Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Recursos i reclamacions Recurs de reposició contra les diligències d’embargament

Recurs de reposició contra les diligències d’embargament

Recurs de reposició contra les diligències d’embargament

Què és? Un mitjà d’impugnació de la diligència d’embargament.

Qui el pot interposar? L’obligat tributari o la persona que disposi d’autorització per actuar en el seu nom.

Motius d’impugnació: contra la diligència d’embargament només són admissibles els següents motius d’oposició:

  • Extinció o prescripció del deute.
  • Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
  • Incompliment de les normes reguladores de l’embargament.
  • Suspensió del procediment de recaptació. 

Termini d’interposició: un mes comptat des del dia següent al de la notificació expressa de la diligència d’embargament.

Documentació necessària:

  • Fotocòpia DNI/NIF de qui interposa el recurs.
  • En el cas que la persona que interposa el recurs sigui una persona diferent, autorització  per actuar en nom d’aquesta i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones.
  • Còpia de l'escriptura de poders o document públic, en cas de persones jurídiques.
  • Documentació acreditativa d’allò que s’al·legui.

Observacions:

  • La mera interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat. Si es vol sol·licitar la suspensió del procediment de recaptació s’ha d’aportar alguna de les garanties que preveu l’article 224.2 de la Llei general tributària (dipòsit de diners o valors públics, aval bancari o fiança personal i solidària).

 

Segells de reconeixement d’administració oberta