ITA 2017

Índex de Transparència Internacional dels Ajuntaments

 

L'Ajuntament de Tarragona ha obtingut un 72,5 sobre 100 en l'últim Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) 2017, elaborat per Transparència Internacional Espanya. Es tracta de la sisena edició d'aquest índex, que mesura el nivell de transparència dels 110 ajuntaments més grans de l'Estat, a través de 80 indicadors, que podeu consultar a continuació:

A) Transparència activa i informació sobre la corporació municipal

 1. Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'ajuntament
 2. Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'ajuntament
 3. Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials

 

B) Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i la participació ciutadana

 1. Pàgina web de l'ajuntament i serveis municipals
 2. Participació ciutadana i informació d'interès per al ciutadà

 

C) Transparència economicofinancera

 1. Informació comptable i pressupostària
 2. Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

 

D) Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i despeses dels serveis

 1. Contractacions
 2. Convenis, encomanes de despeses i subvencions
 3. Subministradors i costos dels serveis

 

E) Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques, medi ambient

 1. Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
 2. informació sobre licitacions d'obres públiques
 3. Urbanisme i obres d'infraestructura

 

F) Dret d'accés a la informació

 1. Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
 2. Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública

 

AVALUACIÓ ITA 2017

Segells de reconeixement d'administració oberta