Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2022 Acords adoptats al Consell Plenari del 28 de gener de 2022

Acords adoptats al Consell Plenari del 28 de gener de 2022

Acords adoptats al Consell Plenari del 28 de gener de 2022

Resultat de les votacions
Acords adoptats al Consell Plenari del 28 de gener de 2022 Foto: Isaias Mena.
23/02/2022

El passat 28 de gener de 2022, va tenir lloc una sessió ordinària del Consell Plenari.

A continuació s'especifiquen els resultats de les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior, corresponent a l’ordinària del dia 17 de desembre de 2021. S’aprova per unanimitat.

2.1.1. Aprovar diferents modificacions de la normativa d’aplicació dels preus del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona. (Exp. 2021/10/G107.1). S’aprova per unanimitat.

2.1.2. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 35 de l’Ordenança número 1, general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic. (Exp.2021/8/G107). S'aprova amb 21 vots a favor (1 conseller no adscrit, 2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 6 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP i 2 C's).

2.1.3. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 14, reguladora de l’impost sobre béns immobles, consistent en eliminar l’apartat 4 de l’article 7.3. (Exp.2021/9/G107). S'aprova amb 23 vots a favor (1 conseller no adscrit, 2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 4 abstencions (2 consellers no adscrits i 2 PP).

2.1.4. Donar compte del Pla Anual de Control Financer de l’exercici 2022, elaborat per la Intervenció General de l’Ajuntament. (Exp. 2022/1/G692.2).

2.2.1. Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdits número 1 del pressupost prorrogat al 2022. (Exp. G605-3-2022). S'aprova amb 20 vots a favor (1 conseller no adscrit, 2 CUP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 7 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 1 ECP i 2 C's).

2.3.1. Assumir la gestió de la tramitació dels expedients de recursos humans i de contractació pública del Patronat Municipal de Turisme. (Exp. 2022/3/T139-E2022-003). S'aprova amb 15 vots a favor (1 conseller no adscrit, 2 CUP, 3 JXTGNA, 2 C's i 7 ERC-MES-MDC) i 12 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 1 ECP i 7 PSC).

2.4.1. Donar compte dels Decrets del Tinent d’alcalde, Coordinador de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert: 2021/15856, de 26 de novembre de 2021, d’aprovació de la revisió del 3r trimestre del Pla Anual de Tresoreria 2021 i 2021/15953, de 29 de novembre de 2021, de rectificació d’errors de l’anterior. (Exp. 2021/9/G601.1).

2.4.2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia 2021/16617, de data 10 de desembre de 2021, d’aprovació d’endeutament de l’EMT i concessió de l’aval corresponent. (Exp. 2021/2/G695).

3.1.1. Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia 2021/17681, de data 23 de desembre de 2021, i de l’escrit d’al·legacions presentat en el tràmit d’aprovació inicial del Pla territorial sectorial d’Habitatge, i ratificar-los en tot el seu contingut (ha estat objecte d’esmena). (Exp. 2021/1/O104). S'aprova amb 21 vots a favor (1 conseller no adscrit, 2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 6 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP i 2 C's).

3.2.1. Aprovar definitivament la modificació puntual de l'ordenança general de convivència i ús dels espais públics, en matèria de trànsit. (Exp. 2021/31/V122). S'aprova amb 22 vots a favor (3 consellers no adscrits, 2 CUP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 5 abstencions (2 PP, 1 ECP i 2 C's).

4.1.1. Donar compte al Consell Plenari de les actuacions executades per via d’emergència. (Exp. 2022/4/G624).

4.2.1. Aprovar l’Addenda interpretativa del Conveni de cooperació aeroport de Reus 2021-24, per a la promoció econòmica, empresarial i turística de les comarques tarragonines com a destí turístic i en especial de l’aeroport de Reus 2021-2024. (Exp.2021/7/T138). S'aprova amb 15 vots a favor (1 conseller no adscrit, 2 CUP, 3 JXTGNA, 2 C's i 7 ERC-MES-MDC) i 12 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 1 ECP i 7 PSC).

Proposicions de l'alcaldia

5.1.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia 2022/761 de data 20 de gener de 2022, per a la realització d’un rodatge de seqüències per la sèrie de TV ‘BOSÉ’. (Exp. T122-1-2022).

5.2.1. Nomenar representants de l’Ajuntament de Tarragona en diversos òrgans amb representació municipal.(Exp. G274-2-2022). S'aprova per unanimitat.

Mocions

6.1. Moció presentada pel Grup Municipal del PP de suport a la convivència. (Exp. G124-6-2022). Es rebutja per 4 vots a favor (2 PP i 2 C's), 21 vots en contra (1 conseller no adscrit, 2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 2 abstencions (2 consellers no adscrits).

6.2. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP en defensa de la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el català, que ha estat objecte d’esmena. (Exp. G124-2-2022). S'aprova per 14 vots a favor (1 conseller no adscrit, 2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA i 7 ERC-MES-MDC) i 13 vots en contra (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's i 7 PSC).

6.3. Moció presentada pel Grup Municipal ECP per al reforç de la prevenció de les ludopaties i el control en la proliferació de les apostes online i els salons de joc. (Exp. G124-5-2022). S'aprova per 21 vots a favor (1 conseller no adscrit, 2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 6 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP i 2 C's).

6.4. Moció presentada pel Grup Municipal d'ERC-MES en defensa del cànon de residus a Catalunya, que ha estat objecte d’esmena. (Exp. G124-3-2022). S'aprova per 23 vots a favor (3 consellers no adscrits, 2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 4 abstencions (2 PP i 2 C's).

6.5. Moció presentada pel Grup Municipal del PP per exigir al President del Govern d'Espanya el cessament immediat del Ministre de Consum pels seus atacs a la ramaderia i al sector carni espanyol. Es rebutja per 4 vots a favor (2 PP i 2 C's), 21 vots en contra (1 conseller no adscrit, 2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 2 abstencions (2 consellers no adscrits).

6.6. Moció presentada pel Grup Municipal ECP per a l'ampliació dels drets de la Infància Migrada a Catalunya.(Exp. G124-4-2022). S'aprova per 21 vots a favor (1 conseller no adscrit, 2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 6 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP i 2 C's).

6.7. Moció dels Grups Municipals de la CUP, ECP i ERC-MES, i pel conseller no adscrit, Sr. Hermán Pinedo, per a la creació del parc litoral de la punta del Miracle, presentada per la Plataforma SOS COSTA DAURADA.(Exp. G124-1-2022). S'aprova per 23 vots a favor (3 consellers no adscrits, 2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 7 PSC) i 4 abstencions (2 PP i 2 C's).

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

Segells de reconeixement d'administració oberta