Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2018 Acords adoptats al consell plenari del 15 de juny

Acords adoptats al consell plenari del 15 de juny

Acords adoptats al consell plenari del 15 de juny

Acords adoptats al consell plenari del 15 de juny Fotografia: Twitter de l'Ajuntament (Arxiu)
16/07/2018

El passat 15 de juny de 2018, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. Podeu consultar l'ordre del dia a la seu electrònica.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

 

Punts de l'ordre del dia

2.1.1.- Aprovar la modificació de l’apartat 1 de l’annex de preus públics que aplica el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. S’aprova per unanimitat.

2.1.2.- Aprovar els preus públics dels serveis educatius municipals per al curs 2018/2019: llars d’infants municipals, escola municipal de música i centre municipal de formació d’adults Fòrum. S'aprova per 20 vots a favor: 1 UpA, 1 CUP, 2 PDeCAT, 3 C?s, 4 PP i 9 PSC; 4 en contra d'ERC-MES-MDC ; i 2 abstencions: 1 consellera no adscrita i 1 ICV. El s.r Jordi Martí és absent.

2.1.3.- Aprovar els preus públics dels casals d’estiu 2018. S'aprova per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 2 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 1 abstenció de la CUP. El sr. Jordi Martí és absent.

2.2.1.- Comparèixer, en qualitat de part recurrent, davant de la Sala Tercera del Tribunal Suprem en la cassació preparada ‒a instància d’aquest Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya‒ contra la sentència dictada el 13 de febrer de 2018 per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el recurs contenciós administratiu 188/2013, interposat per Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA. S'aprova per 25 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 CUP, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MEs-MDC i 9 PSC; i 1 abstenció de PDeCAT. El sr. Jordi Martí és absent.

2.3.1.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 5 del pressupost del 2018 de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. S’aprova per unanimitat.

2.3.2.- Aprovar inicialment el 14è expedient modificatiu de crèdit del pressupost de 2018 (extraordinari, suplements i baixes).- i que va ser objecte d’esmena. S'aprova per 14 vots a favor: 1 UpA, 4 PP i 9 PSC; 1 vot encontra de CUP; i 11 abstencions: 1 consellera no adscrita, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's i 4 ERC-MES-MDC. El sr. Jordi Martí és absent.

2.3.3.- Aprovar la relació 4/2018 de despeses meritades, corresponent a factures de l’exercici 2017. S'aprova per 22 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC, i 4 abstencions: 1 CUP i 3 C's. El sr. Jordi Martí és absent.

2.4.1. Declarar d’interès per a la ciutat de Tarragona, els usos dels espais del domini públic municipal emprats per la productora de “Masterchef Celebrity” que és Shine Iberia, SL pel rodatge del programa a la platja de Tamarit i a l’Amfiteatre, els dies 13 de juny del 2018 i l’anterior. S'aprova per 22 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC, 9 PSC; 2 vots en contra: 1 ICV i 1 CUP; i 2 abstencions PDeCAT. El sr. Jordi Martí és absent.

2.5.1.- Donar compte del Decret del conseller de Serveis Centrals, Economia i Hisenda de 24 de maig de 2018, d’aprovació de la revisió corresponent al primer trimestre del Pla anual de tresoreria per a l’exercici 2018. S'aprova per 23 vots a favor: 1 consellera adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 3 C's, 4 PP. 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; 1 vot en contra CUP; i 2 abstencions PDeCAT. El sr. Jordi Martí és absent.

3.1.2.- Revisar els preus del contracte d’immobilització i retirada de vehicles de la via pública i el seu posterior trasllat al dipòsit de vehicles; eliminació dels vehicles declarats abandonats i alienació de la ferralla, gestió de les cessions voluntàries dels vehicles, la gestió de cobrament de les taxes d’immobilització i de les denúncies en matèria de trànsit en els casos en què és legalment exigible el seu ingrés immediat, així com el servei de senyalització provisional. S'aprova per 17 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 2 C's, 4 PP i 9 PSC; 6 vots en contra: 1 ICV, 1 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 3 abstencions: 2 PDeCAT i 1 C's. El sr. Jordi Martí és absent. El sr. Pedro Sánchez és absent en el moment de la votació iniciada la deliberació de l'assumpte.

3.1.3.- Revisar els preus del contracte de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria i de la planta de vehicles fora d’ús del municipi de Tarragona. S'aprova per 16 vots a favor 1 UpA, 2 C's, 4 PP i 9PSC; 6 en contra: 1 ICV, 1 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 3 abstencions: 1 consellera no adscrita i 2 PDeCAT. El sr. Jordi Martí i el sr. Pedro Sánchez són absents.

3.1.4.- Adjudicar el servei corresponent al manteniment de les zones verdes de Tarragona, així com la continuació de l’actual servei fins a la formalització del nou contracte. S'aprova per 23 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; 1 en contra: CUP; i 2 abstenciions PDeCAT. El sr. Jordi Martí és absent.

3.2.1.- Donar compte del Decret del tinent d’alcalde conseller delegat, coordinador cap
d’Àrea de Presidència i coordinador cap d’Àrea de Transparència, Govern Obert, Espais
Públics i Contractació, de data 28 de maig de 2018, en el qual s’aprova donar de baixa
com a local electoral el Centre Cívic La Floresta, donar d’alta com a local electoral el
CEIP La Floresta i assignar als electors de la Secció censal 6 del Districte 6 a aquest local
electoral.

4.1.1.- Adscriure a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, la totalitat de la finca 1901/1 de l’Inventari Municipal de Béns, ubicada al Camí Pont del Diable de Sant Pere i Sant Pau. S'aprova per unanimitat.

4.1.2.- Rectificar l’Inventari General 2017. S'aprova per unanimitat.

4.1.3.- Rectificar l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sol i l’Habitatge 2017. S'aprova per unanimitat.

4.2.1.- Ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia i, si escau, ratificar l’actuació de l’Alcaldia davant el president de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en relació amb a la Modificació puntual de l’agenda econòmica i objectius del POUM, relativa al sector PMU34, Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada. S'aprova per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C?s, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i un vot en contra CUP. El sr. Jordi Martí és absent. El sr. Josep M. Milà s'absenta de la sesió en trobar-se dins d'alguns dels motius d'abstenció previstos en l'article 23 de la Llei 40/2015 de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.1.1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de dates 25 i 28 de maig de 2018, de cartipàs municipal.

5.1.2.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 29 de maig de 2018, de delegació de signatura de la Secretaria General.

 

Mocions presentades

 

6.1.- Moció presentada pel Grup Municipal d’UpA perquè s’encarregui la redacció del Pla
Director del Modernisme a Tarragona. La moció resta empatada en vots en segona votació amb 13 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's i 4 ERC-MES-MDC i 13 vots en contra: 4 PP i 9 PSC.

6.2.- Moció presentada pels Grups Municipals d’ICV-EUiA i PSC per demanar que els
habitatges procedents d’herències intestades es destinin a incrementar el parc de lloguer
per a emergències econòmiques i socials. S'aprova per unanimitat.

6.3.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP en rebuig a la violència i la impunitat policial. No s'aprova per 17 vots en contra: 1 consellera no adscrita, 3 C's, 4 PP i 9 PSC, 7 vots a favor: 1 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; i 2 abstencions: UpA i ICV. El sr. Jordi Martí és absent.

6.4.- Moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT de suport perquè Tarragona esdevingui ciutat gegantera de Catalunya 2020. S'aprova per 10 a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 1 CUP, 2 PDeCAT, 4 ERC-MES-MDC; i 15 abstencions: 3 C's, 4 PP i 8 PSC; i El sr. Jordi Martí i el sr. Javier Villamayor són absents.

6.5.- Moció presentada pel Grup Municipal de C’s per a l’actuació integral al Parc Comercial i d’Oci les Gavarres. S'aprova per 23 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 2 abstencions: 1 ICV i 1 CUP. El sr. Jordi Martí i la sra. Ana Santos són absents.

6.6.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per facilitar la creació d’un  reglament que possibiliti les actuacions artístiques al carrer. S’aprova per unanimitat.

6.7.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP sobre l’aparcament de vehicles privats de persones que treballen a Tarragona però viuen fora de la ciutat. S'aprova per 20 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 1 CUP, 2 PDeCAT, 4 PP, 3 ERC-MES-MDC i 7 PSC; i 2 abstencions de C's. El sr. Jordi Martí, el sr. Rubén Viñuales, el sr. Pau Ricomà, la sra. Ana Santos i el sr. Javier Villamayor són absents.

6.8.- Moció presentada pels Grups Municipals de la CUP, PDeCAT, C’s i ERC-MESMDC per tal de millorar i revitalitzar el barri del Port. S’aprova per unanimitat.

6.9.- Moció presentada pel Grup Municipal de C’s sobre el respecte i la neutralitat institucional en els edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà. No s'aprova per 9 vots en contra: 1 UpA, 1 ICV, 1 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; 8 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 3 C's i 4 PP; i 6 abstencions PSC. El sr. Jordi Martí, la sra. Ivana Martínez, la sra. Ana Santos i el sr. Javier Villamayor són absents.

6.10.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per a la implantació d’accessos ciclables a la ciutat de Tarragona i el foment del cicloturisme. S’aprova per unanimitat.

6.11.- Moció presentada pel Grup Municipal de C’s sobre el complex educatiu de Tarragona- antiga laboral. S’aprova per unanimitat.
 

Acords fora de l'ordre del dia

Aprovar els preus públics de les activitats que la Conselleria de Joventut ha programat per a l’estiu 2018. S'aprova per 25 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 1 abstenció CUP.

 

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta