Esteu aquí: Inici Esports Preus públics Normativa d'inscripció, alta i baixa d'abonats

Normativa d'inscripció, alta i baixa d'abonats

Normativa per a les persones abonades al Patronat Municipal d'Esports de Tarragona

Altes abonats/abonades

 1. Les persones interessades que desitgin abonar-se a les instal·lacions hauran de presentar: Certificat bancari (IBAN), si posteriorment desitja que li siguin domiciliats els rebuts corresponents.
 2. En el cas que el tipus d’abonament sigui familiar, caldrà que aporti, a més, el llibre de família o el certificat de parella de fet, a més dels carnets d’identitat de la parella i dels fills que en tinguin.
 3. Un cop acomplerts aquests requisits, la persona abonada farà efectiu, en metàl·lic o amb targeta, el rebut corresponent al primer termini de la modalitat a la qual s’aculli.
 4. Si la persona interessada decideix fer-se abonada en el transcurs dels 25 primers dies de qualsevol mes, se li considerarà aquest íntegre a efectes de pagament, independentment del tipus de quota a la qual s’aculli. En aquest cas, podrà fer ús de les instal·lacions a partir d’aquest moment. 
 5. Si s’inscriu després del dia 25, la quota es calcularà prenent com a base el dia 1 del següent mes. En aquesta situació, la persona abonada no podrà fer ús de les instal·lacions fins a l’esmentada data.
 6. En el cas d’abonament familiar, els fills i filles, en complir els 18 anys, causaran baixa amb data del dia 31 de l’últim mes de la seva quota d’abonament en què els compleixin, i s’hauran de donar d’alta en la modalitat d'abonament individual juvenil per poder seguir utilitzant les instal·lacions. En produir-se aquest canvi, el nou abonament juvenil restarà exempt del pagament de la quota d’inscripció.
 7. La persona que s'inscrigui com a abonada  la primera vegada no haurà de pagar la quota d'inscripció. A partir de la segona vegada, la persona que es doni d'alta després d'un període de baixa inferior a un any haurà de fer efectiva la quota d'inscripció establerta.
 8. Les quotes s'abonaran obligatòriament mitjançant domiciliació bancària.
 9. En cas de devolució de la quota domiciliada, la persona abonada no podrà fer ús de les instal·lacions fins a regularitzar el pagament directament a les nostres instal·lacions.
 10. El PMET iniciarà un procediment de recaptació executiva en el supòsit que una persona retorni la quota domiciliada.

Baixes, canvis i modificacions de les dades dels abonats/abonades

 1. Si la persona abonada decidís donar-se de baixa per voluntat pròpia, hauria de notificar-ho per escrit i personalment a la recepció de la instal·lació i lliurar en aquest moment l’escrit de sol·licitud.
 2. Qualsevol sol·licitud de baixa, de canvi de tipus d'abonament, de canvi de tipus de quota o modificació de dades bancàries s'haurà de realitzar amb la data límit del dia 25 del mes en què finalitzi la seva darrera quota abonada, amb l'excepció d'aquells abonats de piscina, o fitness amb quota trimestral o anual que desitgin fer un canvi immediat a un abonament superior. Aquests canvis d'abonament hauran de mantenir la periodicitat de pagament existent i pagar amb targeta bancària la diferència corresponent entre quotes.
 3. L'incompliment en el pagament de la quota domiciliada suposarà la baixa automàtica de la persona abonada, que es farà efectiva el dia 25 en els abonaments mensuals, el dia 15 de l'últim mes del trimestre en els abonaments trimestrals i el 15 de març en els abonaments anuals.
 4. Aquella persona abonada que hagi causat baixa i desitgi tornar a donar-se d’alta tindrà el tractament de nou abonat, amb les condicions exposades a l’apartat d’altes.

Baixes temporals

 1. En el cas de baixa mèdica, embaràs o trasllat temporal de feina, i amb el justificant pertinent, es tindrà dret a sol·licitar la quota de manteniment, tenint en compte que durant aquest període no podrà gaudir de cap dels drets com a abonat/ada. Aquesta quota únicament es podrà demanar per períodes trimestrals naturals, i es podrà mantenir un màxim de sis mesos.

Drets de la persona abonada

 1. Les persones abonades, en funció del seu perfil (Piscina/Fitness/PMET), tindran dret a l’ús de les piscines, sauna, gimnàs, activitats dirigides de gimnàs i pista d’atletisme, en els llocs on es trobin aquests serveis. Aquest dret es veurà limitat en cas que hi hagi competicions a la instal·lació que desitgi utilitzar o per qüestions de força major.
 2. Així mateix, les persones abonades podran disposar d’una taquilla individual, si bé hauran de dur el seu propi cadenat. 

Obligacions de la persona abonada

 1. Les persones abonades hauran d’identificar-se mitjançant el control d’accés per poder fer ús de les instal·lacions. Hauran de complir totes les normatives detallades per a cada espai esportiu.
 2. Per a la persona usuària de les piscines, és imprescindible l’ús de la gorra de bany, així com dutxar-se abans i després d’utilitzar-les. Per a la persona usuària, de gimnàs és imprescindible l’ús de la tovallola, així com roba i calçat esportiu.
 3. Els  i les menors de 14 anys no poden accedir sols a les instal·lacions, han de fer-ho sota la tutela d’una persona major de 18 anys, a excepció de la sala de gimnàs, l’accés a la qual estarà permès a partir dels 16 anys.
 4. La persona abonada que incompleixi aquestes normes, qui faci mal ús de les instal·lacions o hi provoqui desperfectes de forma conscient, perdrà tots els seus drets i causarà baixa automàticament.
Segells de reconeixement d'administració oberta