Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PPC Notícies, mocions i articles 2019-2023 Mocions Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garanteixi el dret constitucional a la propietat privada i combati eficaçment l’ocupació i·legal d’habitatges

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garanteixi el dret constitucional a la propietat privada i combati eficaçment l’ocupació i·legal d’habitatges

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garanteixi el dret constitucional a la propietat privada i combati eficaçment l’ocupació i·legal d’habitatges

20/10/2020

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'ocupació il·legal d'habitatges, segons les darreres dades publicades, ha crescut d’una manera alarmant en els últims anys. Només entre els mesos de gener i juny de 2020 s'han registrat 7.450 denúncies per ocupació, un 5% més que en el mateix període de l'any passat, segons dades del Ministeri de l'Interior. De mitjana, es produeixen 41 denúncies diàries per ocupació il·legal d'immobles.

Els càlculs estimen que hi ha un mínim de 87.000 habitatges ocupats il·legalment a Espanya a les quals caldria sumar aquelles que no s'han denunciat.

Aquestes dades ens mostren com l'ocupació il·legal és un problema creixent al nostre país que no només ataca el dret a l'habitatge i a la propietat privada recollits en la Constitució Espanyola (articles 47 i 33 respectivament) sinó que, a més, altera greument la convivència veïnal i posa en seriós risc la seguretat i integritat de persones i béns.

Aquesta alteració de la convivència veïnal es produeix per la proliferació de bandes organitzades que es dediquen a ocupar immobles per llogar de forma il·legal a persones o famílies en situació de vulnerabilitat o per aconseguir del legítim propietari diners a canvi de desallotjar l'habitatge usurpat il·legalment.

En els últims anys, s'han produït avenços legislatius en la lluita contra l'ocupació il·legal d'habitatges, com va passar al 2018 a través de la Llei 5/2018 que va modificar la Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil en relació amb l'ocupació il·legal d'habitatges escurçant terminis i agilitant procediments.

És necessari, però, vistes les xifres anteriorment esmentades, reforçar l'ordenament jurídic perquè els okupes no puguin emparar-se en cap buit legal i així protegir i garantir de manera contundent la propietat privada, la convivència i la seguretat jurídica a més de lluitar activament contra les màfies que han fet de l'ocupació il·legal el seu negoci.

Per a això, el Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats ha presentat una Proposició de Llei Orgànica que, d'una banda, reforça el concepte de domicili lligat al de legítim propietari, posseïdor o titular d'un dret sobre la cosa immoble, enfront de qui okupa sense títol i sense tolerància del primer i, d'altra banda, defineix per primera vegada de manera inequívoca què és l'ocupació il·legal: “la tinença o gaudi d'un bé immoble d'altri, sense pagament de renda o mercè, ni raó de dret, que no es troba emparada en la mera liberalitat o tolerància del propietari o posseïdor real”.

Aquesta proposició de llei introdueix mesures com que l'autoritat pública o els seus agents podran desallotjar els habitatges ocupats il·legalment en un termini de 12 hores sense necessitat d'esperar mesos; considera nul·la la inscripció en el padró municipal quan la persona inscrita sigui un okupa il·legal; agilitza el procés penal per jutjar aquest tipus de delinqüència i regula noves penes per als que fomentin l'ocupació il·legal i, si aquestes persones fossin responsables polítics inclou una inhabilitació de 15 anys per exercici de càrrec públic.

A més, aquesta proposició de llei reforça els mitjans de què disposen les comunitats de propietaris per combatre l'ocupació il·legal, i les negatives conseqüències que té per a la convivència i la seguretat dels veïns, que poden adoptar mesures preventives com ara tapiar o tancar portes o finestres.

 

Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona presenta al Consell Plenari la següent

 

PROPOSTA D’ACORD

 

PRIMER.- Manifestar el ferm compromís de l'Ajuntament de Tarragona amb la defensa del dret a la propietat privada i la lluita contra l'ocupació il·legal d'habitatges. Aquest compromís és compatible amb el suport i protecció a aquells veïns i famílies que es troben en situació d'emergència social, vulnerabilitat o exclusió social per motiu d'habitatge.

SEGON.- Instar el govern d'Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garanteixi el dret constitucional a la propietat privada i combati eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges.

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord al ministre de Justícia i la presidenta i portaveus dels grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats.

 

José Luis Martín García

Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona

 

Tarragona, 15 d'octubre de 2020

 

Segells de reconeixement d'administració oberta