Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2021 Acords adoptats al consell plenari del 21 de maig de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 21 de maig de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 21 de maig de 2021

Resultat de les votacions
22/05/2021

El passat 21 de maig de 2021, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Aprovar les actes de la sessions anteriors, corresponents a l’ordinària del dia 20 d’abril de 2021 i a l’extraordinària del dia 7 de maig de 2021. S’aproven per unanimitat.

2.1. Informe de la Presidència per tal de donar compte al Consell Plenari de l’informe anual 2020 emès pel Síndic de Greuges corresponent a les activitats en relació amb l’Ajuntament de Tarragona. (Exp. G104-11-2021).

2.2. Informe de la Presidència per tal d’informar al Consell Plenari de la composició en la Comissió Informativa Especial de Seguiment per a la Creació dels Consells de Districte de Tarragona pel que fa al Grup Municipal de la CUP. (Exp. G104-11-2021).

3.1.1. Aprovar els preus de les entrades per activitats del Festival Tarraco Viva 2021. (Exp. 2021-4-G107.2). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (CUP).

3.2.1. Ratificar el Decret núm. 2021/4297, de 15 d’abril, de l’alcalde, esmenat pel Decret núm. 2021/4384, de 19 d’abril, pel qual es ratifica la compareixença d’aquest Ajuntament davant la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el recurs d’empara núm. 2398/2020, interposat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya contra la Interlocutòria núm. 7/2020, de 10 de març, de la Secció de Cassació del Contenciós Administratiu del TSJC. (Exp. 2019-82-G819). S’aprova per unanimitat.

3.3.1. Incorporar una nova disposició addicional 21a. a l’Acord de condicions de treball del personal funcionari. (Exp. G562/7/2021). S’aprova per unanimitat.

3.3.2. Incorporar una nova disposició addicional 22a. al Conveni laboral. (Exp.G557/5/2021). S’aprova per unanimitat.

3.3.3. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària de carrera per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp.G572/18/2020). S’aprova per unanimitat.

3.3.4. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària de carrera per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp. G572/19/2020). S’aprova per unanimitat.

3.3.5. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària de carrera per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp. G572/01/2021). S’aprova per unanimitat.

3.3.6. Autoritzar la compatibilitat a una funcionària de carrera per a l’exercici d’un segon lloc de treball en el sector públic. (Exp.G572/08/2021). S’aprova per unanimitat.

3.4.1. Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust del primer trimestre del 2021. (Exp. 2121/3/G601).

3.5.1. Aprovar les condicions d’un préstec a llarg termini per un import de 5.728.047,98 € per al refinançament del préstec signat amb Banc de Santander, amb efectes de 29/10/2019, com a resultat del procés d’unificació dels préstecs de 2012 per al Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors (FFPP), i els criteris
de valoració de les ofertes a presentar, i encomanar a la Tresoreria la sol·licitud d’ofertes. (Exp.2019/2/G695). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 13 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's, 7 PSC).

3.5.2. Aprovar les condicions d’un préstec a llarg termini per un import de 7.229.800 € per a diversos projectes d’inversió previstos en l’expedient modificatiu de crèdits número 20, del pressupost municipal de 2021, i els criteris de valoració de les ofertes a presentar, i encomanar a la Tresoreria la sol·licitud d’ofertes. (2021/3/G601.1). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 13 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's, 7 PSC).

4.1.1. Adjudicar el servei per a l’execució de franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals al voltant d’urbanitzacions i nuclis vulnerables del municipi de Tarragona. (Exp. 2019/61/G629). S’aprova per unanimitat.

4.1.2. Donar compte de les actuacions executades per via d’emergència. (Exp. 2019/6/G624).

5.1.1. Aprovar les bases reguladores dels Premis IMET d’Educació Josep Vives Ciurana. (Exp. 2021/1/D138). S'aprova per 25 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 2 abstencions (C's).

5.2.1. Aprovar l'adhesió del municipi de Tarragona com a membre de ple dret de l’Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària. (Exp.2021/24/G810). S'aprova per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abtencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's).

6.1.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 17 de maig de 2021 pel que fa a la declaració d’interès cultural i d’urgència la realització d’una obra cinematogràfica. (Exp. 2021/T122/1).

6.2.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 13 d’abril de 2021 pel que fa a l’aprovació de la rectificació del Padró Municipal d’Habitants. ( Exp.2021-4-X111).

6.3.1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data de 12 i 13 de maig de 2021 pel que fa al règim de dedicació de consellers municipals. ( Exp.2021-6-G537), (Exp.2021-7-G537).

9.1.1. Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Francisco Javier Domínguez Serrano com a conseller de l'Ajuntament de Tarragona, declarar-ne la vacant, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que atribueixi l'escó vacant. (Exp. G104-11-2021). S’aprova per unanimitat.

Acords fora de l'ordre del dia

1. Aprovar diferents modificacions en la plantilla de personal funcionari, la relació de llocs de treball i les respectives fitxes descriptives, així com modificar l'article 10 de l'Acord de les condicions específiques de treball de la Guàrdia Urbana (G501/7/2021). S’aprova per unanimitat tant la urgència com el contingut.

Declaració institucional

(Fora de l'ordre del dia) 2. Declaració Institucional per l’alliberament de mercaderies per la costa. (Exp. G124-47-2021). Se n'aprova la urgència per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 13 en contra (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's, 7 PSC).

Mocions

7.1. Aprovar la moció presentada per la consellera no adscrita, Sra. Sonia Orts, per demanar al Govern Municipal que compleixi amb els acords de condicions de treball de la Guàrdia Urbana de Tarragona. (Exp. G124/33/2021). S'aprova per 13 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's, 7 PSC) i 14 abstencions (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC).

7.2. Moció presentada pels Grups Municipals del PP i C’s per a instar el Govern d'Espanya a retirar la seva proposta de cobrar peatges per circular per les autovies espanyoles. (Exp. G124/46/2021). No s'aprova amb 7 vots a favor (2 PP, 3 JXTGNA, 2 C's), 14 vots en contra (7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 CUP, 2 ECP).

7.3. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP, a la qual s’adhereixen els consellers no adscrits, els Grups Municipals d’ECP, de Junts per Tarragona, d’ERC-MES i del PSC per l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19, elaborada per Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi, Metges del Món, Metges sense Fronteres i OXFAM Intermón. (Exp. G124-40-2021). S'aprova per 24 vots a favor i 2 abstencions (2 PP). El Sr. Ballesteros és absent.

7.4. Aprovar la moció presentada pel grup municipal d’ECP i elaborada per la coordinadora d'ONG's de Tarragona, a la qual s’adhereixen els consellers no adscrits, i els Grups Municipals de Junts per Tarragona, d’ERC-MES i del PSC, per l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels
Estats Units d’Amèrica contra Cuba, per tal que sigui substanciada davant el Ministeri de Relacions Exteriors i el Govern de l’Estat Espanyol. (Exp. G124/44/2021). S'aprova per 23 vots a favor i 2 abstencions (PP). La Sra. Floria és absent.

7.5. Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per aturar temporalment les convocatòries de les opo d'estabilització, elaborada per la secció sindical de la USOC. (Exp. G124/41/2021). La primera votació resulta en empat amb 2 vots a favor (C's), 2 vots en contra (consellers no adscrits) i 22 abstencions (2 PP, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 6 PSC). En la segona votació hi ha 2 vots a favor (C's), 15 vots en contra (2 consellers no adscrits, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 9 abstencions (2 PP, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA). Per tant, no s'aprova la moció.

7.6. Aprovar la moció presentada pels grups Municipals de la CUP, Junts per Tarragona i ERC en suport a l'amnistia, elaborada per l'Associació de Municipis per la Independència. (Exp. G124-37-2021). La primera votació resulta un empat amb 12 vots a favor (2 CUP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 12 vots en contra (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's, 6 PSC) i 2 abstencions (2 ECP). La segona votació obté el mateix resultat, l'alcalde recorre al vot de qualitat i la moció s'aprova.

7.7. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per l'autosuficiència energètica i la creació d'una empresa de serveis energètics municipal. (Exp. G124/43/2021). S'aprova amb 24 vots a favor i 2 abstencions (C's). El Sr. Ballesteros és absent.

7.8. Aprovar la moció presentada pels consellers no adscrits, Sr. Calderón i Sra. Orts, i el Grup Municipal Socialista, a la qual s’adhereixen els grups municipals del PP i de C’s, per a l’adopció de mesures que ajudin a la supervivència als sectors de l’oci nocturn, restauració, locals musicals i la resta de les empreses relacionades amb aquest sector, elaborada per la Plataforma nits Q. (Exp. G124-
36-2021). S'aprova per 17 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 CUP, 3 JXTGNA, 2 C's, 6 PSC) i 9 abstencions (2 ECP, 7 ERC-MES-MDC). El Sr. Ballesteros és absent.

7.9. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP de rebuig als macroprojectes de centrals eòliques i fotovoltaiques. (Exp. G124-39-2021). La primera votació resulta empat amb 11 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC), 11 vots en contra (2 consellers no adscrits, 3 JXTGNA, 6 PSC) i 4 abstencions (2 PP, 2 C's). En segona votació, no s'aprova per 11 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 7 ERC-MES-MDC), 13 vots en contra (2 consellers no adscrits, 2 PP, 3 JXTGNA, 6 PSC) i 2 abstencions (2 C's). El Sr. Ballesteros és absent.

7.10. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d'ECP, a la qual s’adhereixen els Grups Municipals de Junts per Tarragona i d’ERC, de suport a l'alliberament de les patents. (Exp. G124/45/2021). S'aprova amb 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC, 5 PSC) i 4 abstencions (2 consellers i no adscrits i 2 PP). El Sr. Ballesteros i la Sra. Floria són absents.

7.11. Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per a aplicar una exempció a la taxa de recollida de residus urbans de la ciutat de Tarragona. (Exp. G124/42/2021). L’alcalde anuncia que el portaveu del Grup Municipal de C’s li ha comunicat que retiraven
la moció de l’ordre del dia.

7.12. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP en solidaritat amb el poble de Colòmbia. (Exp. G124-38-2021). S'aprova per 22 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 6 PSC) i 4 abstencions (2 PP i 2 C's). El Sr. Ballesteros és absent.

7.13. Aprovar la moció presentada pels consellers no adscrits, Sr. Calderón i Sra. Orts, i el Grup Municipal Socialista a la qual també s’adhereixen els Grups Municipals d’ECP, de Junts per Tarragona, de C’s, i d’ERC-MES, i pel Grup Municipal Socialista en relació a la Banca Espanyola, elaborada pels sindicats d'UGT i de CCOO de Tarragona. (Exp. G124-35-2021). S'aprova per 24 vots a favor i 2 abstencions (PP).

7.14. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP, a la qual s’adhereixen els Grups Municipals d’ECP, de Junts per Tarragona i d’ERC-MES, en suport a les Ciutats Defensores dels Drets Humans (2021), a proposta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. (Exp. G124-34-2021). S'aprova per 22 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 4 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP).

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta