Tarragona

Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern Notícies 2017 Acords adoptats al consell plenari del 9 d'octubre

Acords adoptats al consell plenari del 9 d'octubre

Acords adoptats al consell plenari del 9 d'octubre

Acords adoptats al consell plenari del 9 d'octubre Fotografia: Twitter de l'Ajuntament (Arxiu)
16/10/2017

 

El passat dilluns, 9 d'octubre, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. Podeu consultar l'ordre del dia a la seu electrònica.

A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

 

Punts de l'ordre del dia

  1. Aprovar l'acta de la sessió anterior.

2.1 Informe de la Presidència per tal de donar compte del canvi de portaveu adjunt del Grup Municipal del PSC.

3.1.1 Ratificar el decret de l’alcalde, de data 21/07/2017, que resol comparèixer davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el recurs ordinari núm. 229/2017, interposat per diversos recurrents contra l’acord del Consell Plenari de 17/03/2017 que, entre d’altres, va acordar la suspensió del tràmit d’aprovació del PPU24 i requerir a la Junta de Compensació Provisional que presenti el PPU24  modificat.

3.2.1 Incrementar les retribucions del personal funcionari municipal. S'aprova per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 3 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 2 abstencions de la CUP. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

3.2.2 Incrementar les retribucions del personal laboral municipal. S’aprova per unanimitat.

3.2.3 Modificar la composició de la Comissió del fons social de les persones pensionistes, designant un nou membre en substitució d'un altre. S’aprova per unanimitat.

3.2.4 Modificar els barems del fons social de les persones pensionistes. S’aprova per unanimitat

3.2.5 Incorporar una disposició addicional 19 a l’Acord de condicions de treball del personal funcionari. S’aprova per unanimitat.

3.2.6 Incorporar una disposició addicional 21 al Conveni Laboral. S’aprova per unanimitat.

3.2.7 Modificar la forma de provisió del lloc de treball de viceintervenció general. S'aprova per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 3 PP, 4 ERC-ES-MDC, 9 PSC; i dues abstencions de la CUP. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

3.2.8 Aprovar la relació de llocs de treball. Empat en la primera votació. S'aprova en segona votació amb el vot de qualitat de l'Alcalde. Vots a favor: UpA 1, PP 3 i PSC 9; vots en contra: consellera no adscrita 1, ICV 1, CUP 2, PDeCAT 2, C's 3, ERC-MES-MDC 4. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

3.2.9 Autoritzar la compatibilitat a un funcionari interí per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic i al sector privat.(Exp. G572/16/17). S’aprova per unanimitat.

3.2.10 Autoritzar la compatibilitat a un funcionari per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic.(Exp. G572/17/17). S’aprova per unanimitat.

3.3 1 Quedar assabentat de l’estat d’execució trimestral corresponent al segon trimestre (primer semestre) de 2017 de l’Ajuntament de Tarragona, els seus organismes autònoms i empreses municipals

3.3.2 Aprovar el 28è expedient modificatiu de crèdit (suplement de crèdit i baixes per anul·lació). S'aprova per 13 vots a favor: 1 UpA, 3 PP i 9 PSC; 9 vots en contra; 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; i 4 abstencions: 1 consellera no adscrita i 3 C's. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

3.3.3 Quedar assabentat de l’informe de la Intervenció General de seguiment del Pla d’ajust del segon trimestre de 2017.

3.3.4 Aprovar la relació 5/2017 corresponent a despeses per operacions meritades de l’exercici 2016.  S'aprova per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpD, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 3 PP, 3 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 2 abstencions de CUP. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

3.4.1 Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona.

3.5.1 Quedar assabentat del decret del conseller de Serveis Centrals, Economia i Hisenda de 24 d'agost de 2017, d’aprovació de la revisió del primer trimestre del Pla de tresoreria per a l’exercici 2017.

3.5.2 Quedar assabentat del decret del conseller de Serveis Centrals, Economia i Hisenda de 28 d'agost de 2017, d’aprovació de la revisió del segon trimestre del Pla de tresoreria per a l’exercici 2017.

4.1.1 Quedar assabentat de les actuacions executades per via d’emergència.

4.1.2 Prorrogar la pòlissa de responsabilitat civil subscrita amb la Companyia  Zurich Insurance, PLC Sucursal en Espanya. S'aprova per 14 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 3 PP i 9 PSC; 6 en contra: 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 6 abstencions: 1 consellera no adscrita, 2 PDeCAT i 3 C's. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

4.1.3 Revisar els preus del contracte de neteja de les escoles públiques de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, dels centres municipals de gestió directa d’educació infantil de primer cicle, així com dels centres docents municipals i la seude l’Institut Municipal d’Educació. S’aprova per unanimitat.

4.1.4 Classificar les ofertes presentades a les obres compreses en el projecte executiu refós d’urbanització del sector PPU-10 “Autovia de Reus”. S'aprova per 24 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpD, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 C's, 3 PP, 3 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 2 abstencions de CUP. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

5.1.1 Quedar assabentat i conforme amb la renúncia de Cáritas Interparroquial de Tarragona a la cessió d’ús a precari del local situat al carrer Caputxins numero 1 de Tarragona.

5.1.2 Adscriure a l’Institut Municipal de Serveis Socials el local municipal situat al carrer Caputxins numero 1 per a ubicar-hi el Centre Obert de Tarragona Centre i Serveis Socials relacionats. S’aprova per unanimitat.

5.1.3 Classificar com a bé de propis o patrimonial la finca 178/1 de l’Inventari de Béns. S’aprova per unanimitat.

5.1.4 Cedir l’ús a precari a l’Associació Gitana de Campclar les finques 1254, 1255, 1257, 1258, 1259 i 1260 de l’Inventari de Béns per a ser destinades a seu social. S'aprova per 14 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 3 PP i 9 PSC; 6 en contra: 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 6 abstencions: 1 consellera no adscrita, 2 PDeCAT i 3 C's. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

5.1.4 Aprovar l’expedient de contractació per a l’alienació mitjançant subhasta de les finques 1371 i 1371/1 de l’Inventari Municipal de Béns. S'aprova per 17 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 PDeCAT, 3 PP i 9 PSC; 2 vost en contra de CUP; i 7 abstencions: 3 C's i 4 ERC-MES-MDC. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

5.1.6 Donar d’alta a l’Inventari de Béns la finca 2034/1, porció del Passeig Marítim i aprovar la mutació demanial d’aquesta finca en favor de l’Autoritat Portuària de Tarragona. S'aprova per 19 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 2 PDeCAT, 3 C's, 3 PP i 9 PSC; 1 vot en contra de ICV; i 6 abstencions: 2 CUP i 4  ERC-MES-MDC. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

5.2.1 Aprovar definitivament el Pla especial en l’àmbit de l’equipament sanitari “Residència Ponent”, presentada per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla. S'aprova per 17 vots a favor: 1 UpA, 1 PDeCAT, 3 C's, 3 PP i 9 PSC; 3 encontra: 1 ICV i 2 CUP; i 5 abstencioins: 1 consellera no adscrita i 4 ERC-MES-MDC. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

5.2.2 Mantenir la suspensió de l'aprovació definitiva del text refós del Pla especial urbanístic de concreció d’ús de l’“Edifici Telefònica”, presentat per Canarias Fomextur SA. S'aprova per 17 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 3 PP i 9 PSC; i 9 abstencions: 2 PDeCAT, 3 C's, 4 ERC-MES-MDC. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

5.2.3 Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per a l’adaptació a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’Accessibilitat.

5.2.4 Assumir la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per a la seva adaptació al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC-1 iPDUSC-2), presentada per l’Associació de Càmpings de Tarragona, i l'aprovació inicial, amb prescripcions que s’incorporen d’ofici. S'aprova per 23 vots a favor: 1 consellera no adscrita, 1 UpA, 2 PDeCAT, 3 C's, 3 PP, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; i 3 en contra: 1 ICV i 2 CUP. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

6.1.1 Concedir diverses distincions i nomenaments a voluntaris de Protecció Civil.

7.1.1 Aprovar el Compte General de l’exercici de 2016. S'aprova per 17 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 3 C's, 3 PP i 9 PSC; 6 en contra: 2 CUP i 4 ERC-MES-MDC; i 3 abstencions: 1 consellera no adscrita i 2 PDeCAT. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

8.1.1 Iniciar els tràmits per tal d’atorgar la medalla de la ciutat a la Creu Roja de Tarragona.

8.2.1 Quedar assabentat del decret de dol d'Alcaldia de 18 d'agost de 2017.

8.2.2 Quedar assabentat de tres decrets d'Alcaldia de dates 1, 4 i 7 d'agost de 2017, relatius a delegacions de signatura en diversos consellers i conselleres.

8.2.3 Quedar assabentat del decret d'Alcaldia de data 4 d'agost de 2017 relatiu a cartipàs municipal.

8.2.4 Quedar assabentat d'un decret d'Alcaldia de data 27 de juny, dos de 28 d'agost i un de 20 de setembre de 2017, de delegacions de la Secretaria General.

 

Mocions dels grups municipals

 

Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA instant el Govern de l'Estat perquè compleixi els acords de la Unió Europea en relació amb les persones refugiades. S’aprova per unanimitat.

Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de C's de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències. S’aprova per unanimitat. Les senyores Ivana Martínez i María Elisa Vedrina i el senyor Francs Roca són absents.

Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d'ERC-MES-MDC contra la repressió judicial i a favor de les llibertats democràtiques i els drets humans, que va ser objecte d'esmena. S’aprova per 10 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; 7 en contra: 1 consellera no adscrita, 3 C’s i 3 PP;  i 9 abstencions de PSC. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal del PSC relativa al pacte d'Estat contra la violència de gènere.  S’aprova per unanimitat.

No s’aprova la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per tal de millorar de forma evident tots els barris de la ciutat. Vots a favor 10: 1 consellera no adscrita, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC; 13 en contra: 1 UpA, 3 PP i 0 PSC; 3 abstencions de C’s.

Les següents mocions es retiren pels portaveus dels respectius grups municipals:

Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP de compromís de tot el consistori amb el respecte dels drets fonamentals bàsics i la llibertat d’expressió.

Moció presentada pel Grup Municipal PDeCAT perquè el pressupost del 2018 inclogui una partida per redactar i executar el projecte Illa Corsini.

Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-MES-MDC per impulsar la creació de l’àrea de prestació conjunta de taxi a l’eix central del Camp de Tarragona.

Fora de l’ordre del dia, amb la prèvia declaració d’urgència, s’adopten els següents acords:

Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT per condemnar la repressió de la policia espanyola contra la ciutadania durant la jornada de l’1 d’octubre. S'aprova per 19 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 4 ERC-MES-MDC i 9 PSC; en contra: 1 consellera no adscrita, 3 C's i 3 PP. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític. S'aprova per 11 vots a favor: 1 UpA, 1 ICV i 9 PSC; 7 en contra: 1 consellera no adscrita, 3 C's i 3 PP; i 8 abstencions: 2 CUP, 2 PDeCAT i 4 ERC-MES-MDC.

No aprovar la moció presentada pel Grup Municipal del PSC, de condemna i rebuig a les accions policials durant el passat 1 d’octubre. Vots a favor: 9 PSC; vots en contra 16: 1 consellera no adscrita, 1 ICV, 2 CUP, 2 PDeCAT, 3 C’s, 3 PP, 4 ERC-MES-MDC; i 1 abstenció de UpA. La senyora María Elisa Vedrina és absent.

 

 

 

                                    

Comparteix


Segells de reconeixement d’administració oberta Tarragona 2018
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat