Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Recursos i reclamacions Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts

Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts

Què és? Sol·licitud de devolució de pagaments fets indegudament a favor de l’Ajuntament (duplicitat de pagament, extinció del deute, anul·lació de recàrrecs, etc).

Qui ho pot demanar: l’obligat tributari que hagi realitzat l’ingrés indegut o la persona degudament autoritzada.

Documentació necessària:

  • Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant.
  • En el cas que el sol·licitant sigui una persona diferent del titular o aquest no coincideixi amb la persona titular del compte corrent assenyalat per efectuar la transferència, autorització  per actuar en nom d’aquest i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones.
  • Còpia de l'escriptura de poders o document públic, en cas de persones jurídiques.
  • Rebut original pagat. En el cas de duplicitat cal aportar una fotocòpia del rebut pagat correctament i l’original del rebut duplicat.
  • Documents acreditatius de l’ingrés indegut.
  • Dades bancàries per poder efectuar l’ingrés de l’import a retornar, si és el cas, adjuntant fotocòpia de la llibreta d’estalvis o compte corrent.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta