Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PPC Notícies i mocions 2015 Moció per a la creació d'una zona única escolar a la ciutat

Moció per a la creació d'una zona única escolar a la ciutat

Moció per a la creació d'una zona única escolar a la ciutat

30/11/2015

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, PER A SER DEBATUDA AL PROPER CONSELL PLENARI DEL 30 DE NOVEMBRE DE 2015, PER DEMANAR A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA QUE CREÏ, CONJUNTAMENT AMB LA GENERALITAT, UNA ZONA ÚNICA ESCOLAR A LA CIUTAT, MODIFIQUI ELS BAREMS EXISTENTS PER A L’ASSIGNACIÓ DE PLACES, I EXERCEIXI LA TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA EN LA QUALITAT DELS CENTRES, MITJANÇANT L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ DE TARRAGONA.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Dos fets impedeixen l’efectiu exercici de l’elecció de centre educatiu a les ciutats que, com Tarragona, es regeixen pel sistema de zonificació escolar: la importància que es dóna a la zona de residència com a criteri principal i l’escassa informació objectiva disponible sobre la qualitat dels centres.

El principal problema que es deriva d’aquest fet és la limitació del dret dels pares d’educar als seus fills menors en els seus valors i conviccions (Article 27 de la Constitució) i el dret a accedir a una educació de qualitat en condicions d’igualtat (Article 21 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya). Així, les famílies no poden valorar quin centre educatiu o quin tipus de projecte pedagògic és el més adient pels seus fills.

A Tarragona s’ha adaptat el criteri polític de distribuir “equitativament” a l’alumnat per zones de residència. Això fomenta una correlació natural entre capital econòmic i concentració escolar i, en conseqüència, la configuració d’una població escolar homogènia que dificulta la igualtat d’oportunitats, limita la integració i disminueix la qualitat educativa. No és estrany el cas de pares que, al disposar de majors recursos econòmics, han pogut traslladar el seu lloc de residència al districte on es troba l’escola que desitgen, o el de les que han empadronat al seus infants al domicili d’un familiar o amic per tal d’obtenir els punts necessaris.

Actualment, en cas d’empat entre candidats, s’utilitzen altres criteris complementaris com ara el de la condició d’exalumne d’un dels pares; criteri que considerem infravalorat tenint en compte la confiança que genera, en una família, una escola amb la que manté un alt grau d’identificació i un sentiment de pertinença.

La modificació dels barems existents per a l’assignació de places i la zona única escolar que demanem té uns beneficis suficientment importants per ésser tinguts en consideració:

Augmenta la llibertat al sistema educatiu i traspassa la responsabilitat de l’educació dels fills a qui realment pertoca, els pares.
Permet la igualtat d’oportunitats dels alumnes amb independència del seu lloc de residència.
Fomenta la coresponsabilitat, la participació i la implicació dels pares en l’educació i en el funcionament de les escoles dels seus fills.

Afavoreix la diversitat de la oferta educativa i facilita l’adaptació a les diferents demandes i necessitats. És la única manera d’assegurar que les escoles funcionin amb una clara i distintiva missió pedagògica i de que els docents puguin desenvolupar els seus propis projectes de centre.

Estimula l’autonomia i la competència entre els centres, tant en el pla pedagògic, como en l’administratiu i organitzatiu, fet que afavoreix una millora en la qualitat de l’educació.
Transparència informativa. L’Administració educativa i els centres educatius hauran de facilitar la informació necessària per a permetre una elecció lliure i responsable per part de les famílies.

La implantació d’una zona única escolar a la ciutat de Tarragona farà possible que la proximitat del domicili de l’alumne no sigui el criteri preferent d’assignació de plaça, donat que el criteri d’existència de germans al centre només es pot aplicar, evidentment, a les famílies amb més d’un fill. En conseqüència, l’elecció efectiva permetrà als pares un apropament entre els seus propis valors i ideals pedagògics i els de l’escola que han escollit.

D’altra banda, l’Oficina Municipal d’Escolarització, impulsada per la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona “per promoure la coresponsabilitat entre l’administració autonòmica i l’administració local en la gestió del procés d’escolarització que duen a terme els centres educatius sufragats amb fons públics”, ha d’oferir un paper molt més important en aplicació de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, i donar a conèixer, mitjançant una diagnosi externa de la qualitat de cada centre escolar, una informació en l’evolució i qualitat educativa, per tal de que els pares tinguin a la seva disposició mecanismes transparents per poder exercir la llibertat educativa vers els seus fills.

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Tarragona adopta els següents

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Tarragona respecta la llibertat absoluta en l’elecció de centre educatiu dels nens, per part dels seus pares, i insta a la Generalitat de Catalunya a crear, conjuntament, una zona única pel conjunt del tot el municipi, que serà dissenyada a nivell local.

SEGON.- L’Ajuntament de Tarragona insta a la Generalitat a crear, conjuntament, una nova llista de barems, on la voluntat d’elecció de centre escolar que tinguin els progenitors sigui el principal criteri puntuable, en detriment del criteri del domicili de residència de la família, que passarà a valorar-se en cas d’empat.

La condició d’exalumne dels pares o dels germans del nen serà també un dels criteris que més es valoraran, directament i no en cas d’empat; com també el criteri del lloc de treball dels progenitors.

TERCER.- Per a dur a terme els anteriors acords, l’Ajuntament de Tarragona crea una comissió de treball, amb participació del Consell Escolar Municipal, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament, per tal d’establir un procés just i equitatiu amb uns nous barems que garanteixin el dret dels pares d’educar als seus fills en els valors i en el projecte pedagògic que considerin, així com el dret a accedir a una educació de qualitat en condicions d’igualtat.

QUART.- L’Ajuntament de Tarragona potenciarà, mitjançant l’IMET i l’Oficina Municipal d’Escolarització de Tarragona, la informació per part de les famílies a l’hora d’exercir aquesta llibertat d’elecció de centre escolar, donant compliment a la “LOMCE”, i impulsant la diagnosi externa i transparent de la qualitat de cada centre escolar.

Segells de reconeixement d’administració oberta