Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Informació ambiental Agenda 21

Agenda 21 de Tarragona


L'Agenda 21 Local engloba un conjunt d'actuacions necessàries per avançar cap al desenvolupament sostenible d'un municipi i ha de representar el punt de partida d'un procés de diàleg entre les autoritats locals i els components del teixit socioeconòmic i polític del propi municipi.

 

 

Desenvolupament sostenible

El desenvolupament sostenible es basa en l'equilibri de tres pilars que han de ser considerats amb la mateixa importància: la igualtat sociocultural, la prosperitat econòmica i la integritat ecològica.

L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat el procés d'elaboració de l'Agenda 21 local per trobar l'equilibri entre les necessitats socials, les econòmiques i les de protecció del medi ambient del seu municipi. Aquest document representa un compromís del govern local per planificar accions que garanteixin la protecció del medi natural, l'equitat social, l'eficiència econòmica i la participació ciutadana.

Tot aquest procés té com a objectius principals potenciar el desenvolupament local fent-lo compatible amb la utilització sostenible dels recursos, considerar el municipi com un ecosistema establint polítiques integrades que permetin superar els dèficits mediambientals i fomentar la participació.

L'Agenda 21 Local defineix en bona part el municipi que volem en els propers anys i per tant es tracta de definir un pla estratègic de desenvolupament sostenible que millori la qualitat de vida dels ciutadans.

Orígens de l'Agenda 21

Des dels temps més remots, tota activitat que ha dut a terme la humanitat, per petita que sigui, ha incidit d'una manera o altra sobre l'espai que ocupem i ens sustenta: el medi ambient. Afortunadament i des de fa unes dècades, cada vegada som més conscients de la necessitat d'afrontar els problemes ambientals que ens afecten tant a nivell planetari com a nivell local.

Des del vessant polític, el punt de partida més singificatiu el trobem l'any 1992 a la ciutat de Rio de Janeiro, on es va celebrar la Cimera per la Terra, en la qual van participar 172 Estats. Durant la conferència, diversos estats van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible, és a dir, aquell desenvolupament basat en cobrir les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures. El pla de treball per assolir aquest objectiu es va batejar com a Agenda 21.

Seguint el principi de "pensa globalment, actua localment", un dels mandats de la Cimera de la Terra és l'aplicació dels Programes 21 locals o Agendes 21 locals a escala municipal, per tal de traduir els objectius generals en actuacions concretes adaptades a la realitat pròpia de cada regió.

Procés d'elaboració

El procés d'elaboració de l'Agenda 21 local es basa en diferents etapes que permeten arribar a un pla de treball estructurat, fonamentat en una anàlisi profunda del territori i en la participació dels diferents agents socials. Aquestes etapes són:

  • Realització de l' auditoria socioambiental de Tarragona, que consisteix en redactar una memòria descriptiva on s'analitzen en profunditat tots els aspectes rellevants del municipi i una diagnosi on s'identifiquen els punts forts i febles i es detecten aquells aspectes que caldria millorar. En aquest punt es va realitzar una enquesta a la ciutadania per conèixer la seva percepció sobre els diferents aspectes analitzats en l'Agenda 21 .
  • Disseny del Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat de Tarragona, que per mitjà d'accions concretes planifica la futura política municipal de sostenibilitat a seguir.
  • Desenvolupament de l'Agenda 21 local mitjançant l'execució del Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat i del Pla de seguiment que inclou la implantació d'un sistema d'indicadors per a la sostenibilitat per tal de caracteritzar el municipi i la seva evolució futura vers el desenvolupament sostenible.

Participació ciudadana

La participació ciutadana es va tenir en compte i va ser imprescindible durant les diferents fases de la redacció de l'Agenda 21. És en aquells moments que la ciutadania podia fer aportacions importants en el document que posteriorment va ser aprovat.

En l'esquema que precedeix, el color vermell indica els moments en què hi va haver participació ciutadana.

En primer lloc es va realitzar una enquesta telefònica representativa de tota la població de Tarragona. Les vostres respostes van ajudar a tenir una visió molt més clara de la realitat de la ciutat i, per tant, a emprendre accions per millorar-la i fer-la més sostenible.

Es va crear una Comissió Tècnica integrada pels funcionaris i tècnics municipals que, en bona part, seràn els responsables de l'impuls i seguiment del Pla d'Acció i d'aconseguir que sigui una eina útil per a tota la gestió municipal.

Es van realitzar dos Fòrums oberts a tota la ciutadania; un primer al desembre del 2007, en el qual es va presentar la diagnosi provisional realitzada i es van recollir les vostres opinions per tal d'acabar-la d'ajustar, i un segon al març del 2008, que va tenir com objectiu analitzar i millorar el Pla d'Acció Local plantejat.

També es va formar un Consell Assessor de l'Agenda 21, integrat per una trentena de membres de diferents entitats que van ajudar a que l'Agenda 21 i el Pla d'Acció Local conseqüent contemplessin tots aquells aspectes rellevants per als ciutadans i ciutadanes, els experts i les diverses organitzacions socials.

Documentació

Què es fa actualment?

Actualment s'està executant el Pla d'Acció Local per a la sostenibilitat. El Consell Assessor de l'Agenda 21 es va transformar en el Consell de Seguiment de l'Agenda 21.

Aquest òrgan es reuneix periòdicament per avaluar la realització de les accions i contrastar la seva eficàcia. També s'ha creat l'Oficina de l'Agenda 21.

Aquest web és una eina més per facilitar la informació i la participació de tothom interessat en el procés i continguts de l'Agenda 21.

Qualsevol suggeriment que tingueu al respecte de l'Agenda 21 podeu fer-lo arribar a: agenda21@tarragona.cat.

Paisatge Camp de Tarragona, de Jordi Bru

 
Segells de reconeixement d'administració oberta