Esteu aquí: Inici Transparència indicadors de transparència ITA Transparència econòmico-financera

Transparència econòmico-financera

Índex de transparència 2017. Indicadors del Bloc C. Ajuntament de Tarragona


 

C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMICO-FINANCERA
1. Informació comptable i pressupostària
37. Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució. http://www.tarragona.cat/hisenda/el-pressupost/exp-mod-credit
38. Les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat. http://www.tarragona.cat/hisenda/el-pressupost/presodeiem
39.  Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic del web); (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament al web), i no puntuarà com a part de l'índex. http://www.tarragona.cat/hisenda/el-control-pressupostari
40. L'indicador financer d'Autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals. http://www.tarragona.cat/hisenda/fitxers/altreseco_fin/IPEF_2009_2014.pdf#page=11
41. L'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit).   Indicador financer de Capacitat o necessitat de 
  financiació
42. L'entitat informa explícitament al web que publica els seus comptes en la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es).  
2. Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
43. Es publiquen els Comptes Anuals / Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-patrimonial, Memòria i liquidació del Pressupost). Es publica al web d'Hisenda de l'Ajuntament
44. Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº habitants); i b) Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Capítol VI i VII) / Nº habitants).

a) http://www.tarragona.cat/hisenda/fitxers/altreseco_fin/IPEF_2009_2014.pdf#page=11

b) http://www.tarragona.cat/transparencia/hisenda/fitxers/altreseco_fin/IPEF_2008_2013_002.pdf#page=16

45. Es publica la informació sobre el Període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària. http://www.tarragona.cat/hisenda/fitxers/altreseco_fin/IPEF_2009_2014.pdf#page=21
46. Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació d'exercicis anteriors. http://www.tarragona.cat/hisenda/fitxers/altreseco_fin/IPEF_2009_2014.pdf#page=29
47. Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.

Es publica al web d'Hisenda de l'Ajuntament

Comparteix

Destaquem
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat