Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PPC Notícies i mocions 2016 Moció del Partit Popular en defensa de les diputacions provincials

Moció del Partit Popular en defensa de les diputacions provincials

Moció del Partit Popular en defensa de les diputacions provincials

17/03/2016

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, PER A SER DEBATUDA AL PROPER CONSELL PLENARI DEL 18 DE MARÇ DE 2016, EN DEFENSA DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS I EN CONTRA DE LA SEVA SUPRESSIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des del començament de la nostra democràcia, les Diputacions Provincials han estat coprotagonistes de la millora general dels nostres pobles i ciutats, ajudant als municipis a desenvolupar les seves competències i a donar més i millors serveis. El seu objectiu final ha estat i és l’aportació de més benestar als ciutadans, oferint serveis de qualitat que garanteixen la igualtat d’oportunitats, evitant així que existeixin ciutadans de primera i de segona.

Al llarg de tots aquests anys, han garantit la permanent assistència, cooperació jurídica, econòmica, tècnica i d’assessorament dels municipis, facilitant el seu adequat funcionament, especialment dels rurals.

La seva funció de coordinació territorial, d’auxili als petits i mitjans municipis, de prestació de serveis de primera necessitat que no podrien proporcionar molts municipis per si mateixos, d’impuls d’actuacions complementàries en assumptes de competència municipal, ha estat definitiva per a la gestió local.

Províncies i municipis, ajuntaments i diputacions, integren una mateixa comunitat política local i comparteixen uns mateixos interessos, sense relació jeràrquica sinó de paritat institucional. Són fonamentals per a, generant economies d’escala, provocar l’abaratiment de costos i el conseqüent efecte multiplicador dels recursos.

El seu paper és essencial per als petits municipis, fins al punt de que la seva supressió comportaria la desaparició de petits ajuntaments. I són imprescindibles per a combatre la despoblació.

Les Diputacions Provincials són veritables administracions territorials amb competències pròpies i amb autonomia per a gestionar els seus interessos, tal i com reconeix la Constitució.

L’article 141.2 de la Constitució encomana a les Diputacions Provincials el Govern i l’administració autònoma de les províncies, reconegudes al seu apartat 1er com a entitats locals amb personalitat jurídica pròpia. Així ho ha referendat el Tribunal Constitucional en diferents ocasions, definint-les com a “componentes esenciales cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales”.

Finalment, són element clau per a la vertebració nacional, raó per la qual la seva eliminació és una pretensió constant de les formacions polítiques nacionalistes.

Davant el coneixement d’un acord entre el Partido Socialista Obrero Español i Ciudadanos que comportaria la supressió de les Diputacions Provincials, el Partit Popular surt, de nou, en defensa de l’existència d’aquestes organitzacions provincials.

Una defensa de les Diputacions Provincials que, fins fa poc, era compartida pel Partido Socialista Obrero Español, que va concórrer a les eleccions municipals de 2015 amb una sèrie de propostes que, lluny de suposar la desaparició que ara negocien, les reforçaven per fer-les més modernes, eficaces i transparents. Així:

Programa Electoral PSOE Eleccions Municipals de 2015

“Modernizar las Diputaciones Provinciales, hacerlas más eficaces i transparentes y ponerlas al servicio de los pequeños municipios, fundamentalmente, para apoyar las inversiones necesarias a través de los planes provinciales y ofrecer una adecuada cobertura de servicios públicos a sus vecinos y vecinas”

Programa Electoral PSOE Elecciones Generales de 2015

“Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de màxima transparencia, racionalidad y democracia”.

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Tarragona adopta els següents

 

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Tarragona reivindica el valor institucional de les Diputacions Provincials i, en concret, de la Diputació Provincial de Tarragona, com a governs que compleixen la missió de cooperar en la vertebració territorial i de vetllar per la igualtat i accés de tots els ciutadans als serveis necessaris.

SEGON.- L’Ajuntament de Tarragona exigeix al futur Govern d’Espanya que respecti aquestes organitzacions territorials per a no castigar als milions d’espanyols que, sota el seu paraigües, conviuen en municipis rurals.

TERCER.- L’Ajuntament de Tarragona valora que el present immediat de les Diputacions Provincials no passa per la seva supressió, sinó per assolir, conjuntament amb els Ajuntaments, l’objectiu de configurar unes administracions modernes i eficaces al servei dels ciutadans, en les que no se solapin competències, i que comptin amb el mateix nivell de qualitat i autosuficiència que la resta d’administracions de l’Estat.

A Tarragona, a vint – i – quatre de febrer de dos mil setze.

 

Alejandro Fernández Álvarez

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Segells de reconeixement d’administració oberta