Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Territori POUM Fases del Poum

Fases del Poum

Fase 1: treballs d'anàlisi i diagnosi

En aquesta primera fase es realitzen els treballs previs a la redacció del POUM. Es fan anàlisis sociodemogràfiques, de la situació urbanística actual, de projeccions de creixement i dels projectes supramunicipals que influeixen en el territori. És a dir, es recopila tota la informació per poder fer una diagnosi acurada del municipi.

En paral·lel, es defineix el programa de participació ciutadana, que determina quines activitats es proposaran, quins són els públics objectius i quins seran els continguts que es volen portar a debat amb la ciutadania.

Fase 2: Avanç del POUM

L’avanç del POUM és un document que marca els objectius i propòsits generals d’ordenació del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona. També descriu les directrius ambientals que s’han de tenir en compte en la nova planificació.

DOCUMENTS AVANÇ POUM

Durant aquesta fase s’implementa el programa de participació: es convida a participar a la ciutadania i a les entitats interessades. Per fer-ho, es promouen diverses accions per fomentar el debat. L’objectiu és recollir idees i suggeriments que ens permeten contrastar i completar aquesta primera proposta de l’avanç i construir conjuntament una mirada integral de la ciutat.

Simultàniament al període de participació pública, l’ajuntament tramet l'avanç amb el document inicial estratègic, per obtenir el document d'abast de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona i el primer informe urbanístic territorial de la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Fase 3: Aprovació inicial i exposició pública

Valorats els suggeriments, en aquesta fase ja tindrem un document molt més precís i detallat que incorporarà normes escrites i plànols normatius de detall. El consistori aprova inicialment el document i aquest se sotmet a informació pública. Igualment, s’acorda la suspensió preceptiva de l’atorgament de llicències en els àmbits del municipi on les noves determinacions comportin modificacions del règim urbanístic del sòl.

Durant el període d’informació pública es recullen les possibles al·legacions i se sol·liciten els informes als organismes amb competències sectorials, es dona audiència als ajuntaments veïns i es tramet a l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona el document aprovat inicialment juntament amb l’estudi ambiental estratègic.

En aquesta fase, el procés participatiu es desenvoluparà a través de cinc sessions ciutadanes en clau de retorn de resultats i recollida de suggeriments.

Fase 4: Document definitiu

En aquesta fase es presenta un document quasi definitiu del POUM en el qual es resolen les al·legacions presentades i els informes sectorials rebuts. El consistori tramita el document de proposta d’aprovació provisional i el document resum del procediment d’avaluació ambiental estratègica a la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) i a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental per tal d’obtenir-ne la declaració ambiental estratègica (DAE).

Un cop rebut l’informe urbanístic de la CTU i obtingut el DAE, es pot fer l’aprovació provisional del POUM per part del Consell Plenari de l’ajuntament, el qual ha d’incorporar les seves determinacions.

El següent pas d’aquesta fase és l’aprovació definitiva del POUM, que correspon a la Generalitat de Catalunya i, més concretament, a la Comissió de Territori de Catalunya.

Amb l’aprovació definitiva i la publicació del Pla en el Diari Oficial de la Generalitat, el document serà ferm i executiu i es podrà aplicar al conjunt del municipi de Tarragona. Finalment, es farà la redacció del document de síntesi del Procés de Participació Ciutadana, que ha de reflectir quins impactes ha tingut la participació en el POUM.

Segells de reconeixement d'administració oberta