Esteu aquí: Inici Salut Notícies Salut Pública El reglament del Consell Municipal de Salut de Tarragona entra en fase d'informació pública

El reglament del Consell Municipal de Salut de Tarragona entra en fase d'informació pública

El reglament del Consell Municipal de Salut de Tarragona entra en fase d'informació pública

Les persones interessades poden presentar al·legacions al text durant 30 dies a partir de la publicació, abans de l’aprovació definitiva
11/08/2021

Des d’ahir dimarts 10 d’agost, el reglament del Consell Municipal de Salut de Tarragona aprovat inicialment pel consell plenari del 23 de juliol està publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona. Entra així en una fase d’informació pública de 30 dies per tal que les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions. En cas que no se’n presenti cap, el text del reglament aprovat inicialment s’entendrà aprovat definitivament i es procedirà a la publicació del text íntegre al BOPT, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona i al portal de transparència de l’Ajuntament.

Segons estipula el reglament aprovat inicialment, el Consell Municipal de Salut de Tarragona és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l’Ajuntament de Tarragona. L’objecte d’aquest Consell és promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la salut, ampliant els espais d’influència ciutadana i de corresponsabilitat que impliquin una millora de l’acció de govern en matèria de salut a la ciutat.

El mateix reglament en defineix les funcions principals: fomentar la participació ciutadana, assessorar i donar elements per a la valoració de les accions i programes duts a terme per l’administració municipal, promoure acords entre l’Ajuntament de Tarragona, les entitats i altres institucions i fomentar la responsabilització ciutadana en matèria de salut.

Dos aspectes destacats que queden plasmats al reglament són l’estructura orgànica i les funcions de cada òrgan, en concret el ple, la comissió permanent, les comissions de treball i la secretaria. Quant al ple, el document en defineix la composició, amb una presidència que serà exercida pel regidor o regidora de Salut de l’Ajuntament de Tarragona; una vicepresidència elegida entre les persones que formin el ple del Consell, quedant exclosos de l’elecció els representants dels grups polítics i els membres de la corporació; i uns vocals, triats per les entitats convidades. En el cas dels vocals, el reglament estableix que ho pot ser una persona representant de cada grup municipal del ple de l’Ajuntament.

La comissió permanent, d’altra banda, estarà formada per personal tècnic municipal vinculat a les diferents àrees relacionades amb la salut, mentre que les comissions de treball estaran integrades per entitats membres del Consell, altres entitats ciutadanes, representants d’altres consells sectorials, representants municipals, experts externs i representats d’entitats públiques o privades de serveis que tenen especial relació i implicació en el tema específic que es treballi, a més de la ciutadania en general interessada en els temes que s’hi tractin. El reglament també determina que l’alcalde o alcaldessa, a proposta del regidor o regidora delegat corresponent, pot designar el personal tècnic o directiu municipal que haurà d’assistir i participar a les reunions del ple del Consell.

El reglament pauta així mateix el funcionament de l’òrgan, que es reunirà, com a mínim, dos cops l’any en sessió ordinària i, de manera extraordinària, si ho considera oportú la presidència o si ho sol·liciten una tercera part dels seus membres. El text defineix finalment el sistema de nomenament i renovació: els membres representants dels grups polítics es renovaran quan s’iniciï cada nou mandat corporatiu de l’Ajuntament, mentre que la substitució dels membres podrà ser proposada per qualsevol membre del ple del Consell i s’aprovarà per decret de l’Alcaldia.

Consulteu el reglament en aquest enllaç

Segells de reconeixement d’administració oberta