Esteu aquí: Inici Premis literaris Bases 2021-2022 Premi Beca de traducció Vidal Alcover

Premi Beca de traducció Vidal Alcover

22è Premi-Beca de traducció Vidal Alcover

Característiques

Projectes de traducció al català d’obres literàries que, per la seva complexitat i importància i per la dedicació que comportin, impliquin la necessitat d’un ajut econòmic per ser duts a terme. El premi té les característiques d’una beca-projecte.

Condicions

Les obres que es proposin traduir han de pertànyer al domini públic i, per tant, hauran d’estar lliures de drets. Alhora, els projectes presentats han de preveure que l’obra resultant es pugui publicar en un sol volum d’un mínim de 100 pàgines i d’un màxim de 400.

El responsable del projecte premiat es compromet a presentar la traducció completa en el termini d’un any des del moment del pagament del primer termini, que és prorrogable per un altre any com a màxim, després que la persona interessada ho hagi sol·licitat. En el cas de traductors que no presentin les obres acabades en els terminis expressats, se’ls requerirà perquè ho facin i, si es reiteren en el retard, hauran d’atenir-se a les conseqüències, que podrien comportar la necessitat de retornar la quantitat ja abonada per l’organització.

Valoració

El jurat, a més de la qualitat del projecte presentat i de la solvència del traductor, considerarà el relleu de l’obra proposada dins la literatura universal i també tindrà en compte el valor que es derivi de la traducció d’aquesta obra per al nostre patrimoni cultural.

En la mateixa reunió en què s’esculli el projecte guanyador, el jurat també designarà un dels seus membres perquè, quan la traducció estigui enllestida,  dictamini si s’ajusta al projecte presentat.

Contingut del projecte

El projecte ha d'incloure, en un sol document:

a) La justificació de la proposta (entre 3 i 5 pàgines) en què s’expliquin els mèrits de l’obra que es proposa traduir i la necessitat de fer-ho. S’entén que es tracta d’una justificació raonada, que ressalti el paper de l’obra a traduir dins el seu context (històric, literari i lingüístic). En el cas que l’obra ja compti amb alguna traducció al català, s’ha de justificar per quin motiu es considera que en convé una nova traducció.

b) El programa de treball, que inclourà les edicions que es tindran en compte, com també altres obres consultables, el calendari i qualsevol altra qüestió que es vulgui ressaltar.

c) Una mostra prou indicativa (mínim 10 pàgines) de la traducció acompanyada del text original i, a més, amb la pàgina de crèdits de l’edició utilitzada.

d) La trajectòria del traductor o traductora, que inclourà sobretot les traduccions que ja tingui publicades.

e) Una Fitxa de l’obra proposada, al final de tot del projecte, que contindrà:

  • Títol de l’obra original
  • Autor
  • Gènere literari
  • Llengua original
  • Nombre de pàgines (si és prosa) o versos (si és poesia) en l’edició de partida
  • Data de la primera edició
  • Títol que es proposa
  • Nom del traductor
  • NIF del traductor
  • Adreça, telèfon i a/e del traductor

Dotació

12.000 euros (impostos inclosos), que tindran la consideració d’avenç dels drets d’autor, i la Musa de plata de Tarragona.

Terminis de pagament

La persona premiada pel projecte de traducció rebrà el 25 % de l’import total del premi un cop fet públic el veredicte. Un altre 25 % el rebrà un cop hagi justificat que ha realitzat, com a mínim, la meitat de la traducció (computable en pàgines). El 50 % restant el percebrà quan hagi justificat l’acabament de la traducció. El segon i tercer pagaments es podran acumular en un, si
el traductor aporta només la justificació de la finalització de la traducció. Per percebre el tercer pagament caldrà un informe d’un membre del jurat, conforme la traducció s’ajusta al projecte presentat.

Edició

Edicions de 1984 editarà l’obra guardonada. Un cop conegut el veredicte, el traductor ja podrà signar contracte amb l’editorial, d’acord amb la legislació vigent. En el contracte s’establiran els terminis per a la publicació, que dependran de la rapidesa de la traducció i del calendari de la mateixa editorial.

Jurat

Esteve Bou, Jordi Jané, Jaume C. Pons Alorda, Dolors Udina, Pau Vidal i Rosa Ibarz com a secretària.

Segells de reconeixement d'administració oberta