Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 24 d'abril de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 24 d'abril de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 24 d'abril de 2020

Resultat de les votacions
26/04/2020

El passat 24 d'abril de 2020, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Aprovar l’acta de la sessió plenària corresponent a l’extraordinària del dia 3 d’abril de 2020. S’aprova per unanimitat.

2. Informe de la Presidència per tal de donar compte al Consell Plenari de l’informe anual 2019 emès pel Síndic de Greuges corresponent a les activitats en relació amb l’Ajuntament de Tarragona (Exp. 2020/6/G104).

3.1.1. Donar compte i ratificar el Decret de l’Alcaldia, de 16 de març de 2020, relatiu a les mesures d’actuació amb motiu de coronavirus SARS-Co-V-2 en els centres de treball de l’Ajuntament de Tarragona i els seus organismes autònoms (2020/33/G325). S’aprova per unanimitat.

3.2.1.- Aprovar inicialment el 1r expedient modificatiu de crèdits del Pressupost de 2020 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (2020/25/G605). S’aprova per unanimitat.

3.2.2. Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdits número 26A del pressupost de 2020 de l’Ajuntament de Tarragona, que va ser objecte d’esmena. (2020/27/G605). S'aprova per 25 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 2 abstencions (2 PP).

3.2.3. Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdits número 26B del pressupost de 2020 de l’Ajuntament de Tarragona, que va ser objecte d’esmena. (2020/28/G605). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

3.2.4. Donar compte de la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona de l’exercici 2019 (2020/1/G603).

3.2.5. Donar compte de la liquidació del Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona de l’exercici 2019 (2020/2/G603).

3.2.6. Donar compte de la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports de l’exercici 2019 (2020/3/G603).

3.3.1. Aprovar la modificació de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari (2020/2/G106). S’aprova per unanimitat.

3.3.2. Aprovar la modificació i refosa dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Mancomunats d’Incineració de Residus Urbans (2020/2/G108). S'aprova per 25 vots a favor i 2 vots en contra (2 CUP).

3.4.1. Aprovar la rectificació de l’errada detectada a l’article 4, epígraf 4, apartat e), de l’Ordenança fiscal núm. 7, regulador de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries (2019/10/G107). S’aprova per unanimitat.

3.5.1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia, de 8 d’abril de 2020, d’aprovació de la concertació de tres operacions de tresoreria amb Caixa d’Enginyers, Caixabank i BBVA, per un import total de 12,5 meur (2020/5/G601.1).

4.1.1. Aprovar l’addenda de pròrroga, per a l’exercici 2020, del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, subscrit en data 13 de maig de 2019, per part del Consell Plenari. (Exp. 2020/34/G810). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP).

4.1.2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de 20 de març de 2020 relatiu a l’emergència dels treballs de retirada de la peça metàl·lica com a conseqüència de l’explosió produïda a la factoria d’IQOXE (Exp. 2020/11/G624).

Proposicions de l’Alcaldia

5.1.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 14 d’abril de 2020 on es resol manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Tarragona al “Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya elaborat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

Declaració institucional fora de l'ordre del dia

1. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona davant la crisi de la covid-19. Votació urgència: S'aprova per unanimitat.

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i el detall dels acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta