Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2009 Tots Sants: les parades de Castanyes

Tots Sants: les parades de Castanyes

Tots Sants: les parades de Castanyes

Decret ocupació via pública per aquesta festivitat
20/09/2007

 

 

 

 

D E C R E T

 

 

 

EXP. 601/07. Examinat l’expedient instruït amb motiu de la instal·lació a la via pública de parades de venda de castanyes amb motiu de la festivitat de Tots Sants i considerant convenient regular la instal·lació dels esmentats llocs de venda per al present any.

 

Vist l'informes emesos pel Servei d'Inspecció d’Obres i pels Serveis Tècnics Municipals d’Enginyeria Industrial.

 

En conseqüència, el Tinent d’Alcalde delegat de llicències urbanístiques i autoritzacions, en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia per Decret de data 16/06/07, resol:

 

Autoritzar els llocs proposats pels serveis tècnics per torrar i venda de castanyes  següents.

 

- Rambla Nova - Cristòfor Colom (davant Caixa)

- Rovira i Virgili (davant Banc Atlàntic.)

- Rambla Nova - Ixart.

- Rambla Nova - La Unió.

- Rambla Nova - Sant Francesc.

- Rambla Nova - Adrià.

- Ramón y Cajal - Prat de la Riba.

- Cervantes - Lleida

- Plaça Prim.

- Plaça Verdaguer.

- C/ Major - Pl. Santiago Rusiñol.

- Serrallo.

- Rambla Nova (davant Seat)

- Pl. dels Carros

- Cristofor Colom cantonada Reding

- Méndez Núñez cantonada Rambla Nova

- Comte de Rius cantonada August

- Pl. Imperial Tarraco, davant edifici Universitat

- Pl. Fòrum

- Pl. Ponent cantonada amb Mallorca

- Pl. Anselm Clavé

- Passeig de les Palmeres - Rambla Vella

- Av. Catalunya - Mª Cristina

- Pere Martell cantonada amb l'Av. Ramon y Cajal.

- Pl. Constitució -Bonavista

- Pl. de l'Església -Torreforta

- Plaça de Riuclar

- Carrer Fluvià davant l’establiment comercial Mercadona.

- Plaça Catalunya - Sant Pere i Sant Pau

- Plaça Major - Sant Salvador

- Campclar

 

Es podran instal·lar durant els dies del 27 d'octubre a l’1 de novembre de l'actual, ambdós inclosos.

 

L'ocupació màxima de la via pública serà de 5x2 m, sense dificultar la lliure circulació de persones ni pugui ocasionar danys a les persones, arbres, via pública i instal·lacions existents en aquesta.

 

Hauran de disposar en els llocs on s'efectuarà la venda d'un dipòsit de 25 litres d'aigua com a mesura de seguretat per aquest tipus d'activitat.

 

El  combustible  utilitzat (carbó o fusta), s'emmagatzemarà en un recipient adequat per aquest fi.

 

La torradora de castanyes utilitzada seguirà els models tradicionals, no admetent-se encendre foc sobre la via pública i fora del fogó.

 

Sols  es  podrà optar a un lloc de venda de castanyes.

 

Sols podran prendre part entitats degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats, centres cívics o representants de centres docents, tots amb seu a aquesta ciutat, en aquest cas hauran de comptar amb el vist i plau del centre.

 

Els interessats en obtenir un dels llocs de venda de castanyes hauran de presentar la sol·licitud al Registre General d'aquest Ajuntament fins el dia 10 d'octubre i amb els següents requisits:

 

·         acreditar la representació.

 

·         certificat de la direcció del centre docent acreditant que el grup que presenta la petició pertany al curs que diu i estan autoritzats pel viatge de fi de curs.

 

·         els que estiguin inscrits al Registre d'Entitats Municipals hauran de fer constar el núm. que disposen.

 

Els que no siguin inscrits al Registre d'Entitats Municipals o presentin la sol·licitud fora de termini seran exclosos d'immediat i no entraran en sorteig.

 

El sorteig dels llocs per la instal·lació de torrar i venda de castanyes s'efectuarà entre tots els peticionaris admesos.

 

Pels que no han estat adjudicataris s'efectuarà un segons sorteig per enumerar-los cas que es presenti alguna renúncia per part dels adjudicataris.

 

L'adjudicació dels llocs es farà mitjançant sorteig  entre totes les instàncies admeses el dia 16 d'octubre a les 12 hores al Saló d’Actes d’aquest Ajuntament i sota la Presidència del Tinent d'Alcalde coordinador de l’Àrea de Territori o persona en qui delegui.

 

Hauran de complir tot el que ve disposat als art. 3 i 4 del Decret Legislatiu 1/93 de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa d'un Text únic dels preceptes de la Llei 1/1993, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, i en especial en el seu art. 3, així com el que es disposa al Capítol III de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana i ús dels Espais Públics de Tarragona.

 

Així ho resol i signa el Tinent d’Alcalde delegat de llicències urbanístiques i autoritzacions, a la ciutat de Tarragona, a 03/09/07, de tota la qual cosa, el Secretari General, dona fe.

 

El Tinent d’Alcalde Delegat,                                            El Secretari General, pd,

 

 

Segells de reconeixement d'administració oberta