Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2017 Demà el Plenari aprovarà la nova ordenança d'instal·lacions publicitàries i desestimarà el recurs contra la suspensió de llicències, això comportarà la retirada del tòtem de Parc Riu Clar

Demà el Plenari aprovarà la nova ordenança d'instal·lacions publicitàries i desestimarà el recurs contra la suspensió de llicències, això comportarà la retirada del tòtem de Parc Riu Clar

Demà el Plenari aprovarà la nova ordenança d'instal·lacions publicitàries i desestimarà el recurs contra la suspensió de llicències, això comportarà la retirada del tòtem de Parc Riu Clar

L’ordenança es posarà a exposició pública durant 30 dies perquè es puguin presentar al·legacions, en el cas que no se’n presentin quedarà aprovada.
17/02/2017

El Ple municipal que tindrà lloc demà divendres tractarà en el punt 4.2.1. l'aprovació inicial de l'avantprojecte de l'ordenança municipal d'instal·lacions i activitats publicitàries. Aquesta ordenança respon a la necessitat de millorar la convivència entre l'activitat publicitària exterior i la protecció de l'entorn urbà, el benestar veïnal i la conservació del patrimoni cultural de la ciutat de Tarragona.

El Ple municipal del 24 d'octubre de l'any passat va acordar suspendre per un termini màxim d'un any les autoritzacions o comunicacions per instal·lar cartelleres publicitàries a tot el terme municipal per tal de regular l'ordenança que estava en vigor des de 1988, tot i que amb modificacions posteriors.

L'ordenança que anirà a Plenari regula els rètols, veles, cartelleres, cartells i pancartes.

Pel que fa a les cartelleres instal·lades en terreny privat només es podran col·locar en zones industrials, terciàries i de gran indústria (àmbits 19 i 20 del POUM), d'aquesta manera s'amplia la zona urbana de protecció. En concret, de les cartelleres l'ordenança diu el següent:
 

  • Han d'estar ubicades en sòl urbà consolidat, qualificats amb les claus 19 i 20 del POUM, corresponents a zones industrials, terciàries i de gran indústria. I cal que s'instal·lin fora de l'espai preceptiu de separació a límits.

 

  •  No han de dificultar la visió de perspectives urbanes o paisatgístiques típiques, tradicionals o d'interès. Tampoc es poden ubicar en indrets que malmetin o dificultin o impedeixin la contemplació dels elements que integren el catàleg de béns a protegir del POUM de Tarragona i de les seves zones de protecció, dels temples, els cementiris, les estàtues, els monuments, fonts, equipaments, serveis públics, zones naturals i els espais verds o que interfereixin paisatgísticament sobre la silueta de la ciutat.

 

  •  Per la seva ubicació, forma, color, disseny o inscripcions, no poden impedir la visibilitat del conductor o del vianant, i no s'han de poder confondre amb els senyals de trànsit ni perjudicar la seguretat. Tampoc s'admeten les instal·lacions publicitàries que produeixin enlluernament, fatiga o molèsties als sentits.

 

  •  En les zones de servitud i afectació de domini públic, s'aplicaran les limitacions que estableix la legislació vigent. En el seu cas, es requerirà informe de l'Administració competent.

 

  •  No han d'afectar masses arbòries singulars ni arbres inclosos en el catàleg d'arbres protegits del POUM.

 

  •  Les dimensions màximes de la superfície publicitària han de ser de 24 m2. La seva alçada màxima total és de 6 m.

 

  •  S'autoritza un màxim d'una cartellera per cada unitat mínima de superfície de 1.000 metres quadrats, i els seus múltiples enters.


Cartelleres sobre mono pals:

  •  S'autoritza màxim una cartellera en mono pal per cada parcel·la cadastral i només en el cas que es destini a publicitat de l'empresa o activitat industrial o comercial establerta en aquella parcel·la. A banda de les claus 19 i 20 del POUM també s'admetran en aquelles zones a on el planejament derivat les admeti expressament i en les condicions que aquest estableixi. Si no està definit en aquest planejament derivat, cada exposició publicitària no pot excedir de 12 m d'amplada i 5 m d'alçada. La longitud màxima del mono pal, mesurats des de la rasant natural del terreny fins a la cara baixa de la superfície d'exposició, és de 15 m.

 

  •  Distància a límits: ha de respectar la separació normativa de l'edificació a límits de parcel·la, i en cap cas ser inferior a la distància equivalent a la seva alçada total més 2 m des de la base del mono pal al límit de parcel·la. S'exceptua el cas de les benzineres, en què únicament cal que se separin de la distància establerta a la clau urbanística de la zona.


El conseller de Territori, Josep M. Milà, ha afirmat que "l'ordenança vol resoldre el problema existent, una sobreexplotació publicitària, atenent criteris d'interès general, d'ordre públic i protecció i salvaguarda de l'espai públic".

Si el Plenari aprova l'ordenança, aquesta es posarà a exposició pública durant 30 dies perquè tothom pugui presentar al·legacions, en el cas que no se'n presentin quedarà aprovada.

D'altra banda, el Plenari tractarà en el punt 4.2.2. desestimar el recurs de reposició interposat per Annunzia Publicidad Exterior SL. contra l'acord del Plenari del 24 d'octubre de 2016 de suspendre l'atorgament d'autoritzacions o comunicacions de cartelleres.

El conseller de Territori, Josep Maria Milà, ha explicat que els antecedents de desestimar aquest recurs provenen de quan l'Ajuntament de Tarragona va comunicar al propietari del tòtem ubicat a Parc Riu Clar (carretera T-11), Annunzia Publicidad Exterior SL, que el Plenari havia aprovat suspendre la concessió de llicències; aleshores, l'empresa va interposar un nou recurs de reposició contra l'acord de suspensió de llicències. "Ara, els serveis jurídics municipals han informat que s'ha de desestimar el recurs i requerir a l'empresa que retiri el tòtem, per tant, immediatament ordenarem la seva retirada i que cessi l'ús publicitari. En el cas que no ho compleixin l'Ajuntament adoptarà les mesures que preveu la llei, retirada del tòtem publicitari de forma subsidiària i multes".

Cal assenyalar, que l'acord de suspensió de llicències no sols ha afectat la cartellera de Parc Riu Clar sinó també a 13 cartelleres publicitàries que estaven en tràmit i també a totes les que no tenen llicència o els hi ha caducat el termini d'autorització.

Segells de reconeixement d’administració oberta