Què és?

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica —que dona resposta als compromisos de la Unió Europea— obliga a reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Els municipis de més de 50.000 habitants, com és el cas de Tarragona, han d'adoptar un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible amb mesures per reduir les emissions, entre elles l'establiment de zones de baixes emissions al 2023.

Una zona de baixes emissions (ZBE) és un espai en el qual s'apliquen restriccions als vehicles en funció del que contaminen amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire. 

Amb la ZBE es pretén fer més sostenible la mobilitat i pot anar o no acompanyada de canvis físics a l’entorn urbà.

  • La millora de la qualitat de l'aire i la salut de la ciutadania: A través de la reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics, així com del soroll generat pels vehicles, amb vista a aconseguir les recomanacions de l'OMS i amb el compliment dels límits establerts per la normativa europea.
  • La contribució a la mitigació del canvi climàtic: Amb la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, de manera coherent amb els objectius establerts al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC).
  • El canvi modal cap a maneres de transport més sostenibles: Amb la seva promoció i l’establiment d’objectius mínims quantificables, incentivant la mobilitat activa i la recuperació d'espai públic.
  • L'impuls de l'eficiència energètica en l'ús dels mitjans de transport: De manera demostrable i quantificable, contribuint, entre d’altres, a la seva electrificació.

No tots els vehicles contaminen igual i, per aquest motiu, la Direcció General de Trànsit ha establert una classificació del parc de vehicles amb l'objectiu de discriminar positivament els més respectuosos amb el medi ambient.

Aquest és un instrument eficaç al servei de les polítiques municipals, tant de restricció de trànsit en episodis d'alta contaminació, com de promoció de noves tecnologies a través de beneficis fiscals o relatius a la mobilitat i el medi ambient.

S'estableixen cinc categories de vehicles, segons el seu potencial contaminant de menys a més:

  • Zero emissions
  • Eco
  • C
  • B
  • Sense etiqueta: els conductors dels vehicles més antics i contaminants no tenen cap etiqueta ambiental i, en conseqüència, no poden entrar dins de la zona de baixes emissions.

Planificació

Estudis previs
Formació
Necessitats
Acord institucional

Disseny

Marc jurídic
Projectes tècnics
Campanya comunicativa
Disseny sistemes de control i gestió

Implantació

Registre vehicles
Control de vehicles
Fase informativa
Fase sancionadora

Seguiment

Indicadors
Objectius
Correccions

En aquesta última fase s'analitzarà la millora de la qualitat de l'aire per tal de comprovar si s'han dut a terme les mesures correctes i, en cas que no, rectificar-les per assolir els objectius. 

Segells de reconeixement d'administració oberta