Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Contractació Tipus de contractes municipals

Tipus de contractes municipals

 

El contractes municipals es regeixen pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). La llei estableix la qualificació dels contractes i els llindars establerts per a la seva delimitació.

En aquesta taula s'especifiquen els llindars econòmics i els diferents procediments segons l'import dels contractes més usuals: d'obres i de subministraments i serveis.

 

Llindars econòmics dels diferents tipus de procediments
  Contracte menor Procediment negociat Procediment negociat amb publicitat Procediment Obert Procediment obert harmonitzat
Contractació d'obres Fins a 49.999,99€ Fins a 199.999,99€ Fins a 999.999,99€ Fins a 5.185.999,99€ A partir de 5.186.000€
Contractació de serveis i subministraments Fins a 17.999,99€ Fins a 59.999,99€

Fins a
99.999,99€

Fins a 206.999,99€ A partir de 207.000€

* Els imports indicats no inclouen l'IVA (article 88.1 del TRLCSP).

Segells de reconeixement d'administració oberta