Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Recursos i reclamacions Terceries

Terceries

Terceries

 Què és: és una reclamació administrativa prèvia a la via judicial civil que pretén l’aixecament d’un embargament.

Qui pot interposar-la?: aquella persona (tercer) que entén que li pertany el domini o titularitat dels béns o drets embargats (terceria de domini) o que considera que té dret a ser reintegrat del seu crèdit amb preferència (terceria de millor dret).

Termini:

  • Terceria de domini: s’ha de presentar abans de la transmissió dels béns o drets a un tercer que hagi resultat adjudicatari en subhasta o venda per adjudicació directa o a l’adjudicació en pagament a l’Ajuntament.
  • Terceria de millor dret: abans d’haver-se percebut el preu de la venda o en el supòsit d’adjudicació a l’Ajuntament, abans de l’acord d’adjudicació en pagament.

Documentació necessària:

  • Fotocòpia DNI/NIF de qui interposa el recurs.
  • En el cas que la persona que interposa el recurs sigui una persona diferent, autorització per actuar en nom d’aquesta i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones.
  • Còpia de l'escriptura de poders o document públic, en cas de persones jurídiques.
  • Documents originals en què fonamenti el seu dret i fotocòpia d’aquests, si vol que li siguin retornats, prèvia confrontació.
  • Observacions:

    • La reclamació en via administrativa és requisit necessari per a l’exercici de l’acció de terceria davant els jutjats i tribunals civils.

 

 

 

 

Segells de reconeixement d'administració oberta