Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 30 de gener de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 30 de gener de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 30 de gener de 2020

Resultat de les votacions
01/02/2020

El passat 30 de gener de 2020, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Aprovar les actes de les sessions anteriors, corresponents a l’ordinària del 20 de desembre de 2019 i a l’extraordinària de 14 de gener de 2020. S’aprova per unanimitat.

2. Informe de la Presidència per tal d’informar al Consell Plenari els canvis en la composició dels vocals del Grup Municipal de la CUP i del Grup Municipal del PSC a la Comissió Informativa i de Seguiment de Serveis Generals i Govern Obert i a la Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic.

3.1.1. Resoldre les reclamacions i al·legacions presentades i aprovar definitivament el Pressupost General de l’exercici de 2020 així com la plantilla de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, i el catàleg dels llocs de treball dels seus organismes autònoms. (Exp. 2019/3/G602). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 13 vots en contra (2 PP, 4 C's, 7 PSC).

3.2.1. Quedar assabentat del Decret del Conseller de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, de 16 de gener de 2020, d’aprovació del conveni de col·laboració en matèria tributària amb l’Agència Tributària de Catalunya. (Exp. 2019/175/G810).

3.2.2. Quedar assabentat del Decret de l’Alcaldia, de 9 de desembre de 2019, d’aprovació de la concertació d’una operació de préstec a llarg termini amb el Banc Sabadell, per import de 3 MEUR. (Exp. 2019/3/G695).

3.2.3. Quedar assabentat del Decret de l’Alcaldia, de 17 de desembre de 2019, d’aprovació de la renovació d’una operació de tresoreria amb Caixabank, per a l’EMT, per 1 MEUR amb l’aval de l’Ajuntament. (Exp. 2019/4/G695).

4.1.1. Assumir i aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tarragona, a part del sòl urbà consolidat al c/ de la Caràbia núm. 7 de l’antic sector PP7, i al c/ H de l’antic sector PP9, Els Mongons. (Exp. 2019-8-O110.1). S'aprova per 21 vots a favor (2 PP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 vots en contra (2 CUP, 4 C's).

Proposicions de l’Alcaldia

5.1.1. Quedar assabentat del Decret d’Alcaldia de data 21 de gener de 2020 mitjançant el qual es nomena representant dels ens locals en el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili. (2019/21/G117).

5.2.1. Nomenar representants de l’Ajuntament de Tarragona en diversos òrgans amb representació municipal. (2019/10/G274). S’aprova per unanimitat.

5.2.2. Quedar assabentat dels decrets d’Alcaldia de data 24 de gener de 2020, de cartipàs municipal i de delegacions de la Secretaria General. (2019/15/G274) (2020/1/G273).

5.3.1. Quedar assabentat del Decret d’Alcaldia de data 15 de gener de 2020 mitjançant el qual es van decretar dos dies de dol oficial a la ciutat per l’accident produït a l’empresa IQOXE. (2020/1/G423).

Declaracions institucionals fora de l'ordre del dia

1. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona per la prevenció, la seguretat i la salut de la població de Tarragona i del medi ambient, en relació al Complex Petroquímic. (2020-12-G124).

2. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona en defensa d’un model de transport per ferrocarril que afavoreixi la ciutat de Tarragona i el conjunt del Camp de Tarragona. (2020-13-G124).

Mocions

6.1. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal del PP per a impulsar polítiques de suport a les comunitats de propietaris de Tarragona. (2020-8-G124). S'aprova per 17 vots a favor (2 PP, 2 CUP, 3 JXTGNA, 3 C's, 7 PSC) i 9 vots en contra (2 ECP, 7 ERC-MES-MDC). (La Sra. Orts és absent en la votació).

6.3.+6.4. Aprovar la moció transaccional presentada pels Grups Municipals de Junts per Tarragona i Ciutadans per reobrir a la ciutadania la Ciutat de Repòs i de Vacances. (2020-2-G124). S’aprova per unanimitat.

6.5. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a la col·locació d’una rotonda a la cruïlla entre l’avinguda Països Catalans i el carrer Marcel·lí Domingo, elaborada per l’Associació de Veïns de la Unió, que va ser objecte d’esmena. (2019-104-G124). S’aprova per unanimitat.

6.6. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per tal que Tarragona no hi tornin a atracar vaixells militars i de guerra.(2020-9-G124). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 13 vots en contra (2 PP, 4 C's, 7 PSC).

6.8. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans sobre la gestió del Palau d’Esports Catalunya de l’Anella Mediterrània de Tarragona. (2019-107-G124). S’aprova per unanimitat.

6.9. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista sobre la creació d’un casal de joves amb diversitat funcional”, que va ser objecte d’esmena. (2019-109-G124). S’aprova per unanimitat.

6.12. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona per millorar la convivència, el benestar i la tinença d’animals. (2020-4-G124). S’aprova per unanimitat.

6.13. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per l’adaptació dels parcs infantils de Tarragona. (2020-6-G124). S’aprova per unanimitat.

6.14. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans sobre la dignificació i un pla d’usos de la Casa de la Torre Forta (2020-7-G124). S’aprova per unanimitat.

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i el detall dels acords a la web d'Actes.

Segells de reconeixement d'administració oberta