Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 29 de setembre de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 29 de setembre de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 29 de setembre de 2020

Resultats de les votacions
30/09/2020

El passat 29 de setembre de 2020, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior, corresponent a l’ordinària del 24 de juliol de 2020. S’aprova per unanimitat.

2.1. Informe de la Presidència per tal donar compte al Consell Plenari de la composició actualitzada de les Comissions Informatives i de Seguiment.

2.2. Informe de la Presidència per tal de donar compte al Consell Plenari del portaveu adjunt del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres (ERC-MES).

3.1.1. Aprovar la instrucció de l'expedient per la retirada de la medalla de la ciutat, al rei emèrit, Joan Carles I. (Exp. 2020-6-G426). S'aprova per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC), 2 vots en contra (2 PP), 4 abstencions (4 C's).

4.1.1. Ratificar el Decret d’Alcaldia 2020/8493, de 17 d’agost, que resol comparèixer en procediment contenciós administratiu. (2020/52/G819). S'aprova per 23 vots a favor i 4 abstencions (4 C's).

4.1.2. Ratificar el Decret d’Alcaldia 2020/6755, d'1 de juliol, que resol comparèixer en procediment contenciós administratiu. (2020/27/G819). S’aprova per unanimitat.

4.1.3. Ratificar el Decret d’Alcaldia 2019/12571, de 24 d’octubre, que resol comparèixer en procediment contenciós administratiu. (2019/197/G819). S'aprova per 23 vots a favor i 4 abstencions (4 C's).

4.1.4.-Ratificar el Decret d’Alcaldia 2020/8555, de 18 d’agost, que resol comparèixer en procediment contenciós administratiu. (2020/51/G819). S'aprova per 23 vots a favor i 4 abstencions (4 C's).

4.2.1. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària interina per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector privat. (G572-05-2020). S’aprova per unanimitat.

4.2.2. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector privat (G572-06-2020). S’aprova per unanimitat.

4.2.3. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector públic. (G572-10-2020). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP).

4.2.4. Deixar temporalment sense efectes, durant la vigència de l’art.3.Dos del RDL 2/2020, l’últim paràgraf de l’apartat Procediment per a la determinació de la quantia final de l’ajut, de les Bases Generals de l’Annex Fons social de l’Acord sobre les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Tarragona. (G562-04-20). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP).

4.2.5. Deixar temporalment sense efectes, durant la vigència de l’art.3.Dos del RDL 2/2020, l’últim paràgraf de l’apartat Procediment per a la determinació de la quantia final de l’ajut, de les Bases generals de l’Annex Fons social del Conveni laboral de l’Ajuntament de Tarragona. (G557-03-20). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP).

4.2.6. Determinar criteris per a l’assignació de retribucions en concepte de complement per conducció de vehicles de la Brigada municipal. (G562-03-2020). S’aprova per unanimitat.

4.2.7. Resoldre les al·legacions i recurs a les modificacions en la plantilla i la RLT, aprovades pel Consell Plenari el 10 de juliol de 2020. (G501/1/2020). S'aprova per 16 vots a favor (2 ECP, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 11 vots en contra (2 PP, 2 CUP, 3 JXTGNA, 4 C's).

4.3.1. Aprovar inicialment el 52è expedient modificatiu de crèdits de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Tarragona. (2020/64/G605). S’aprova per unanimitat.

4.3.2. Aprovar inicialment el 53è expedient modificatiu de crèdits de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Tarragona. (2020/65/G605). S’aprova per unanimitat.

4.3.3. Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust del 2 trimestre 2020. (2020/3/G601).

4.3.4. Donar compte de l'estat d'execució del segon trimestre de 2020 de l'Ajuntament de Tarragona, els seus organismes autònoms i societats de capital íntegrament i majoritàriament municipal (2020/18/G607.1).

4.3.5. Donar compte del 51è expedient modificatiu de crèdits de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Tarragona i la seva convalidació. (2020/63/G605). S'aprova per 25 vots a favor i 2 en contra (2 PP).

4.4.1. Aprovar els preus públics del Patronat Municipal d'Esports i la normativa per a la seva aplicació. (2020/5/G107.1). S'aprova per 18 vots a favor (2 PP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC), 7 vots en contra (7 PSC) i 2 abstencions (2 CUP).

5.1.2. Modificar els contractes que regulen les concessions per a l’explotació de les activitats de guingueta a les platges Arrabassada i Savinosa. (Exp.2020/9/O278.8). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 6 vots en contra (2 PP, 4 C') i 7 abstencions (7 PSC).

5.2.1. Adjudicar la concessió demanial d’ús comú especial de la via pública per a l’explotació d’una activitat econòmica de tren turístic a Tarragona a l’empresa RJ AUTOCARES, SL. (Exp. 2019/15/G750 – B2019-019). S'aprova per 20 vots a favor (2 ECP, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC), 2 vots en contra (2 CUP) i 5 abstencions (2 PP, 3 JXTGNA).

5.3.1. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tarragona, a part del sòl urbà consolidat al c/ de la Caràbia núm. 7 de l’antic sector PP7, i al c/ H de l’antic sector PP9, Els Mongons. (Exp. 2019/8/O110.1). S'aprova per 19 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 8 abstencions (2 PP, 2 CUP, 4 C's).

5.3.2. Resoldre les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública i aprovar definitivament el Pla especial per a la implantació d’un nou centre de culte religiós a l’Edifici Sant Andreu, escala C local 1 i 4, de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, signat en data 17.07.20. (Exp. 2019/6/O116). S'aprova per 22 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC), 2 vots en contra (2 PP) i 3 abstencions (3 JXTGNA).

6.1.1. Aprovar l’expedient i l’inici de licitació per contractar el servei de tractament de la plaga de tèrmits al Palau Municipal. (2019/123/G629). S’aprova per unanimitat.

6.1.2. Desestimar el recurs de reposició presentat per FCC, SA, contra l’acord del Consell Plenari de data 20 de desembre de 2020. (2019/137/G629). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

6.1.3. Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 31 de juliol de 2020 mitjançant el qual es va acordar la continuació del servei de transport adaptat per a persones discapacitades i amb mobilitat i autonomia reduïdes, fins als centres ocupacionals. (2020/76/G629). S'aprova per 16 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC), 2 vots en contra (2 CUP) i 9 abtencions (2 PP, 7 PSC).

6.1.4.Aprovar la desestimació de les al·legacions presentades per EPID en el tràmit d’audiència atorgat en l’expedient de resolució del contracte del lot 2 del manteniment de les zones verdes de Tarragona, incoat per decret de data 3 d’agost de 2020 i trametre a la Comissió Jurídica Assessora per al seu dictamen. (2019/61/G629). S’aprova per unanimitat.

6.1.5. Donar compte al Consell Plenari de les actuacions executades per via d’emergència. (2020/36/G624).

6.2.1. Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a promoure i donar suport a la creació de nous negocis amb centre de treball a la ciutat de Tarragona.(2020/85/G697.3). S’aprova per unanimitat.

Proposicions de l’alcaldia

7.1.1. Donar compte de tres Decrets d’Alcaldia de data 24 de juliol, un de 3 d’agost, un d’11 d’agost, un d’1 de setembre i un de 8 de setembre de 2020, tots ells de Cartipàs Municipal. (Exp. 2020-4-G274), (Exp. 2020-2-G537), (Exp. 2020-3-G214), (Exp. 2020-5-G274), (Exp. 2020-1-G133.1).

7.1.2. Donar compte d’un Decret d’Alcaldia de data 16 de setembre i dos de 18 de setembre de 2020 de delegacions per part de la Secretaria General. (Exp. 2020-2-G273), (Exp. 2020-3-G273), (Exp. 2020-4-G273).

Declaracions institucionals

1. Declaració Institucional de l´Ajuntament de Tarragona en suport als metges i metgesses internes residents en vaga. (G124-80-2020). La votació d'urgència ha estat per unanimitat.

Mocions

8.1. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP pel màxim aprofitament dels espais de la ciutat per a la programació d’actes culturals durant tot l’any a Tarragona. (Exp. 2020-76-G124). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

8.2. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de C’s sobre la gestió del risc de l’arbrat urbà de Tarragona. (Exp. 2020-74-G124). S’aprova per unanimitat.

8.3. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per tal d’homenatjar Juan Gabriel Rodrigo Knafo, el darrer tarragoní mort pel franquisme, que va ser objecte d’esmena. (Exp. 2020-75-G124). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

8.4. Moció presentada pel Grup Municipal de C’s per l’elaboració d’un Pla Municipal en contra de l’okupació il·legal d’habitatges. (Exp. 2020-72-G124). No s'aprova amb 6 vots a favor (2 PP, 4 C's) i 21 vots en contra (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC).

8.5. Aprovar la moció presentada conjuntament pels grups municipals de la CUP, Junts per Tarragona i C’s per dignificar, conservar i divulgar el patrimoni modernista de la ciutat de Tarragona, que va ser objecte d’esmena. (Exp. 2020-77-G124). S’aprova per unanimitat.

Acords fora de l'ordre del dia

3. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona,
el Grup Municipal de la CUP i el Grup Municipal d’ERC-MES, elaborada per l’Associació de Municipis per la Independència, per rebutjar la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya. (Exp. G124-81-2020). S’aprova per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 6 vots en contra (2 PP, 4 C's).

1. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista sobre la participació del món local en la gestió del fons provinents del Pla de Recuperació per a Europa, Next Generation, que va ser objecte d’esmena. (Exp. G124-78-2020). S'aprova, primer la urgència per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP), i després el contingut per 25 vots a favor i 2 abstencion s(2 CUP).

2. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista sobre la reactivació de les llars municipals de la Gent Gran. (Exp. G124-79-2020). S'aprova la urgència de la moció per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP) i, tot seguit, s'aprova el contingut de la moció per unanimitat.

3. Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona, el Grup Municipal de la CUP i el Grup Municipal d’ERC-MES, elaborada per l’Associació de Municipis per la Independència, per rebutjar la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya. (Exp. G124-81-2020). S'aprova la urgència de la moció per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 vots en contra (2 PP, 4 C's). Però el contingut de la moció no s'aprova amb 12 vots a favor (2 CUP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 13 vots en contra (2 PP, 4 C's, 7 PSC) i 2 abstencions (2 ECP).

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta