Esteu aquí: Inici Premis literaris Bases 2023-2024

Condicions generals

 1. Els treballs que optin a qualsevol dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona han de ser rigorosament inèdits i els autors en garanteixen l’originalitat; no poden estar en procés d’edició ni poden haver estat mai premiats en altres concursos. Menys en el cas del premi Vidal Alcover, les obres es presentaran de manera anònima. Les traduccions de les obres guanyadores, llevat del premi Vidal Alcover, no podran ser publicades abans que l’original català.
 2. Les obres guanyadores restaran en propietat dels autors respectius.
 3. Les decisions dels jurats són inapel·lables i els membres d’aquests jurats han de resoldre segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. Els jurats es reserven el dret de considerar deserts els premis en el cas que els treballs presentats no arribin a un nivell mínim de qualitat.
 4. Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres.
 5. Els jurats han de vetllar per la integritat dels premis i no poden dividir les dotacions ni repartir els guardons entre dos o més guanyadors.
 6. S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible.
 7. L’organització garanteix la privacitat dels originals i de les dades dels participants. El contingut dels treballs no podrà ser modificat en cap cas pels membres del jurat ni pels membres de l’organització. Llevat del premi Vidal Alcover, en què el nom dels traductors forma part del projecte i ha de ser necessàriament conegut del jurat, en els altres casos els jurats no tindran accés al contingut de les pliques. D’altra banda, només es faran públics els noms dels autors de les obres guanyadores, però no el d’altres obres de què el jurat hagi volgut fer esment, però que no hagin guanyat. Només en el cas del Premi Tinet, atès que seran publicats, sí que es donaran a conèixer els noms dels autors dels treballs seleccionats.
 8. L’organització conservarà una còpia de la llista de participants a cada un dels premis, amb les seves pliques electròniques i obres presentades, per si es produïssin reclamacions.

Passats tres mesos del lliurament dels premis, les obres no premiades i les pliques corresponents seran destruïdes.

Si durant aquest termini algú s’adrecés a l’organització interessant-se per alguna obra no premiada, només se’n facilitaria la informació demanada prèvia consulta al respectiu autor.

En el cas del premi Vidal Alcover, els projectes no guanyadors romandran en un arxiu a disposició de les editorials de l’àmbit català per si els interessés algun dels projectes.

 1. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven, entre altres la publicació de les obres guanyadores i seleccionades en les editorials que s’indiquen en cada cas.
 2. Si, per alguna força major aliena a l’organització, passat un any des del lliurament del premi les obres no haguessin estat publicades, els autors seran lliures de fer-ho on considerin oportú. En el cas del Premi-beca Vidal Alcover, aquest termini es considera des del lliurament de la traducció enllestida. Fins i tot en els casos en què les obres fossin editades per editorials diferents a les previstes, hauran de fer constar a la coberta el premi obtingut.

Presentació i tramesa

Totes les obres han de ser trameses per correu electrònic a l’adreça premisliteraris@tarragona.cat seguint el procediment següent:

 • En l’apartat assumpte es farà constar el nom del premi al qual s’opta.
 • En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de l’autor.
 • L’original que opti al premi s'adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.
 • Només s’admetrà un treball per autor en cada modalitat de premi.
 • En un altre document adjunt, en format Word o PDF, es faran constar les referències que permetin identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). També s’hi farà constar si l’autor es troba en alguna circumstància tributària especial. Aquest document tindrà com a nom la paraula plica seguida del nom de l’obra. Els participants al premi Vidal Alcover inclouran aquesta informació a la fitxa que adjuntin.

Una persona que no és membre del jurat rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s'hagi rebut l’original es confirmarà per correu electrònic a l’autor. Si un participant no rep aquesta confirmació, cal que es posi en contacte telefònic amb l’organització per comprovar si hi ha hagut algun problema de recepció.

Termini d’admissió

Les obres es poden presentar des de la data de publicació de la convocatòria a la seu electrònica d’aquest Ajuntament fins al 14 de gener de 2024.

Veredictes i atorgaments

Els veredictes es faran públics en el transcurs de l’acte de lliurament que tindrà lloc el dissabte 18 de maig de 2024, al Teatre Tarragona de Tarragona.

L’organització no mantindrà correspondència sobre els veredictes.

Informació

Telèfon: 977 29 61 00
Adreça electrònica: premisliteraris@tarragona.cat
Web: lletres.tarragona.cat

Ho organitzen i ho convoquen:

 • Casa de les Lletres / Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona
 • Òmnium Cultural del Tarragonès 
 • Centre de Normalització Lingüística de Tarragona

Ho patrocinen:

 • Ajuntament de Tarragona
 • Diputació de Tarragona - TINET
 • Taller de Joieria Blázquez

Hi col·laboren:

 • Angle Editorial
 • Cossetània Edicions
 • Edicions de 1984
 • Núvol 
 • TAC12

Bases 2023-24

Segells de reconeixement d'administració oberta