Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports Notícies Notícies 2013 L'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit actualitzen el Pla Local de Seguretat Viària amb l'objectiu de reduïr l'accidentalitat a la ciutat

L'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit actualitzen el Pla Local de Seguretat Viària amb l'objectiu de reduïr l'accidentalitat a la ciutat

L'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit actualitzen el Pla Local de Seguretat Viària amb l'objectiu de reduïr l'accidentalitat a la ciutat

El Pla, que a partir d'ara es treballarà en paral·lel amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, s'ha presentat als membres del Consell Municipial de la Mobilitat.
L'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit actualitzen el Pla Local de Seguretat Viària amb l'objectiu de reduïr l'accidentalitat a la ciutat Foto: Ajuntament de Tarragona
22/03/2013

 

Dijous a la tarda l’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit han presentat el Pla Local de Seguretat Viària 2013-2016 als membres del Consell Municipal de la Mobilitat. El Pla parteix del compromís per seguir treballant per reduir la sinistralitat en zona urbana i fixa l’objectiu de baixar un 20% el nivell d’accidentalitat amb víctimes actual i reduir un 30% els atropellaments l’any 2016 respecte els de l’any 2011. La tinent d’alcalde de Mobilitat, Begoña Floria ha explicat que “amb l’anterior Pla Local hem aconseguit reduir la sinistralitat a la ciutat, però l’actualització d’aquest nou el treballarem en paral·lel amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que planteja canvis més estructurals en la configuració viària de la ciutat i d’aquesta manera ens plantegem reduir encara més l’accidentalitat al nostre municipi”.

A més, aquest document manifesta la voluntat que el municipi pugui seguir treballant amb aquests criteris bàsics de seguretat viària més enllà dels terminis marcats. Les directrius que s’inclouen seran vàlides i aplicables en el proper termini de quatre anys, però també en les polítiques municipals a més llarg termini.

S’han estructurat un seguit de mesures estratègiques, agrupades en quatre blocs d’actuació:

 

Mesures físiques relatives a la configuració de la xarxa viària urbana

 • Adequar la configuració de les vies amb criteris de seguretat viària, segons les funcions assignades en la jerarquització de la xarxa viària desenvolupada al Pla de Mobilitat del municipi.
 • Aplicar mesures de seguretat orientades a la protecció de vianants:
 • Consolidar la xarxa de carrers per a vianants: pacificació del centre urbà, ordenació dels accessos a un centre pacificat, itineraris per a vianants, restricció de l’aparcament al centre pacificat.
 • Aplicar els criteris del Codi d’Accessibilitat de Catalunya: ampliar voreres a amplades mínimes transitables i adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Millorar la visibilitat i seguretat en passos de vianants: accions contra l’estacionament indegut.
 • Xarxa bàsica de carrils de bicicleta
 • Control de la velocitat en zona urbana: elements reductors de velocitat, verticals i horitzontals.
 • Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit a les rotondes urbanes.
 • Millorar disseny i ordenació del trànsit en entorns sensibles com centres d’ensenyament, residències de gent gran, centres de salut, etc.
 • Actuar sobre els punts de concentració d’accidents.

 

Mesures de gestió de la problemàtica d’accidentalitat

 • Mantenir actualitzada la base de dades d’accidents amb víctimes
 • Crear la figura d’un Responsable del Pla local de seguretat viària.

 

Mesures de control

 • Fer un seguiment continu del Pla municipal de controls preventius
 • Augmentar el nombre de denúncies per infraccions en moviment sobre el total de denúncies. La manca de respecte davant semàfors o stops, l’excés de velocitat, el consum d’alcohol, els girs prohibits i els avançaments indeguts són infraccions que generen situacions de risc.
 • Augmentar la recaptació efectiva de les sancions imposades ja que la sensació de rigidesa en les mesures correctives augmenta i crea una major autodisciplina.

 

Mesures d’educació per a la mobilitat segura

 • Mantenir el nivell d’activitat dins del Pla municipal d’educació per a la mobilitat segura
 • Promoure cicles de formació d’agents de la Guàrdia Urbana en temes de seguretat

 

 

Antecedents. Pla Local de Seguretat Viària 2007-2010

L’any 2006 es va redactar el primer Pla local de seguretat viària del municipi de Tarragona, dins dels objectius de reducció d’accidentalitat en zona urbana fixats pel Pla de Seguretat Viària 2005-2007 de Catalunya del Servei Català de Trànsit. L’elaboració del Pla va ser el primer pas d’un procés d’anàlisi i millora de la seguretat viària al municipi.

L’abast del Pla era de quatre anys (2007-2010), termini pel que es va plasmar un Pla d’actuació, que incloïa aspectes estratègics i de polítiques generals, a més de mesures d’ordenació i obres de millora concretes. Un cop finalitzat el termini del Pla, l’any 2012 s’elabora un informe d’avaluació per tal de valorar l’aplicació del Pla i els seus efectes, i comprovar l’assoliment dels objectius i mesures del Pla. Aquest procés de seguiment dels Plans redactats queda recollit al Pla de Seguretat Viària 2011-2013 de Catalunya, actualment vigent.

Considerant les tendències positives observades al municipi, i recollint la manifestació d’interès dels responsables municipals en mantenir una política activa en termes de seguretat viària urbana, l’any 2012 també es va redactar l’Actualització del Pla de seguretat viària de Tarragona 2013-2016, definint les noves línies estratègiques de treball per a la millora de la seguretat viària urbana del municipi, per al següent termini de 4 anys.

 

Avaluació del Pla local de seguretat viària 2007-2010

L’any 2006, l’Ajuntament definia com a objectiu fonamental del Pla local de seguretat viària de Tarragona 2007-2010 una reducció del 25% en el nombre d’accidents amb víctimes l’any 2010 respecte de l’any 2005. L’accidentalitat al municipi va disminuir  un 14,4% entre els anys 2007 i 2010. Aquesta tendència es manté posteriorment, amb una significativa disminució l’últim any, del 9,1% entre 2010 i 2011. Així doncs, la disminució total en el període 2007 – 2011 ha estat del 17,3%. Aquesta tendència descendent és molt positiva, però no arriba als nivells marcats com a objectiu del Pla 2006.

Paral·lelament en aquest període els accidents greus han augmentat al voltant del 30%, posant de manifest la necessitat d’incidir en la reducció dels accidents amb major gravetat pels seus implicats.  Els atropellaments en zona urbana han anat disminuït al llarg del període de vigència del Pla. Tot i així, Tarragona manté una ràtio d’atropellaments per 1.000 habitants superior a la mitjana catalana (0,57 enfront 0,39), i s’ha de seguir treballant amb mesures orientades a la millora de la mobilitat a peu. Al voltant del 15% dels ferits greus i mortals causats per accidents de Trànsit a Tarragona es registren en atropellaments.

Respecte a la implantació de mesures físiques i de gestió proposades pel Pla s’observa el desenvolupament de les actuacions de millora infraestructurals amb efectes en la seguretat viària proposades. Diverses mesures eren de caràcter estratègics i es derivaven del planejament de mobilitat del municipi, el Pla de Mobilitat Urbana de Tarragona. Indirectament tenen efectes en la millora de la seguretat de la ciutat, però requereixen la feina conjunta dels diversos planejaments.

 

Respecte a les campanyes preventives i activitats d’educació viària:

 • Tarragona disposa d’un Pla de Controls d’àmbit municipal, que guia les activitats preventives anuals. L’anàlisi de les campanyes preventives de control i del procediment sancionador mostra resultats molt positius.
 • S’evidencia una bona difusió de les activitats d’educació per a la mobilitat segura, dins d’un Pla municipal d’educació per a la mobilitat segura.
Segells de reconeixement d’administració oberta