’impuls de l’economia circular, en el marc del PERTE d’Economia Circular

Termini de sol·licitud: 26/01/2023

Tipus: Ajuts

Beneficiaris: Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquest ajut, sempre que estiguin legal i vàlidament constituïdes i disposin d’un establiment o sucursal a Espanya: 1. Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia. 2. Les entitats d’economia social, sempre que no formin part del sector públic i que estiguin incorporades el catàleg d’entitats d’economia social. 3. Les agrupacions de les anteriors sempre que en formi part una PIME, start-up o entitat d’economia social (sempre que compleixi els requisits de l’apartat anterior).

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico

Més informació  

Títol/Normativa: Emprendedoras Digitales

Termini de sol·licitud: Sense data límit

Tipus: Finançament

Beneficiaris: Podran obtenir els préstecs participatius les petites i mitjanes empreses emergents o en creixement en les quals uneixi o diverses dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de societat: en l'accionariat, en l'òrgan d'administració o formant part de l'equip directiu.

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Mincotur

Més informació

Títol/Normativa: Ajuts per al foment de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries

Termini de sol·licitud: 27/12/2022

Tipus: Ajuts

Beneficiaris: A les cooperatives agràries dedicades a la transformació i comercialització constituïdes legalment. A les entitats associatives agràries de caràcter agroalimentari que, sota la fórmula jurídica de cooperativa, societat agrària de transformació o societat mercantil, estiguin formades o participades per entitats associatives agràries de les quals més del 50% del capital social correspongui a cooperatives agràries d’aquestes característiques, que compleixin des del moment de la sol·licitud els requisits establerts al punt 2 de les bases reguladores.

Sector d’activitat econòmica: Sector agrari

Ens convocant: Generalitat de Catalunya

Més informació

Títol/Normativa: Programa "Generación Digital: Agentes del Cambio"

Termini de sol·licitud: 15/12/2022

Tipus: Subvencions

Beneficiaris: Entitats de formació

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Més informació

Títol/Normativa: Ajut destinat a la promoció, el foment i la comercialització del producte de proximitat

Termini de sol·licitud: 15/12/2022

Tipus: Ajuts

Beneficiaris: a. Les associacions, fundacions, federacions, amb personalitat jurídica, privades, sense ànim de lucre. b. Les cooperatives amb agrobotiga on efectuïn venda de productes agraris i agroalimentaris de proximitat

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Generalitat de Catalunya

Més informació

Títol/Normativa: RESOLUCIÓ EMC/3447/2020, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021-2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic (ref. BDNS 541898).

Termini de sol·licitud: 30/12/2022

Tipus: Crèdit a la inversió

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts persones o les entitats titulars d’allotjament turístics dels que regula el capítol III del títol I del Llibre segon del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020), és a dir, establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions (secció I), apartaments turístics (secció II), càmpings (subsecció I de la secció III) i establiments de turisme rural (secció IV) operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats degudament en seu municipal, amb els condicionants que estableix la base 5 de l’annex 1 de la citada Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril. 4.2 També podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades al paràgraf anterior, d’acord amb la base 5 de l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril.

Sector d’activitat econòmica: Turisme

Ens convocant: Departament d'Empresa i Coneixement

Més informació

Títol/Normativa: Activa Startups

Termini de sol·licitud: 31/12/2022

Tipus: Ajuts

Beneficiaris: Pimes o startups amb personalitat jurídica pròpia i que estiguin legalment constituïdes. Hauran de tenir el seu domicili fiscal i el seu principal centre operatiu a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció

Sector d’activitat econòmica: Multisectorial

Ens convocant: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Més informació 

Segells de reconeixement d'administració oberta