Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Dones Concurs literari "Relats de dones"

19è concurs literiari 'Relats de Dones'

Com cada any, amb motiu de la celebrarció del Dia Internacional de la Dona el 8 de març, la conselleria de Polítiques d'Igualtat i Serveis a la Ciutadania de l'Ajuntament de Tarragona ha convocat el concurs literari 'Relats de Dona' i el concurs de 'Còmics per la Igualtat'.

La finalitat d’aquests concursos és doble. Per una banda, es pretén impulsar i visibilitzar les aportacions de les dones des de la seva diversitat a l’espai literari i cultural de la ciutat; per l’altra, incorporaren l’àmbit cultural una visió no sexista ni androcèntrica, potenciant d’igual manera la creació artística de dones i homes i la seva divulgació.

Participants

En el concurs literari de Relats de Dones, podran participar-hi les dones majors de 16 anys.
El concurs cultural de Còmics per la Igualtat està obert a qualsevol persona física major de 16 anys.

En ambdós casos les persones menors de 18 anys hauran d'adjuntar l'autorització i fotocòpia del DNI dels  tutors legals.

Característiques del certamen

Relats de Dones: Els documents es presentaran en format digital (Word, Open Office o PDF, lletra Arial núm. 12). L’extensió dels textos no superarà els 4 folis per una sola cara.

Còmics per la Igualtat: L'obra es pot presentar escanejada o mitjançant tècniques informàtiques. Les obres es presentaran a una cara, en format DIN A4, i constaran de 4 a 6 pàgines.

Ambdós:  Es podran presentar obres escrites en català o castellà.

Presentació

Totes les obres han de ser trameses per correu electrònic a l’adreça siad@tarragona.cat seguint el procediment següent:

 • En l’apartat Assumpte s’hi farà constar el nom del premi al qual s’opta: Relats de Dones o Còmics per la Igualtat.
 • En el cos del missatge, s’hi faran constar el nom del premi, el títol de l’obra i, si s’escau, el pseudònim de la persona autora. En aquest mateix missatge hi anirà adjunta l’obra, que portarà com a títol el mateix que el de l’obra.
 • En un document adjunt, amb el nom “Plica” seguit del títol de l’obra, s’hi faran constar totes les dades sol·licitades. Podeu descarregar-vos el full d'inscripció en aquest enllaç. Aquest document haurà d’estar omplert amb les dades de la persona responsable de la tutoria legal en cas de menors de 18 anys. Aquest document és, així mateix, l’autorització per a la publicació de l’obra i les imatges relacionades amb la promoció del concurs per part de l’Ajuntament de Tarragona.

Aquesta informació haurà de permetre identificar l’autoria de les obres. Una persona aliena al jurat rebrà les obres i en garantirà l’anonimat. Un cop s’hagi rebut l’original es confirmarà a l’autora la recepció de la documentació. Si la persona no rep aquesta comunicació, cal que es posi en contacte amb l’organització per comprovar la seva inclusió. L'organització no mantindrà cap altre tipus de comunicació amb les participants al certamen.

Els treballs hauran de ser originals i inèdits. Solament s'admetrà un treball per persona en cada  categoria dels premis. Les persones participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres.

Termini de presentacions

El període d’admissió d’originals finalitzarà a les 24 hores del dia 24 de febrer.

Membres del jurat

Els jurats són l’òrgan de caràcter col·legiat competent per proposar l’atorgament de cada un dels premis. L’organització no mantindrà correspondència sobre els veredictes.

Els jurats estaran presidits per la regidora Ana Santos Gorraiz, consellera de Polítiques d'Igualtat i Serveis a la Persona, o per la persona en qui delegui.

Jurat de Relats de Dones:

 • Una representant dels col·lectius de dones feministes de la ciutat.
 • Una persona representant del món de les lletres.
 • Una representant del Consell de Dones.

Jurat de Còmics per la Igualtat:

 • Una persona vinculada al món del còmic.
 • Una persona vinculada a l’educació plàstica.
 • Una persona experta en prevenció de la violència masclista /polítiques d’igualtat/LGTB.

 

A les sessions de deliberació hi assistirà una persona membre de l’equip tècnic del SIAD, que actuarà amb les funcions de secretaria del jurat, amb veu i sense vot.

La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de cap obra a la convocatòria.

Les deliberacions del jurat seran secretes, i les decisions s’adoptaran per majoria simple i quedaran recollides de forma succinta i motivada en una acta. En cas que alguna de les persones membres del jurat no pugui assistir a una reunió, podrà emetre el seu vot per escrit i trametre’l al president o presidenta.

La presidència té vot de qualitat en cas d’empat. El jurat estarà facultat per declarar desert qualsevol dels premis i per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. El veredicte serà inapel·lable, sens perjudici dels recursos i accions que qualsevol persona participant o qualsevol altra interessada estimi adient en defensa del seu interès, i es farà públic el mateix dia de l’entrega de premis, llevat que s’indiqui altrament en la convocatòria.

Premis

Cada premi serà lliurat a una única obra, i no es podran concedir accèssits.

Relats de Dones:

 • Primer premi: 500€
 • Segon premi: 200€
 • Tercer premi: 100€

Còmics per la Igualtat:

 • Únic premi: 300€

Totes les persones premiades rebran un certificat acreditatiu del premi obtingut.

Per tal de reconèixer i difondre les aportacions de les persones participants, hi ha la possibilitat de publicar en paper les obres admeses. En cas d’efectuar-se l’esmentada publicació, es repartiran exemplars entre les autores i els autors, la xarxa de biblioteques i els equipaments de la ciutat, especialment els vinculats a espais culturals i a la prevenció de la violència masclista.

L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret de reproduir, publicar i difondre les obres, un cop atorgats els premis, a través de diversos mitjans per tal de promocionar la convocatòria, visibilitzar les persones participants o sensibilitzar sobre la igualtat de gènere. Aquesta difusió es realitzarà en el marc del premi i es farà constar el nom de l’autor/a i la seva participació en el concurs.

Els jurats podran no adjudicar els premis, i per tant deixar-los deserts, si observés que cap de les obres presentades compleixen els requisits del concurs.

Criteris d'adjudicació

Els jurats hauran de valorar les obres presentades i admeses, d’acord amb els criteris següents:

Relats de Dones

 • Utilització de llenguatge igualitari, sense estereotips i prejudicis que comportin l’assignació tradicional de rols sexistes.
 • Absència de llenguatge condescendent o còmplice envers la violència de gènere.
 • Invisibilització de les dones com a subjectes actius.
 • La creativitat literària: originalitat i coherència en el desenvolupament de l’argument, la creació de personatges i la descripció dels espais on transcorre l’acció.
 • Originalitat de les obres.

 

Còmics per la Igualtat

 • Utilització de llenguatge igualitari, sense rols, estereotips i prejudicis que comportin l’assignació tradicional de rols sexistes.
 • L’ús dels recursos gràfics, narratius i estètics en la construcció del discurs entorn de les relacions de domini per raó de gènere.
 • El  tractament de les identitats de gènere i de les relacions afectives sexuals.
 • L’ús dels espais (públic, privat, domèstic, laboral, d’oci, etc.) i la seva relació amb les desigualtats de gènere i la violència masclista.
 • L’enfocament crític i la visió innovadora entorn de determinats mites, tòpics i clixés presents a la nostra cultura: la masculinitat i la femineïtat, l’amor romàntic, els cànons en les relacions sexo afectives, l’objectivització sexual de les dones, l’atracció per la violència o els estereotips associats a les persones agressores i a les víctimes de violència masclista.
 • La referència explícita o implícita en el desenvolupament de la narració a estratègies no violentes, comportaments respectuosos i dinàmiques igualitàries.

 

Ambdós

 • El grau d’adequació a l’objectiu de la convocatòria.
 • La sensibilitat respecte a les discriminacions de gènere.
 • El potencial de l’obra com a mitjà per a la sensibilització.

 

Així, es premiaran les obres que, a través del llenguatge i de la imatge (còmic), més i millor contribueixin a la reflexió, denúncia i sensibilització entorn d'una societat igualitària.

Veredicte i atorgament

Els veredictes es faran públics en el transcurs de l’acte de lliurament que tindrà lloc el 7 de març de 2019. L’horari, lloc i altres detalls s’anunciaran en el moment oportú.

L'organització no mantindrà correspondència sobre els veredictes.

Drets sobre les obres

Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament a les persones autores. L'Ajuntament de Tarragona tindrà el dret no exclusiu de reproduir-les per a la seva publicació en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent-hi constar sempre el corresponent nom de l’obra i autoria.

La cessió dels drets d'explotació és gratuïta, sense dret a cap contraprestació a excepció del dret a l'obtenció del premi corresponent regulat a les presents bases. Amb caràcter general, s'informarà dels noms de les persones guanyadores i es publicaran imatges de l’acte de lliurament. El fet de participar en l'acció implica que l’Ajuntament de Tarragona podrà fer-ne difusió pels seus mitjans de comunicació, sempre dins de l'àmbit del mateix concurs. Aquestes activitats no comportaran cap tipus de remuneració.

Les persones concursants podran demanar la retirada de les obres no premiades en el lloc i el termini de 30 dies següents al lliurament dels premis enviant un correu a l’adreça siad@tarragona.cat, trucant al telèfon 977 296 279 o presencialment a les oficines d’atenció del SIAD Tarragona (plaça de la Font, 1). En cas de no ser retirades, les obres que rebin millor puntuació pel jurat podran ser exposades al lloc web de l’Ajuntament, un cop finalitzi el concurs, i la resta d’obres seran destruïdes.

Podeu descarregar-vos les bases en format pdf en aquest enllaç.

 

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat