Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Programes de formació, orientació i ocupació Programa Treball i Formació LÍNIA ARC

Programa Treball i Formació LÍNIA ARC

Informació general Programa

L'1 de març de 2023 va iniciar el programa de treball i formació, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, amb la contractació de 2 persones.

El programa està adreçat a les persones, aturades o inactives, amb dificultats d’accés al mercat de treball i en situació d’especial vulnerabilitat, amb l’objectiu de millorar les condicions d’ocupabilitat de persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). En aquest projecte ARC (projecte sostenible en la recollida selectiva i/o d’autocompostatge) les persones destinatàries han de complir aquests 3 requisits:

 1. Tenir més de 45 anys
 2. Estar en risc de caure en situació d'atur de llarga durada
 3. Estar en possessió, o bé d'una titulació científica universitària oficial de grau o equivalent, o haver superat el primer o segon cicle d'educació universitària, o bé estar en possessió de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior o certificats de professionalitat relacionats amb la branca científica.

Objectius i resultats

L’objectiu d’aquest programa és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals, així com la formació en competències bàsiques.

Resultats esperats en aquest programa:

 • Millora en competències transversals.
 • Millora en l’ocupabilitat.
 • Adquisició de competències laborals.
 • Adquisició d’hàbits de treball.
 • Professionalització.
 • Millora curricular.
 • Reinserció laboral a curt i mig termini.

Itinerari

Els 2 participants del programa tindran un itinerari format per tres tipus d’accions:

Accions d’experiència laboral: aquestes accions s’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels/de les participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social.

Accions formatives: desenvolupament d’una activitat formativa transversal per part dels participants dins de la jornada laboral, d’una durada de 63 hores.

S’han contractat a dues persones com a tècnics/ques en projectes de recollida selectiva.

Tasques a realitzar

Perfil: Tècnic/a projectes de recollida selectiva.

 • Seguiment dels contenidors tancats a la ciutat i del sistema d’identificació d’usuaris/es per implementar el pagament per bonificació i taxa justa: estat, funcionament, contingut d’impropis, anàlisi i evolució de les dades de participació, lliurament d’elements d’identificació (targetes/credencials de l’app), etc.
 • Seguiment de les recollides comercials porta a porta i de la identificació d’usuaris/es comercials per implementar el pagament per bonificació i taxa justa: seguiment de la participació per part de les activitats econòmiques, contingut d’impropis, compliment de les condicions establertes en cadascun dels serveis.
 • Gestió de targetes identificatives d’accés als contenidors: crear noves targetes per pèrdua, nous domicilis, targetes que no funcionen, repartir-les als usuaris/es i explicar-ne el funcionament.
 • Seguiment de la recollida de tèxtil: estat, funcionament, contingut d’impropis, etc.
 • Seguiment de la recollida d’oli vegetal usat: estat, funcionament, contingut d’impropis, etc.
 • Foment de la recollida selectiva, incidint especialment amb la fracció orgànica i els impropis continguts en aquesta fracció.
 • Suport en la campanya de limitació de les aportacions de fracció resta en els contenidors en les zones on actualment ja està implementat el control d’accés i en tots les altres zones on s’anirà implementant junt amb l’adjudicació del proper contracte de neteja i recollida.
 • Suport en la implementació del canal de comunicació bidireccional entre el l’Ajuntament i els usuaris/es del servei.

Durada

Totes les contractacions tenen una jornada laboral del 100% i una durada de 12 mesos. L’objectiu principal es millorar el perfil professional del participant i afavorir el funcionament i estat de diferents zones i serveis a Tarragona, beneficiant-se així tots els veïns de Tarragona.


Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2545/2022, de 28 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació, destinat a la inserció de persones més grans de 45 anys, per a la gestió de projectes sostenibles en la recollida selectiva i/o d'autocompostatge (SOC TRFO – ARC) (ref. BDNS 642755) i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

Segells de reconeixement d'administració oberta