Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies Habitatge 2022 L'Oficina Local de l'Habitatge de Tarragona ha gestionat més de 8.600 expedients d'ajuts al lloguer durant els últims 4 anys

L'Oficina Local de l'Habitatge de Tarragona ha gestionat més de 8.600 expedients d'ajuts al lloguer durant els últims 4 anys

L'Oficina Local de l'Habitatge de Tarragona ha gestionat més de 8.600 expedients d'ajuts al lloguer durant els últims 4 anys

En total, s’han concedit més d’11 milions d’euros als llogaters de la ciutat
04/07/2022

Des del 2018, l’Oficina Local de l’Habitatge de Tarragona ha gestionat més de 8.600 expedients d’ajuts al lloguer de la Generalitat de Catalunya, el que ha suposat poder concedir més d’onze milions d’euros en els últims quatre anys. En aquest sentit la consellera Eva Miguel ha destacat que “l’Oficina Local de l’Habitatge de Tarragona suposa un referent per la ciutadania. Amb la gestió d’ajuts al lloguer s’està fent un gran esforç, sobretot en els moments de pandèmia, per tal d’arribar i facilitar la gestió a tota la ciutadania”. Miguel també ha posat de manifest que “també cal tenir en compte que aquest alt nombre de sol·licituds són conseqüència de l’emergència habitacional que viu la ciutat”.  

Miguel també ha posat de manifest que “tenint en compte el context socioeconòmic, des de l’Ajuntament es continuarà treballant per augmentar el parc públic de lloguer per garantir el dret a l’habitatge a la ciutat”. Com a novetats la consellera també ha explicat que s’està treballant per tal d’accedir a ajuts Next Generation prioritzant aliances amb el 3r sector.  

L’any 2018, Respecte als ajuts al pagament del lloguer, es van gestionar 1.820 ajudes. L’any 2019 s’incrementa la seva tramitació fins als 2.000 ajuts, xifra que s’ha anat mantenint els últims 3 anys.  

A més, s’han tramitat més de 600 prestacions d’urgència especial en els últims quatre anys. Aquestes es tramiten conjuntament amb l’IMSST, per fer front als impagaments de les rendes de lloguer, i que han suposat la concessió de més de 400.000€ destinats a famílies vulnerables. A causa de la pandèmia, l’any 2020 i 2021 es va incrementar considerablement la seva tramitació, passant dels 45 expedients tramitats al 2019, als 396 expedients al 2020 i als 126 al 2021, consolidant la tendència a l’alça.   

A continuació es detallen els ajuts al lloguer tramitats  i els imports atorgats entre 2018 i 2021. 

Any Ajuts lloguer Import atorgat Ajuts urgència especial Import atorgat Total ajuts Total import atorgats
2018 1.820 2.768.085,22 €  62 41.540, 35 € 1.882 2.809.687,57 €
2019 2.079 2.349.890,67 €  45 30.338,04 € 2.124 2.380.273,71 €
2020 2.022 2.605.864,51 €  396 256.930,77 € 2.418 2.863.191,28 €
2021 2.129 3.008.500,65 €  126 76.556,2 € 2.255 3.085.183,17 €
Totals 8.050 10.732.341,05 €  629 405.365,68 € 8.679 11.138.335,73 €

Bo Jove de lloguer 2022  

L’ajut va estar obert del 8 al 17 de juny. A Tarragona s’han presentat 878 expedients. Actualment s’han tramitat els 344 expedients presentats el dia 8 de juny i es preveu que ja s’esgotin els recursos disponibles. 

Ampliació del parc de lloguer social 

L’ampliació del parc de lloguer social a la ciutat és un dels objectius de la conselleria. Per aconseguir-lo s’estan duent a terme diferents accions. La primera és la compravenda d’habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte. Fins ara, s’han comprat 18 habitatges per destinar-los al lloguer social per famílies vulnerables, dels quals ja s’han rehabilitat 10 i s’han llogat 7 a les famílies determinades per serveis socials. Hi ha 6 habitatges que s’estan acabant de rehabilitar i que pròximament seran lliurats a més famílies en risc d’exclusió social. Actualment, hi ha 8 habitatges pendents d’escripturar.  

Un altre acció que està tenint un fort impacte és la firma del conveni amb Habitat 3 que es va signar el maig de 2021. El conveni té una durada de quatre anys prorrogables i un cost anual de 32.000 €. Gràcies aquest conveni, HÀBITAT3 cedeix 17 habitatges de la ciutat buits i rehabilitats a SMHAUSA per tal de que es destinin a persones amb situació de vulnerabilitat a través de l'Institut de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), dels quals s’han rehabilitat 15 i s’han lliurat 14.  

Aprovació definitiva del Pla Local de l’Habitatge i posada en marxa del consell de l’Habitatge 

El Ple de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar el PLH el 18 de desembre de 2022 i com no es van presentar al·legacions va quedar definitivament aprovat amb la seva publicació al BOPT el 18 de maig de 2022. Actualment s’està posant en funcionament diferents actuacions de les contemplades.  

Una de les principals accions del PLH es la creació del Consell de l’Habitatge de Tarragona. El dia 30 de març de 2022 es va realitzar la primera reunió del Consell plenari, en la qual va quedar el Consell Constituït i es va aprovar per unanimitat les persones representants del Consell Plenari que formaran part de la Comissió executiva. El mandat de les quals serà de 4 anys i es renovarà cada 2 anys per meitats. I les persones membres seran reelegibles. La comissió executiva ja ha realitzat dos reunions de treball en les quals han elaborat un pla de treball que s’ha d’aprovar en la pròxima reunió del Consell que es preveu pel setembre. També es va acordar la creació de tres grups de treball que es posaran en marxa durant el mes de juliol i són:

  • POUM i promoció de l’habitatge a la ciutat.
  • Qualitat del parc edificatori: rehabilitació i millora dels habitatges. 
  • Afavorir l’accés a l’habitatge, i especialment dels grups vulnerables. 
Segells de reconeixement d'administració oberta