Esteu aquí: Inici Esports Tarifes i inscripcions Normativa d'inscripció, alta i baixa d'abonats

Normativa d'inscripció, alta i baixa d'abonats

Normativa abonats Patronat Municipal d'Esports de Tarragona

Altes abonats

 1. L’interessat que desitgi fer-se abonat de les instal·lacions haurà de presentar: original i fotocòpia del carnet d’identitat i fotocòpia de la llibreta d’estalvis o del talonari del compte corrent si posteriorment desitja que li siguin domiciliats els rebuts corresponents.
 2. En el cas que el tipus d’abonament sigui familiar, caldrà que aporti, a més, el llibre de família o el certificat de parella de fet, a més dels carnets d’identitat de la parella i dels fills que en tinguin.
 3. Un cop acomplerts aquests requisits, l’abonat farà efectiu, en metàl·lic o amb targeta, el rebut corresponent al primer termini de la modalitat a la qual s’aculli.
 4. Si l’interessat decideix fer-se abonat en el transcurs dels 25 primers dies de qualsevol mes, se li considerarà aquest íntegre a efectes de pagament, independentment del tipus de quota a la qual s’aculli. En aquest cas, l’abonat podrà fer ús de les instal·lacions a partir d’aquest moment. A les quotes trimestrals i anuals se’ls aplicarà la part proporcional corresponent, i es consideraran sempre els trimestres o els anys naturals.
 5. Si s’inscriu després del dia 25, la quota es calcularà prenent com a base el dia 1 del següent mes, i es mantindran les regles de proporcionalitat per a les quotes, així com la consideració de trimestres o anys naturals. En aquesta situació, l’abonat no podrà fer ús de les instal·lacions fins a l’esmentada data.
 6. En el cas d’abonament familiar, els fills, en complir els 18 anys, causaran baixa amb data del dia 31 de l’últim mes de la seva quota d’abonament en què els compleixin, i s’hauran de donar d’alta com a abonat individual juvenil per poder seguir utilitzant les instal·lacions. En produir-se aquest canvi, el nou abonat juvenil restarà exempt del pagament de la quota d’inscripció.
 7. La persona que s'inscrigui com a abonat la primera vegada no haurà de pagar la quota d'inscripció. A partir de la segona vegada, l'abonat que es doni d'alta després d'un període de baixa inferior a un any haurà de fer efectiva la quota d'inscripció establerta.
 8. Les quotes s'abonaran obligatòriament mitjançant domiciliació bancària.
 9. En cas de devolució de la quota domiciliada, la persona abonada no podrà fer ús de les instal·lacions fins a regularitzar el pagament directament a les nostres instal·lacions.

 

Baixes, canvis i modificacions de les dades dels abonats

 1. Si l’abonat decidís donar-se de baixa per voluntat pròpia hauria de notificar-ho per escrit i personalment a la recepció de la instal·lació i lliurar en aquest moment l’escrit de sol·licitud.
 2. Qualsevol sol·licitud de baixa, de canvi de tipus d'abonament, de canvi de tipus de quota o modificació de dades bancàries s'haurà de realitzar amb la data límit del dia 20 del mes en què finalitzi la seva darrera quota abonada, amb l'excepció d'aquells abonats de piscina, o fitness amb quota trimestral o anual que desitgin fer un canvi immediat a un abonament superior. Aquests canvis d'abonament hauran de mantenir la periodicitat de pagament existent i pagar amb targeta bancària la diferència corresponent entre quotes.
 3. L'incompliment en el pagament de la quota domiciliada suposarà la baixa automàtica de l'abonat, que es farà efectiva el dia 25 en els abonaments mensuals, el dia 15 de l'últim mes del trimestre en els abonaments trimestrals i el 15 de març en els abonaments anuals.
 4. Aquell abonat que hagi causat baixa i desitgi tornar a donar-se d’alta tindrà el tractament de nou abonat, amb les condicions exposades a l’apartat d’altes.

 

Baixes temporals

 1. En el cas de baixa mèdica, embaràs o trasllat temporal de feina, i amb el justificant pertinent, es tindrà dret a sol·licitar la quota de manteniment, tenint en compte que durant aquest període no podrà gaudir de cap dels drets com a abonat. Aquesta quota únicament es podrà demanar per períodes trimestrals naturals, podent-se mantenir un màxim de sis mesos.

 

Drets de l'abonat

 1. Els abonats tindran dret a l’ús de les piscines, sauna, gimnàs, pista d’atletisme i sala de tennis taula, tret que hi hagi competicions a la instal·lació que desitgi utilitzar.
 2. Així mateix, els abonats podran disposar d’una taquilla individual, si bé hauran de dur el seu propi cadenat. El gruix de pas del cadenat ha de ser de 4 a 6 mm.

 

Obligacions de l'abonat

 1. Els abonats hauran d’identificar-se mitjançant el control d’accés per poder fer ús de les instal·lacions.
 2. Per l’usuari de les piscines, és imprescindible l’ús de la gorra de bany, així com dutxar-se abans i després d’utilitzar les mateixes. Per l’usuari de gimnàs és imprescindible l’ús de la tovallola, així com roba i calçat esportiu.
 3. Els menors de 14 anys no poden accedir sols a les instal·lacions, han de fer-ho sota la tutela d’una persona major de 18 anys a excepció de la sala de gimnàs, l’accés a la qual estarà permès a partir dels 16 anys.
 4. L’abonat que incompleixi aquestes normes, el que faci mal ús de les instal·lacions o hi provoqui desperfectes de forma conscient, perdrà tots els seus drets i causarà baixa automàticament.
Segells de reconeixement d’administració oberta