Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 20 de novembre de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 20 de novembre de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 20 de novembre de 2020

Resultats de les votacions
24/11/2020

El passat 20 de novembre de 2020, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior, corresponent a l’ordinària del 23 d’octubre de 2020. S’aprova per unanimitat.

2.1.1. Incoar expedient per tal que s’atorgui el nomenament de filla adoptiva a la Sra. Manola Brunet India. (Exp. 2020/9/G426). S’aprova per unanimitat.

2.1.2. Incoar expedient per tal que s’atorgui el diploma al mèrit cívic al Sr. Cristòfol Conesa. (Exp. 2020/18/G426). S’aprova per unanimitat.

2.1.3. Incoar expedient per tal que s’atorgui el diploma al mèrit cívic a la Sra. Meritxell Gispert Bardolet. (Exp. 2020/17/G426). S’aprova per unanimitat.

2.1.4. Incoar expedient per tal que s’atorgui el diploma al mèrit cultural a la Sra. Chantal Grande. (Exp. 2020/13/G426). S’aprova per unanimitat.

2.1.5. Incoar expedient per tal que s’atorgui el diploma al mèrit esportiu al Sr. Peter Martínez Escámez. (Exp. 2020/15/G426). S’aprova per unanimitat.

2.1.6. Incoar expedient per tal que s’atorgui el diploma al mèrit cultural a la Sra. Sofia Mata de la Cruz. (Exp. 2020/10/G426). S’aprova per unanimitat.

2.1.7. Incoar expedient per tal que s’atorgui el diploma al mèrit cívic al Sr. Francisco Andrés Pérez González. (Exp. 2020/19/G426). S’aprova per unanimitat.

2.1.8. Incoar expedient per tal que s’atorgui el diploma al mèrit cultural a la Sra. Rosa Maria Ricomà Vallhonrat. (Exp. 2020/12/G426). S’aprova per unanimitat.

2.1.9. Incoar expedient per tal que s’atorgui el diploma al mèrit cultural a la Sra. Montserrat Ríos Hevia. (Exp. 2020/9/G426). S’aprova per unanimitat.

2.1.10. Incoar expedient per tal que s’atorgui el nomenament de fill predilecte al Sr. Manel Sanromà Lucía. (Exp. 2020/9/G426). S’aprova per unanimitat.

2.1.11. Incoar expedient per tal que s’atorgui el diploma al mèrit cultural a la Sra. Dolors Saumell Calaf. (Exp. 2020/11/G426). S’aprova per unanimitat.

2.1.12. Incoar expedient per tal que s’atorgui el diploma al mèrit esportiu al Sr. Aurelio Tubilla. (Exp. 2020/16/G426). S’aprova per unanimitat.

3.1.1. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2020/11044, de 21 d’octubre, que resol comparèixer en procediment contenciós administratiu. (Exp. 2020/59/G819). S’aprova per unanimitat.

3.2.1.Donar compte del Decret de l'Alcaldia de data 22 d'octubre de 2020, de nomenament de la directora de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona. (Exp.2020/43/G576).

3.2.2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de data 23 d'octubre de 2020, de nomenament del director general de Recursos Humans. (Exp.G576/45/2020).

3.2.3. Aprovar ajuts excepcionals amb càrrec al fons social del personal funcionari. (Exp.2020/8/G517). S’aprova per unanimitat.

3.3.1. Aprovar la relació 5.2020 per despeses meritades d'exercicis anteriors. (Exp.2020/22/G607.1). S'aprova per 19 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 8 abstencions (2 PP, 2 CUP, 4 C's).

3.3.2. Aprovar inicialment el 65è expedient modificatiu de crèdits del pressupost de l’Ajuntament de Tarragona de l’exercici 2020. (Exp.2020/77/G605). S'aprova per 23 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 4 abstencions (2 PP, 2 CUP).

3.4.1. Aprovar la modificació de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari de l'Ajuntament de Tarragona per a incorporar un nou annex V relatiu al servei de deixalleria municipal. (Exp.2020/5/G106). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP).

3.5.1. Aprovar el nou conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Tarragona. (Exp.2019/175/G180). S’aprova per unanimitat.

3.5.2. Donar compte i ratificar del Decret del conseller delegat de data 20/10/2020, d'aprovació dels imports de les quotes tributàries declarades exemptes i a compensar, del padró de l'impost sobre béns immobles de l'exercici 2020, en relació als centres docents concertats. (Exp.2020/3/G919). S’aprova per unanimitat.

3.5.3. Aprovar la proposta per a instar la modificació de la clàusula d'interessos del contracte de préstec formalitzat en data 17/03/2009 amb l'Institut de Crédito Oficial (ICO) i reclamació de la devolució dels interessos cobrats erròniament. (Exp.2020/2/G695). S’aprova per unanimitat.

3.5.4. Aprovar la proposta per a instar la modificació de la clàusula d'interessos del contracte de préstec formalitzat en data 24/07/2006 amb l'entitat Dexia Credit Local, SA. i reclamar la devolució dels interessos cobrats erròniament. (Exp.2020/1/G695). S’aprova per unanimitat.

3.5.5. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de 10/11/2020, mitjançant el qual s'insta la modificació de la clàusula d'interessos del contracte de préstec formalitzat en data 15/06/2007 amb Dexia Credit Local i es reclama la devolució dels interessos cobrats erròniament. (Exp. 2020/3/G695).

3.5.6. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de data 25/06/2020, d'aprovació de la concertació d'una operació de crèdit de 9.7 M€ per inversions al 2020. (Exp.2020/4/G601.1).

3.5.7. Donar compte del Decret del conseller delegat de data 8 d'agost de 2020, d'aprovació de la revisió del 2n trimestre del Pla de Tresoreria per a l'exercici 2020. (Exp. 2020/10/G601.1).

4.1.1. Rectificar l’errada en relació a l’import de la plurianualitat aprovada per Decret de l’Alcaldia de data 31 de juliol de 2020, i ratificada per acord Plenari de data 29 de setembre de 2020. (Exp. G629-76-2019). S'aprova per 20 vots a favor (2 PP, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 7 abstencions (PSC).

4.1.2. Acordar la suspensió del termini per resoldre l’expedient instat per a la resolució del contracte de manteniment de les zones verdes de Tarragona Lot 2, adjudicat a EPID, SL, per tal de remetre’l a la Comissió Jurídica Assessora per al seu dictamen preceptiu, en tant que l’empresa EPID ha manifestat la seva oposició a la resolució del contracte. (Exp.G629-61-2019). S'aprova per 18 vots a favor (2 PP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 9 abstencions (2 CUP, 7 PSC).

Acords fora de l'ordre del dia

1. Aprovar inicialment del 67è expedient modificatiu de crèdits del Pressupost de l’Ajuntament de Tarragona de l’exercici 2020. (Exp. G605-79-2020). Primer se n'aprova la urgència per 20 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 6 PSC), 5 vots en contra (4 C's, 1 PSC) i 2 abstencions (2 PP). Després s'aprova el contingut de l'acord per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 11 vots en contra (4 C's, 7 PSC) i 4 abstencions (2 PP, 2 CUP).

3. Determinar els criteris per a l’assignació, en complement de productivitat, de l’increment addicional del 0,3% de la massa salarial. (Exp. 2020-5-G562). S'aproven per unanimitat tant la urgència com el contingut de l'acord.

2. Moció presentada pels grups municipals de la CUP, ECP i ERC-MES de suport al poble sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara
occidental, elaborada pel Fons de Cooperació al Desenvolupament i la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble sahrauí. (Exp. G124-101-2020). Primer se n'aprova la urgència per 20 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 2 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC), 6 vots en contra (2 PP i 4 C's) i 1 abstenció (1 JXTGNA). A continuació, s'aprova el contingut de la moció per 11 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC), 6 vots en contra (2 PP, 4 C's) i 10 abtencions (3 JXTGNA, 7 PSC).

Proposicions d'alcaldia

5.1.1. Acordar la concessió de les condecoracions i distincions de la Guàrdia Urbana de Tarragona de l’any 2020. (Exp. 2020-1-G575). S'aprova per 24 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP). La Sra. Pastó és absent.

5.2.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 2 de novembre de 2020 de delegació de signatura de la Secretaria General. (Exp. 2020-5-G273).

Declaració institucional

1. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona per a instar el Govern d’Espanya que retorni el sector de la perruqueria i l’estètica a l’IVA reduït del 10%. (Exp. G124-94-2020).

Mocions

6.1. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per a instar a la Generalitat de Catalunya el traspàs de la titularitat del Palau d’Esports Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona. (Exp. 2020-98-G124). S'aprova per 16 vots a favor (2 PP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 PSC), 9 vots en contra (2 ECP, 7 ERC-MES-MDC) i 2 abstencions (2 CUP).

6.2. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP sobre la
violència masclista i l’afectació de la COVID-19, objecte d’esmena. (Exp.2020-95-G124). S'aprova per 20 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 2 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abstencions (2 PP, 4 C's). El conseller Nadal és absent.

6.4. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per reclamar l’encaix i reclamar a la Generalitat de Catalunya que determini quin paper ha de jugar el Museu Nacional d’Arqueològic de Tarragona (MNAT) en el nou sistema museístic català. (Exp. 2020-93-G124). S'aprova per 16 vots a favor (2 PP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 PSC) i 11 abstencions (2 CUP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC).

6.5. Moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per a instar el Govern d'Espanya a rebaixar l’IVA de les mascaretes. (Exp. 2020-99-G124). Aquesta moció va ser retirada abans de la celebració de la sessió plenària.

6.6. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP sobre la sentència del TSJC en relació al Pla Director Urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou per part de la Generalitat de Catalunya. (Exp. 2020-96-G124). No s'aprova per 4 vots a favor (2 CUP, 2 ECP), 12 vots en contra (2 PP, 3 JXTGNA, 7 PSC) i 11 abstencions (4 C's, 7 ERC-MES-MDC).

6.7. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per crear el Casal de les Dones de Tarragona. (Exp. 2020-100-G124). S’aprova per unanimitat.

6.8. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per combatre la pobresa energètica. (Exp. 2020-97-G124). S'aprova per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abstencions (2 PP, 4 C's).

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta