Esteu aquí: Inici Govern Obert Transparència indicadors de transparència ITA Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis

Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis

Índex de transparència 2017. Indicadors del Bloc D. Ajuntament de Tarragona

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I COSTOS DELS SERVEIS
1. Contractacions
48. Es publiquen de forma immediata cadascun dels Contractes (tots els contractes no menors) realitzats per l'Ajuntament, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'hi hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en cadascun i la identitat dels adjudicataris. A l'apartat Ajuntament, Tràmits i Serveis, Contractació, Contractes formalitzats
49. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic al web). Està dintre de l'apartat "Relació de contractes". Incorporat a l'any 2018.
50. Les modificacions dels Contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic al web). A l'apartat Ajuntament, Tràmits i Serveis, Contractació, Contractes formalitzats
51. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació. A l'apartat Ajuntament, Tràmits i Serveis, Contractació, Meses de Contractació, hi ha un enllaç
52. Es publiquen les Actes de les Meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic al web per a aquesta informació). A l'apartat Ajuntament, Tràmits i Serveis, Contractació, Meses de Contractació, hi ha un enllaç
53. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic. A l'apartat Ajuntament, Tràmits i Serveis, Contractació, Contractes formalitzats
54. L'Ajuntament informa explícitament al web que publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (directament o per agregació en la Plataforma de contractació autonòmica). Esta dintre de l'apartat "Relació de contractes". Incorporat l'any 2018.
2. Convenis, encomanes de gestió i subvencions
55. La relació de convenis i encomanes de gestió subscrits, amb indicació de les parts signatàries, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes. Al portal de Transparència
56. La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris. Al portal de Transparència
57. Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascun dels Grups polítics municipals.  
3. Subministradors i costos dels serveis  
58. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament. A l'apartat de Contractació
59. Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (sobre la base de la normativa de l'Ordre HAP/2075/2014).  
Segells de reconeixement d’administració oberta