Esteu aquí: Inici Govern Obert Transparència indicadors de transparència ITA Transparència activa i informació sobre la corporació municipal

Transparència activa i informació sobre la corporació municipal

Índex de transparència 2017. Indicadors del Bloc A. Ajuntament de Tarragona

A) TRANSPARÈNCIA ACTIVA I INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
1.- Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
1.  Les dades biogràfiques de l'Alcalde/sa i dels consellers/eres de l'Ajuntament, especificant com a mínim el nom i cognoms, càrrec actual, foto, ressenya biogràfica (mínim quatre línies cada un) o el seu CV, així com les seves adreces electròniques. A l'apartat Ajuntament, Govern, Consistori
2. L'agenda institucional de l'Alcalde/sa, amb indicació i detall de les activitats ja celebrades com d'aquelles programades per a la seva pròxima realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants). A l'apartat Ajuntament, Govern, Alcalde, Agenda de l'Alcalde
3. Es publiquen de manera detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/sa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.

Es publica en format de dades obertes a partir d'octubre de 2018

4. La relació de llocs de treball de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions. A la Seu electrònica, Informació administrativa, Organigrama i taules retributives
5. Les dades bàsiques de tots i cadascun dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços als webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament al web i no puntuarà com a part de l'índex). A l'apartat Ajuntament, Informació de l'Administració, hi ha una pàgina de Patronats, Instituts i Empreses Municipals amb enllaços a cada una de les societats
6. La relació de llocs de treball o plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant-se la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex). S'hi accedeix des de l'apartat Transparència, entrant dins d'organisme autònom, empresa municipal/mixta, clicant l'empresa que ens interessa i mirar l'apartat Organització
7. Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels Directors Generals si n'hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les Entitats participades pel mateix. A l'apartat Ajuntament, Govern, hi ha una pàgina de Retribucions dels càrrecs electes i assessors
8. El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament. A la Seu electrònica, Informació administrativa, Declaració d'interessos
2.- Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
9. Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. l'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtingut. A l'apartat Ajuntament, Govern, Acció de Govern
10. Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'Ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions, incloent si escau les Juntes de Districte o barris, així com conèixer les seves relacions de dependència. A l'apartat Ajuntament, Govern, hi ha un apartat específic per als Òrgans de Govern amb tota la informació
11. Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament. Es publica a partir del 2018
12. Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cadascun d'ells. Sí, a l'apartat Ajuntament, Informació de l'Administració, Béns i Patrimoni, hi ha una pàgina amb els immobles
13. La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent si escau els dedicats a serveis públics). Hi ha la relació actualitzada a l'apartat de Béns
14. L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cadascun dels tres últims exercicis tancats. Hi ha l'inventari actualitzat a l'apartat de Béns
3.- Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
15. Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP). Sí, al portal de Transparència hi ha un destacat de Codi de Bon Govern i a la presentació del portal
16. Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals Totes els ordres del dia dels plenaris es publiquen a la Seu electrònica i s'anuncia amb una notícia a la portada del web de l'Ajuntament
17. Les actes íntegres dels Plens Municipals. Les actes dels plenaris es publiquen a la Seu electrònica, de la mateixa manera que les ordres del dia
18. Els acords complets de les Juntes de Govern, i les Actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple. Es poden trobar a la Seu Electrònica
19. Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals. Es poden seguir en directe a Tarragona Ràdio i consultar els anteriors també al web municipal.
20. Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no les hi ha hagut, s'indicarà expressament al web i no puntuarà com a part de l'índex).  
21. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no les hi hagués hagut, això es publicarà expressament al web). Es pot consultar a la Seu Electrònica, al mateix apartat on hi ha les declaracions d'interessos
Segells de reconeixement d’administració oberta