Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Contractació Condicions de compra en els contractes menors de subministraments

Condicions de compra en els contractes menors de subministraments

Última actualització: 18/01/2013
En aquest enllaç podeu descarregar-vos el document en format pdf

Condicions de compra de l'Ajuntament de Tarragona en els contractes menors de subministraments (d'import inferior a 18.000 €)

Característiques del material a subministrar

Ofertes

L'oferta s'haurà de presentar per escrit a la Secció de Compres i Subvencions de l'Ajuntament de Tarragona, plaça de la Font, 1, 43003 Tarragona. Fax 977 22 19 61. Adreça electrònica compres@tarragona.cat
L'oferta haurà de contenir, com a mínim, les següents especificacions:

 • Marca i model dels productes oferts.
 • Preus unitaris, indicant l'IVA a banda i, així mateix, el preu total, que comprendrà totes les despeses que es puguin produir en concepte de transport, embalatges, muntatge, assegurances, etc.
 • Termini de lliurament i termini de garantia, en el seu cas.

Caldrà aportar les certificacions de normalització de què es disposi. Es valorarà especialment certificats que el proveïdor acrediti que porta a terme una gestió ambiental correcta, en sentit de disposar de certificats de Gestió Mediambiental (EMAS-ISO 14001.).

Termini de lliurament

Si no s'estableix termini s'entendrà lliurament immediat, en un màxim de cinc dies. El proveïdor serà responsable de complir el termini de lliurament tant si l'efectua amb mitjans propis o a través d'agència de transport.

Lloc i horari de lliurament del material

La tasca de portar-ho fins al magatzem, o a la dependència corresponent, serà per compte del subministrador, que haurà de comunicar-ho als transportistes encarregats d'efectuar-ho, els quals també hauran de returar els embalatges i palès.

El lliurament ha de ser per la totalitat dels productes sol·licitats. Només s'acceptaran lliuraments parcials o "a compte" per mutu acord exprés. Cas que s'efectuï per transportista, l'albarà de lliurament haurà d'expressar clarament l'empresa d'on procedeix el material, el contingut del paquet, i el departament destinatari.

Garantia

En cas de lliurament de maquinària i material que tinguin període de garantia, es considerarà que el termini de garantia és de 2 anys en base al que preveu la llei 23/03 de 10 de juliol, de Garantia en la venda de béns de consum. En l’albarà es farà constar la referència i numero de sèrie de les màquines.

Prestacions defectuoses

El proveïdor s’obliga a reposar les prestacions defectuoses que se li reclamin de la Secció de Compres, per escrit, en el termini del  deu dies hàbils següents al del lliurament; passat aquest termini el subministrament s’entendrà formalment realitzat.

Incompliment del termini

Per al cas d’incompliment del termini establert i/o forma de lliurament, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte amb els efectes corresponents.

Facturació

La factura s’haurà de presentar d’acord a les instruccions disponibles en aquest enllaç a la seu electrònica.

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A SUBMINISTRAR

En compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals i seguint les indicacions efectuades pels serveis de prevenció municipals, s’indiquen les característiques que hauran de reunir els productes que a continuació es relacionen:

Maquinària

Caldrà que el material ofertat contingui el marcat CE de conformitat, i manual d’instruccions en català o castellà. Totes les màquines hauran de complir el que estableix la normativa en la matèria, RD 1435/92 (Disposicions d’aplicació de la Directiva 89/392/CEE relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines) i RD 1215/1997 (Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització d’equips de treball), així com tot el que preveu la Llei 31/95, de prevenció de Riscos Laborals (art-41). La referències anteriors s'entenen efectuades a la normativa reguladora que sigui vigent en cada moment.

Vestuari (Brigada, neteja, Guàrdia Urbana, ordenances, xofers, megafonia i laboratori)

Caldrà ajustar-se al contingut del RD1407/92. Els equips de protecció individual hauran de disposar de marcat CE de conformitat. S’adjuntaran mostres de les peces ofertes i, si no és possible, del teixit. Respecte a les bates: roba professional, marcatge CE i codi internacional per a la cura de les peces de vestuari. Per les seccions que treballen a la via pública es recomana que el vestuari disposi d’elements d’alta visibilitat en llocs com poden ésser els pantalons, com a complement de l’obligació que tenen els treballadors d’utilitzar les armilles d’alta visibilitat homologades.

Calçat

Calçat professional, EN 345, on es valorarà la qualitat de la sola antilliscant, impermeabilitat a l’aigua, transpiració, pes, flexibilitat, absorció d’energia en el taló, qualitat del folrat interior

Impresos

Es presentaran proves fotogràfiques que hauran de ser conformades pel Departament corresponent. No s’admetran factures que contemplin imports superiors a l’adjudicat per motiu d’haver subministrat major nombre d’impresos que els sol·licitats.

Papereria

Paper d’oficina, es valorarà que compleixi les normes de qualitat Iso 9001/ Iso 9706, / Iso 14001, que garanteixen una bona conservació i un producte lliure de clor, a fi d'eliminar emissions nocives per a l'ésser humà i el medi ambient.

Material informàtic

S’hauran de descriure tots els components amb les seves especificacions tècniques, indicant marques i models.

Mobiliari d'oficines

Marcatge CE. Manual d’instruccions del fabricant en idioma català o castellà.

1.- Cadires:

 • Altura del seient ajustable en el rang necessari per a la població d'usuaris.
 • Respatller amb una suau prominència per donar suport a la zona lumbar i amb dispositius per poder ajustar la seva altura i inclinació.
 • Profunditat del seient regulable.
 • Mecanismes d'ajustament manejables en posició assegut i construïts a prova de canvis no intencionats.
 • Disposar de punts de 5 suport per al sòl amb rodes adequades al tipus de sòl existent, amb la finalitat d'evitar desplaçaments involuntaris en sòls llisos i amb activitats de tecleig intensiu.

2.- Taules i armaris

 • L'acabat de les superfícies de treball haurà de tenir aspecte mat, amb la finalitat de minimitzar els reflexos i el seu color no hauria de ser excessivament clar o fosc.
 • Les superfícies del mobiliari amb les quals pugui entrar en contacte l'usuari han de ser de baixa transmissió tèrmica i mancar de cantons o arestes agudes.
 • Les taules d’oficina es valorarà que disposin de forat per passar els cables dels ordinadors. També es valorarà que els bucs o calaixeres disposin de rodes.

Material i estris de neteja

Envàs i etiquetatge de productes de neteja (lleixiu, detergents, etc.). Haurà de complir l’establert al RD 363/95 de 10 de Març de 1995 i successives modificacions, que regula la Notificació de Substàncies Noves i Classificació, Envasat Etiquetatge de Substàncies Perilloses (Símbols i indicacions de perill, fitxes de dades de seguretat dels productes, etc.).

Galledes per recollir l’aigua de neteja del terra: escollir la que porti el sistema que necessiti el mínim esforç per escórrer la fregadora. Aquest sistema mai podrà ésser de rotació, sempre de premsa.

En escombres i fregadores, s’escollirà el model que tingui el mànec amb una longitud més prolongada i diàmetre que faci més fàcil el seu agafament i que estiguin fetes amb el material de menor pes.

Fusta i material de fusteria

Compra de fusta: s'exigirà que la fusta no procedeixi de talles il·legals, sinó d'explotacions controlades.

Compra de eines manuals de fusteria: Valorar ISO qualitat,  manual d’instruccions.

Productes amb components perillosos; coles, vernissos, etc l’envàs i etiquetatge dels productes, haurà de complir l’establert al RD 363/95 de 10 de Març de 1995 i successives modificacions, que regula la Notificació de Substàncies Noves i Classificació, Envasat Etiquetatge de Substàncies Perilloses (Símbols i indicacions de perill, caldrà aportar fitxes de dades de seguretat dels productes, etc.).

Abans del lliurament d’aquestes substàncies o preparats, el proveïdor estarà obligat a fer arribar al servei de prevenció de riscos laborals la corresponent fitxa de dades de seguretat d’aquestes, en base a l’establert al RD 255/2003 de 2 de febrer.

Productes químics

El subministrador haurà de lliurar, juntament amb el producte, la fitxa de dades de seguretat del mateix.

Els productes han d'estar etiquetats d'acord amb la normativa vigent i, al menys, en una de les llengües oficials.

Segells de reconeixement d'administració oberta