Esteu aquí: Inici Salut Sanitat Sanitat ambiental Nou Reial Decret per al control de la legionel·la (RD 487/2022)

Nou Reial Decret per al control de la legionel·la (RD 487/2022)

El 2 de gener de 2023 ha entrat en vigor el nou decret pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, publicat al BOE del dimecres 22 de juny de 2022. Tot seguit us n'oferim un resum:

Instal·lacions afectades

Les instal·lacions que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus d’exposició humana a la legionel·la.

El titular de les instal·lacions és el responsable del compliment del Reial Decret.

Relació no exhaustiva d’instal·lacions i equips (Annex I):

 1. Sistemes d'aigua sanitària.
 2. Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
 3. Equips de refredament evaporatiu.
 4. Centrals humidificadores industrials.
 5. Humidificadors.
 6. Sistemes d'aigua contra incendis.
 7. Sistemes d'aigua climatitzada o amb temperatures similars a les climatitzades (≥ 24 ºC) i aerosolització amb/sense agitació i amb/sense recirculació a través de raigs d'alta velocitat o la injecció d'aire, gots de piscines polivalents amb aquest tipus d'instal·lacions, gots de piscines amb dispositius de joc, zones de jocs d'aigua, bolets, cortines, cascades, entre d'altres.
 8. Fonts ornamentals amb difusió d'aerosols i fonts transitables.
 9. Sistemes de reg per aspersió en el medi urbà o en camps de golf o esports.
 10. Dispositius de refredament evaporatiu per polvorització mitjançant elements de refrigeració per aerosolització.
 11. Sistemes de rentat de vehicles.
 12. Màquines de reg o neteja de vies públiques i vehicles de neteja viària.
 13. Qualsevol element destinat a refrigeració i/o humectació susceptible de produir aerosols no inclòs en la resta de punts.
 14. Instal·lacions d'ús sanitari / terapèutic: Equips de teràpia respiratòria; respiradors; nebulitzadors; sistemes d'aigua a pressió en tractaments dentals; banyeres terapèutiques amb aigua a pressió; banyeres obstètriques per a parts i instal·lacions que utilitzin aigües declarades mineromedicinals o termals.
 15. Qualsevol altra instal·lació que utilitzi aigua en el seu funcionament i produeixi o sigui susceptible de produir aerosols que puguin suposar un risc per a la salut de la població.

Plans de control i vigilància sanitària de la legionel·la

El titular de les instal·lacions té dos opcions per realitzar el control de la Legionel·la:

 • Pla de prevenció i control de Legionel·la (bàsic)PPCL
 • Pla Sanitari de les instal·lacions davant la legionel·la PSL, per instal·lacions  prioritàries (amb persones de risc o especial vulnerabilitat, l'article 2.11)

Les instal·lacions que ja tenen implantat un programa de manteniment higiencosanitari segons la normativa anterior cal que actualitzin el PPCL o implantar un PSL abans del 2/1/2024.

Pla de prevenció i control de legionella (PPCL)

Tindrà almenys la informació següent:

1. Diagnòstic inicial de la instal·lació i descripció detallada

 • Dades tècniques i de funcionament, disseny i ubicació de la instal·lació.
 • Un plànol o esquema dels components i del circuit hidràulic.
 • Punts de presa de mostra i punts de possible emissió d'aerosols assenyalats en el plànol.

2. Descripció dels programes

 • Programa de manteniment i revisió d'instal·lacions i equips: inclourà el descrit en l'annex IV, la designació de responsabilitats (instal·lador, titular, personal extern i/o propi tant els responsables tècnics i les responsables tècniques com els operaris i les operàries i les empreses proveïdores externes, entre d'altres).
 • Programa de tractament: inclourà el tractament de l'aigua i el programa de neteja i desinfecció, com a mínim ha de complir l'annex IV.
 • Programa de mostreig i anàlisi de l' aigua: annexos V i VI, i laboratori, annex VII i a l'article 12.
 • Programa de formació del personal

3. Documentació i registres

Hauran d’incloure:

 • La realització dels controls establerts en els programes.
 • Els seus resultats.
 • Les incidències i les mesures adoptades.
 • Dates de parades i posades en marxa.

Tota la documentació i registres corresponents es conservaran durant almenys 5 anys.

Pla Sanitari de les Instal·lacions davant la legionella (PSL)

Es basa en l'avaluació del risc i en les recomanacions de l'OMS. Inclourà:

 1. Avaluació del risc:
 • Identificació dels perills
 • Priorització dels riscos
 • Determinació dels punts crítics on cal realitzar millores
 • Descripció de les mesures correctores i verificació de l'eficàcia
 1. Mesures de control i verificació.

 2. Gestió i comunicació.

 3. Avaluació del PSL.

Programa de manteniment, i de revisió i tractament

1. Programa de neteja i desinfecció: que contemplarà les neteges i desinfeccions generals com específiques per zones i equips. Es definiran els procediments, productes a utilitzar i dosis, precaucions i la periodicitat de cada activitat. S’han de registrar.

2. Programa de tractament de l'aigua: Descripció de les activitats per mantenir la qualitat de l'aigua, especialment pel que fa a presència de Legionella spp. i a la tendència agressiva o incrustant de l'aigua.

Les activitats es realitzaran segons el PPCL, com a mínim, annex IV del RD.

Amb caràcter general, llevat de les especificacions, s'efectuarà la neteja i desinfeccció de les instal·lacions com a mínim una vegada a l'any i, a més:

 1. Quan es posi en marxa la instal·lació per primera vegada.
 2. Després d'una parada superior a un mes.
 3. Després d'una reparació o modificació estructural.
 4. Quan una revisió general de la instal·lació ho aconselli.
 5. Quan així ho determini l'autoritat sanitària.

Criteris de qualitat de l'aigua i mostreig

Cal consultar l'Annex III de qualitat de l'aigua i complir els paràmetres indicats.

El programa de tractament de l'aigua es revisarà quan es detectin canvis en qualsevol dels paràmetres contemplats i s'adoptaran les mesures necessàries.

Als Annex V i VI hi ha el programa de mostreig, la presa de mostres i el transport de les mostres per a l'anàlisi de l'aigua. La freqüència mínima de mostreig es mostra a l'Annex V.

Els laboratoris que realitzin les anàlisis de legionel·la hauran de disposar d'acreditació conforme a la norma UNE EN ISO IEC 17025: 2017 per la determinació de legionel·la mitjançant cultiu (annex VII part A) abans del 2/1/2025.

En cas de detecció de legionel·la s'adoptaran les mesures correctores establertes en el PPCL, com a mínim les de l'annex VIII. En cas de notificació de casos de legionel·losi es realitzaran les actuacions de l'annex IX, entre elles neteja i desinfecció de xoc.

Notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius

El titular ha de notificar a l'autoritat competent la instal·lació o les baixes de les torres de refrigeració o condensadors evaporatius segons model de l'annex II, en el termini d'un mes.

Requisits tècnics de les instal·lacions

Els criteris de disseny per a cada tipus d'instal·lació estan recollits a l’Annex III, apartat I del decret. Per a les instal·lacions existents, s’estableix un període transitori fins al 2/1/2025 per a l'adequació als nous requisits establerts al Reial Decret.

Formació del personal (Article 18)

Derogació de l'Ordre SCO 317/2007. Ara, el personal propi de l'empresa titular de les instal·lacions o d'empreses de serveis a tercers que realitzi accions menors (com controls de temperatura, pH o biocida) haurà de ser inclosa en un pla de formació específic.

La resta de personal implicat en el PPCL haurà de donar compliment a l'establert en el Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides.

La persona responsable tècnica del PPCL o PSL haurà de comptar amb la formació i coneixements suficients per elaborar, desenvolupar, implantar i avaluar el PPCL o PSL de la instal·lació i proposar al titular les mesures correctores corresponents. En tot cas, haurà de disposar de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides, establerta al Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, que estableix la capacitació per realitzar tractaments amb biocides.

La resta de personal que exerceixi la seva activitat relativa al programa de tractament PPCL haurà de disposar d'un certificat de professionalitat específic de la qualificació professional SEA 492-2 "manteniment higienicosanitari d'instal·lacions susceptibles de profileració de micoorganismes nocius i Legionel·la i la seva disseminació per aerosolització".

S'estableix una pròrroga de 5 anys en la validesa dels certificats d'aprofitament recollits en l'Ordre SCO/317/2003 i s'autoritza les Comunitats Autònomes a realitzar noves edicions dels cursos de formació.

Des d'aquí pots accedir al text complet de Reial Decret 487/2022, de 21 de juny.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta