Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PPC Notícies, mocions i articles 2019-2023 Mocions Moció pel dret a l'educació, la llibertat d'ensenyament i la pluralitat educativa com a garantia de la promoció de la igualtat d'oportunitats

Moció pel dret a l'educació, la llibertat d'ensenyament i la pluralitat educativa com a garantia de la promoció de la igualtat d'oportunitats

Moció pel dret a l'educació, la llibertat d'ensenyament i la pluralitat educativa com a garantia de la promoció de la igualtat d'oportunitats

17/02/2020

Podeu accedir a la moció en format PDF en aquest enllaç.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

En data 10 d’abril de 2019 es va donar compte al Consell Plenari del Decret de l’Alcaldia de data 18 de març de 2019, d’aprovació de l’adhesió al Pacte Local contra la segregació escolar impulsat pel Síndic de Greuges.

Prèviament, mitjançant escrit al Síndic de Greuges, subscrit per l’Alcalde i pel Conseller delegat d’educació, s’assenyalava que “un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació de Tarragona és reduir la segregació escolar en el municipi, i en aquest sentit dins les línies estratègiques de la Conselleria s’inclouen accions adreçades a afavorir l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, com un pilar per fomentar l’èxit educatiu  de l’alumnat i reforçar la cohesió social de la ciutat, i es manifesta la voluntat de l’Ajuntament d’adherir-se al Pacte”.

Com  a fruit d’aquesta adhesió, i amb la voluntat d’avançar en els objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació, l’Ajuntament va encarregar al Dr. Xavier Bonal un estudi sobre l’escolarització a Tarragona. Aquest estudi, “L’escolarització a Tarragona. Diagnòstic i propostes d’equitat educativa” es va presentar a la comunitat educativa el passat 20 de novembre de 2019 a la seu de l’Institut Municipal d’Educació.

El passat 30 de gener, es publicava al DOGC un Edicte, de 24 de gener de 2020, pel qual es sotmetia a informació pública el Projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya en tràmit al Departament d’Educació.

Paral·lelament, es preveu que el proper mes de març comenci el procés d’admissió d’alumnes per als ensenyaments obligatoris per al curs 2020-2021, i tot i que no es preveu que l’anterior decret pugui entrar en vigor per a aquest procés, s’estan prenent mesures també per part de l’Ajuntament per aquest procés d’admissió d’alumnes en el marc descrit més amunt.

En aquests moments, la comunitat educativa es veu envoltada d’un clima d’incertesa i inquietud. Tant el projecte de decret com les mesures que es proposen per al procés de preinscripció per al curs 2020-2021, amb la participació de l’Ajuntament de Tarragona, afecten a drets fonamentals, com ara el dret a l’educació (article 27 CE i 21 EAC), la llibertat d’ensenyament (article 27.1 CE), el dret dels pares a elegir la formació religiosa i moral que estimin més oportuna per als seus fills (article 27.3 CE), i la llibertat de creació de centres docents (article 27.6 CE), entre d’altres. Les decisions que han de definir l’admissió d’alumnes als centres educatius sostinguts amb fons públics prioritzen la lluita contra la segregació escolar en virtut de la responsabilitat dels poders públics per desenvolupar una programació general de l’ensenyament (article 27.5 CE). Aquestes decisions, però, semblen oblidar que aquesta programació ha de fer-se conjugant-se amb la defensa dels drets fonamentals citats i que és responsabilitat dels poders públics, també de l’Ajuntament de Tarragona, el seu exercici.

Les responsabilitats i compromisos per treballar contra la segregació escolar i a favor de la cohesió social no poden en cap cas recolzar o justificar l’anul·lació o vulneració de drets fonamentals. No és admissible que sota el paraigua de la lluita contra la segregació escolar i a favor de la cohesió social, no es persegueixi sobretot millorar la igualtat d’oportunitats.

Un dels punts més destacats al Pacte contra la segregació escolar del Síndic de Greuges és la proposta d’estudi i determinació acurada del cost de les places escolars i l’assumpció d’aquests costos a fi i efecte de garantir la gratuïtat de l’ensenyament obligatori. Concretament, a la seva exposició de motius es llegeix:

“Cal un finançament públic suficient dels centres, tal com preveu la LEC (art. 42), per garantir estàndards de qualitat equivalents per al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya, i també per garantir la gratuïtat real de l’ensenyament i que les quotes no esdevinguin un factor de segregació escolar tal com succeeix actualment. És en aquest sentit que el Pacte es planteja, entre altres aspectes, avançar en la gratuïtat de l’ensenyament, amb un increment del finançament dels centres públics i concertats, i discriminar positivament en la transferència de recursos els centres i les famílies socialment menys afavorits. De fet, la progressiva implementació del Pacte i la necessària implicació dels diferents actors signataris han d’estar acompanyades necessàriament d’un increment progressiu de la inversió pública destinada a l’educació. En aquesta línia, totes les mesures que aquí es proposen, siguin les orientades a incrementar la corresponsabilitat dels centres en l’escolarització equilibrada d’alumnat, siguin les orientades a incrementar la dotació de recursos per atendre les necessitats d’incrementar el pressupost en educació entorn del 6%  del PIB, d’acord amb el que estableix la LEC (disposició final segona). Resoldre el problema de finançament dels centres és una acció prioritària per promoure la plena gratuïtat de l’ensenyament i corregir la segregació del sistema educatiu”.

Doncs bé, tot i que no s’ha portat a terme aquest estudi i determinació acurada, ni s’ha compromès l’Administració competent en garantir aquest finançament per a  protegir la seva viabilitat, de manera irresponsable s’ha presentat un projecte de decret d’admissió i es proposen mesures per al procés de preinscripció del curs 2020-2021, amb el concurs de l’Ajuntament.

En aquest sentit, mesures com ara limitar l’oferta de tots els centres concertats de la ciutat abans d’iniciar el procés de preinscripció, és a dir, abans de saber quantes famílies volen portar a aquests centres els seus fills, pot resultar en la reducció per la via dels fets de la demanda d’aquests centres amb la conseqüent reducció d’unitats de l’oferta concertada –atès que el criteri per a concertar o retirar concerts als centres és la necessitat d’escolarització, o sigui, que existeixi demanda–, qüestió que vulnera uns dels drets recollits a l’article 27.6 de la Constitució i recull l’Estatut i la Llei d’Educació de 2009 que és la llibertat d’ensenyament.

Així mateix, el fet d’establir el nombre de places escolars dels centres concertats abans de saber el nombre de famílies que volen optar a matricular els seus fills en aquests centres sens dubte amenaça de manera directa i frontal el dret fonamental de les famílies a triar centre docent.

 

Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Tarragona insti al Govern de la Generalitat de Catalunya a la retirada immediata del projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

SEGON.- Que l’Ajuntament de Tarragona no participi ni col·labori en mesures per a processos d’admissió d’alumnes a la ciutat que vulneren i ataquen drets fonamentals dels ciutadans.

TERCER.- Que, atès que es va encarregar, i ja es disposa, de l’estudi “L’escolarització a Tarragona. Diagnòstic i propostes d’equitat educativa” i de les propostes genèriques del Pacte contra la segregació escolar promogut pel Síndic de Greuges, l’Ajuntament de Tarragona promogui i convoqui fòrums de debat de tota la comunitat educativa de la ciutat a fi de reflexionar i arribar a consens sobre els termes allà exposats, com ara segregació, equitat educativa, corresponsabilitat, entre d’altres per tal d’arribar a propostes consensuades de polítiques i accions concretes per a Tarragona.

 

 

José Luis Martín García

Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona

 

Segells de reconeixement d'administració oberta