Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2017 Acords adoptats al consell plenari del 26 d'octubre

Acords adoptats al consell plenari del 26 d'octubre

Acords adoptats al consell plenari del 26 d'octubre

Acords adoptats al consell plenari del 26 d'octubre Fotografia: Twitter de l'Ajuntament (Arxiu)
09/11/2017

El passat dijous, 26 d'octubre, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. Podeu consultar l'ordre del dia a la seu electrònica.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

 

Punts de l'ordre del dia

 

1. Aprovar l'acta de la sessió anterior, corresponent a l'ordinària del dia 9 d'octubre de 2017.

2.1 Quedar assabentat de l'escrit de renúncia presentat pel conseller Sr. Josep Maria Prats i Batet.

3.1.1  Quedar assabentat de l’informe de la Intervenció General previst a l’article 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

3.1.2 Quedar assabentat dels informes realitzats per la Intervenció General de conformitat amb el previst a l’article 220 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

3.2.1 Ratificar el decret de l’alcalde, de data 29 d'octubre de 2017, que resol comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona en el recurs ordinari número 310/2017, interposat per la mercantil CLECE, SA, contra l’acord del Consell Plenari, de 16 de juny de 2017. S’aprova per unanimitat.

3.3.1 Modificar l’article 12 de l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari.  S’aprova per unanimitat.

3.3.2 Modificar l'article 12 del Conveni laboral. S’aprova per unanimitat.

3.3.3 Modificar el punt 1.4 de l’article 13 de l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari. S’aprova per unanimitat.

3.3.4 Modificar el punt 1.4 de l’article 13 del Conveni Laboral. S’aprova per unanimitat.

3.3.5 Modificar la plantilla laboral. S’aprova per 20 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C’s, 4 PP i 8 PSC; i 6 abstencions: 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC. La sra. Elvira Ferrando és absent.

3.3.6 Autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària interina per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector privat. (Exp. G572/12/17). S’aprova per unanimitat.

3.4.1 Aprovar el 29è expedient modificatiu de crèdit (extraordinari, suplement i baixes per anul·lació), que ha estat objecte d'esmena. S’aprova per 13 vots a favor: 1 UpA, 4 PP i 8 PSC; 7 en contra: 1 ICV, 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 6 abstencions: 1 consellera no adscrita, 2 PDeCAT i 3 C’s. La senyora Elvira Ferrando és absent.

3.5.1 Modificar l’acord plenari de 28 de novembre de 2016 pel qual s’aprova la classificació de les empreses municipals d’acord amb la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. S’aprova per 15 vots a favor: 1 UpA, 2 PDeCAT, 4 PP i 8 PSC; 7 en contra: 1 ICV, 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 4 abstencions: 1 consellera no adscrita i 3 C’s. La senyora Elvira Ferrando és absent.

3.6.1 Acordar que la cessió d’ús de les parts de les façanes i dels espais de domini públic com a possibles suports de les actuacions del patrocini dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, per part de Fundació Tarragona 2017, està inclosa, per interès general, en els supòsits de no subjecció previstos a l’art. 4 de l’Ordenança Fiscal núm.15 de l’Ajuntament de Tarragona. S’aprova amb 19 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 2 PDeCAT, 3 C’s, 4 PP i 8 PSC; 3 en contra: 1 ICV i 2 CUP; i 4 abstencions d’ERC-MES-MDC. La sra. Elvira Ferrando és absent.

4.1.1 Prorrogar el contracte de manteniment de l’enllumenat exterior públic, ornamental i de Nadal de Tarragona. S’aprova per 13 vots a favor: 1 UpA, 4 PP i 8 PSC; 7 en contra: 1 ICV, 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 6 abstencions 1 consellera no adscrita, 2 PDeCAT i 3 C’s. La sra. Elvira Ferrando és absent.

4.1.2 Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, per a l’adjudicació del servei corresponent al manteniment de les zones verdes de Tarragona dividit en dos lots, així com acordar la continuació del servei vigent fins a la formalització del nou contracte i com a màxim per un termini de 6 mesos. S’aprova per 15 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 4 PP i 8 PSC; 6 en contra 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 5 abstencions: 2 PDeCAT i 2 C’s. La senyora Elvira Ferrando és absent.

4.1.3 Quedar assabentat de les actuacions executades per via d’emergència.

5.1.1 Cedir l’ús a precari de la finca 268 de l’Inventari de Béns Immobles a les entitats “Nova Unió de Comerciants de Bonavista” i “Racing CF de Bonavista”. S’aprova per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C’s, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 2 abstencions de la CUP. La senyora Elvira Ferrando és absent.

Suspendre la tramitació d’instruments, de llicències i autoritzacions i els terminis dels procediments d’expropiació, als efectes d’estudiar una modificació puntual del planejament general a l’àmbit dels sòls ocupats per la prolongació del carrer Armanyà fins a la Baixada de Toro. S’aprova per unanimitat.

5.2.2 Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana que té per objecte fixar les condicions edificatòries del solar qualificat amb la clau 14a1, ubicat al carrer Terra Ferma número 7 de Cala Romana, per tal de dotar a l’habitatge de dues places d’aparcament. S’aprova per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C’s, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 2 abstencions de la CUP. La senyora Elvira Ferrando és absent.

6.1.1 Determinar els 2 dies d’obertura comercial autoritzada en diumenges i festius per a l’any 2018 a Tarragona. S’aprova per unanimitat.

7.1.1 Nomenar nous vocals en els consells rectors dels organismes autònoms del'Ajuntament de Tarragona.

7.1.2 Quedar assabentat del decret d'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2017, de delegacions de la Secretaria General.

7.1.3 Donar compte del decret d’Alcaldia de 18 d’octubre de 2017, de canvi en el règim de dedicació d’una conseller municipal.

7.1.4 Quedar assabentat del decret d'Alcaldia de 18 d'octubre de 2017, de Cartipàs Municipal.

Declaració Institucional de l'Ajuntament de Tarragona en defensa de l'escola inclusiva.

 

Mocions dels grups municipals

 

Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de C's en relació amb la capital europea de l'esport. S’aprova per 17 vots a favor: 2 PDeCAT, 3 C’s, 4 PP i 8 PSC; 8 en contra: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 1 abstenció de la consellera no adscrita. La sra. Elvira Ferrando és absent.

Aprovar la moció transaccional presentada pels Grups Municipals d'UpA, ICV-EUiA, la CUP, PDeCAT, ERC-MES-MDC i PSC en defensa de l'escola catalana com a eina de cohesió. S’aprova per 18 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 4 ERC-MES-MDC i 8 PSC; i 8 en contra: 1 consellera no adscrita, 3 C’s i 4 PP. La sra. Elvira Ferrando és absent.

La moció presentada per ICV-EUiA, CUP, ERC-MES-MDC i PDeCAT per exigir l’alliberament immediat dels presidents de l’ANC i Òmnium no es va aprovar per 16 vots en contra: 1 consellera no adscrita, 3 C’s, 4 PP i 8 PSC; i 10 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC. La senyora Elvira Ferrando és absent.

La moció presentada pel Grup Municipal d’UpA perquè l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona fomenti el diàleg interreligiós, va ser retirada pel portaveu del grup municipal.

Fora de l’ordre del dia, amb la prèvia declaració d’urgència, s’adopten els següents acords:

Aprovar la moció presentada pels Grups Municipals del PSC, ERC-MES-MDC, PDeCAT, la CUP, ICV-EUiA i UpA de rebuig a la suspensió de l'autonomia de Catalunya i en defensa de l'autogovern. S’aprova per 18 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 4 ERC-Mes-MDC, 8 PSC; i 8 en contra: 1 consellera no adscrita, 3 C’s i 4 PP. La sra. Elvira Ferrando és absent.

La moció presentada pel Grup Municipal del PSC, contra la judicialització de la política i reclamant eleccions al Parlament de Catalunya com a sortida al conflicte polític que vivim, no s’aprova per 16 vots en contra: 1 consellera no adscrita, 2 CUP, 2 PDeCAT, 3 C’s, 4 PP, 4 ERC-MES-MDC; i 10 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV i 8 PSC. La sra. Elvira Ferrando és absent.

La moció presentada pels Grups Municipals d’ERC-MES-MDC, PDeCAT  i la CUP, en suport a la Generalitat de Catalunya per a que proclami la república catalana com a mandat del referèndum del primer d’octubre de 2017, no s’aprova per 18 vots en contra: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 3 C’s, 4 PP i 8 PSC; i 8 a favor: 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC . La sra. Elvira Ferrando és absent.

 

 

 

                                    

Segells de reconeixement d’administració oberta