Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 3 d'abril de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 3 d'abril de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 3 d'abril de 2020

Resultat de les votacions
05/04/2020

El passat 3 d'abril de 2020, va tenir lloc una sessió extraordinària i urgent del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen els acords i resultats de les votacions de la sessió:

Declaració institucional fora de l'ordre del dia

1. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona arran de la crisi produïda per la pandèmia de la COVID-19. Votació urgència: S'aprova per unanimitat.

Punts de l'ordre del dia

1. Aprovar les actes de les sessions plenàries corresponents a l’ordinària del dia 21 de febrer de 2020, i a l’extraordinària i urgent de 16 de març de 2020. L'acta del 21/02/2020 s'aprova per unanimitat. L'acta del 16/03/2020 s'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

2.1.1. Aprovar posar el nom de Pepita Ferrer Lucas a la Biblioteca de Torreforta.- (Exp. 2020/2/G216.5). S'aprova per unanimitat.

2.1.2. Aprovar que es concedeixi el mèrit de serveis distingits al “Museu Bíblic” i comunicar-ho al Consell Comarcal del Tarragonès. (Exp. 2020/24/G125). S'aprova per unanimitat.

2.1.3. Incoar expedient per tal que s’atorgui la medalla de la ciutat de l’any 2020 al Gremi de Pagesos. (Exp. 2020/1/G426). S'aprova per unanimitat.

3.1.1. Aprovar la sol·licitud de renovació del conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre i l’Ajuntament de Tarragona). (Exp. 2019/1/G243). S'aprova per unanimitat.

3.2.1. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Tarragona corresponent a l’exercici 2019. (Exp. 2019/6/G603).

3.2.2. Aprovar la relació 1 de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a factures de l’exercici anterior. (Exp. 2020/5/G607.1). S'aprova per 13 vots a favor (2 ECP, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC) 2 vots en contra (2 PP) i 12 abstencions (2 CUP, 3 JXTGNA, 7 PSC).

3.2.3. Aprovar la relació 1 de despeses per operacions meritades d’exercicis anteriors. (Exp. 2020/6/G607.1). S'aprova per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abstencions (2 PP, 4 C's).

3.2.4. Aprovar el 8è expedient modificatiu de crèdit (extraordinari, suplements i baixes). (Exp.2020/17/G605). (objecte d’esmena). S'aprova per 19 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC), 2 vots en contra (2 PP), i 6 abstencions (2 CUP, 4 C's).

3.3.1. Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari de l’Ajuntament de Tarragona. (Exp. 2020/1/G106). S'aprova per 18 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC), 7 vots en contra (7 PSC) i 2 abstencions (2 PP).

3.4.1. Aprovar diferents preus públics a aplicar per la Unitat Tècnica de Salut Pública. (Exp.2019/19/G107.1). S'aprova per unanimitat.

3.4.2. Deixar sense efectes l’acord d’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, adoptat pel Consell Plenari en sessió ordinària celebrada el dia 21 d’octubre de 2019 i aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (2019/5/G107). S'aprova per unanimitat.

3.5.1. Donar compte del Decret del Conseller delegat de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de 6 març de 2020, d’aprovació del Pla anual de Tresoreria per a l’exercici de 2020. (Exp. 2020-3-G601.1).

4.1.1. Aportar a SMHAUSA les finques núm. 1955 i 1957 de l’IBIM per a destinar-les a habitatges públics protegits. (Exp. 2019/3/G735). S'aprova per unanimitat.

4.2.1. Assumir el “Text refós de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a la zona del centre històric de la Part Alta de Tarragona”. (Exp. 2019/4/O110.1.). S'aprova per 20 vots a favor i 7 abstencions (7 PSC).

4.2.2. Aprovar definitivament el Pla especial Urbanístic per a la implantació d’un centre de culte ubicat al local situat al carrer Sant Antoni Maria Claret núm. 1 baixos 1ª (Exp. 2019-3-O116). S'aprova per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 15 abstencions (2 PP, 2 CUP, 4 C's, 7 PSC).

5.1.1. Aprovar la revisió de preus del servei de l’immobilització i retirada de vehicles de la via pública i el seu posterior trasllat al dipòsit de vehicles; eliminació dels vehicles declarats abandonats i alienació de la ferralla, gestió de les cessions voluntàries dels
vehicles, la gestió de cobrament de les taxes d’immobilització i de les denúncies en matèria de trànsit en els casos en què és legalment exigible el seu ingrés immediat, així com el servei de senyalització provisional. (Exp. 2019/91/G629). S'aprova per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 15 abstencions (2 PP, 2 CUP, 4 C's, 7 PSC).

5.1.2. Aprovar la continuació del servei dels treballs de manteniment de la via pública de la ciutat de Tarragona. Brigada d'Intervenció Ràpida (BIR). (Exp. 2020/29/G629). S'aprova per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 2 vots en contra (2 CUP) i 13 abstencions (2 PP, 4 C's, 7 PSC).

5.1.3. Aprovar l’expedient i l’inici de la licitació per contractar el servei de manteniment integral de l’enllumenat exterior públic i de l’enllumenat ornamental nadalenc de l’Ajuntament de Tarragona. (Exp. 2019/67/G629). S'aprova per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abstencions (2 PP, 4 C's).

5.1.4. Donar compte de les actuacions executades per via d’emergència. (Exp.2020/12/G624).

Proposicions de l’Alcaldia

6.1.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 11 de març de 2020, de constitució de la Comissió sobre el risc epidemiològic de l’Ajuntament de Tarragona. (2020-5-G423).

6.2.1. Modificar la data de la sessió ordinària del Consell Plenari del mes d’abril de 2020. (2020-5-G104). S'aprova per unanimitat.

6.2.2. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 20 de març de 2020 d’avocació de competències (2020-2-G230), així com d’altres Decrets i actuacions de l’Alcaldia en cas de ser necessari.

6.3.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de 26 de març de 2020 de mesures tributàries davant la crisi sanitària provocada pel covid-19 (2020-3-G619).

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i el detall dels acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta