Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Notícies Notícies 2015 Millora en la qualitat de la recollida selectiva

Millora en la qualitat de la recollida selectiva

Millora en la qualitat de la recollida selectiva

Les successives campanyes i la instal·lació d'una tapa reductora als contenidors soterrats afinen la recollida de la matèria orgànica a Tarragona
22/04/2015

El Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), aprovat el mes d’abril de 2014 per la Direcció de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, estableix una sèrie d’objectius de qualitat i quantitat de la recollida selectiva molt ambiciosos a assolir l’any 2020.

Concretament, s'estableix que els municipis de Catalunya han d’arribar a un 60% de recollida selectiva bruta i que el contingut d’impropis de la recollida de matèria orgànica ha de ser inferior al 10%.

Atès que aquests objectius quantitatius distaven molt de la realitat de la ciutat de Tarragona, des de l’Ajuntament es van intensificar les mesures i accions per millorar i fomentar la correcta separació dels residus entre els ciutadans.

 

Millores realitzades per prevenir la mala qualitat dels residus orgànics

El principal problema o deficiència detectat pel departament de Neteja Pública en relació a la recollida selectiva, va ser la mala qualitat de la matèria orgànica que es recollia als contenidors marrons de la via pública, tant els soterrats com els de superfície.

Concretament, l’any 2012 els resultats de les caracteritzacions (anàlisis del percentatge d’impropis a la recollida de matèria orgànica realitzats per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya) van ser molt dolents, trobant-se una mitja de 62,93% de residus impropis a l'orgànica, el que vol dir que més del 60% dels residus que es trobaven dins els contenidors marrons eren altres fraccions: envasos, paper i cartró, roba i sobretot rebuig, els quals s’havien de portar a la incineradora en compte de la planta de compostatge de Botarell, amb el consegüent sobre cost econòmic.

Arran d’aquests mal resultats es va dissenyar un programa de campanyes per fomentar i millorar la recollida de la matèria orgànica a totes les zones de la ciutat i es va instal·lar una tapa reductora als contenidors soterrats de matèria orgànica.

Cal remarcar que els pitjors resultats d’impropis s’obtenien i s’obtenen als contenidors soterrats, per això es va optar per col·locar un element físic que impedeixi que s'entrin al contenidor residus voluminosos o bosses de brossa molt grans, entenent que si la separació de l'orgànica està ben feta a casa, la bossa és força petita.

Actualment la boca reductora ja està instal·lada a tots els contenidors soterrats de tot el terme municipal i les campanyes de foment de la fracció orgànica ja s’han executat als barris de la zona de Ponent (Torreforta, La Granja, Riuclar, Campclar, Bonavista, etc.), Nord (St. Pere i St. Pau, St. Salvador, St. Ramon i Sta. Isabel) i Llevant (Boscos de Tarragona, La Móra, Cala Romana, Pinars, etc.) i s’està portant a terme actualment al centre de la ciutat.

L’any 2013 es va començar a instal·lar la tapa reductora i es van començar les campanyes, el percentatge d’impropis de les caracteritzacions de l’Agència de Residus ja es va reduir, essent una mitjana de 30,04%. I l’any 2014, en el que ja s’havien instal·lat totes les tapes i executat les campanyes a tot el terme municipal, menys al centre de la ciutat, el percentatge d’impropis va ser del 13,75%.

“Aquesta notable millora de la qualitat de la matèria orgànica (el 13,75% d’impropis el 2014) en part es deu a les mesures i accions preses per l’ajuntament i en part als esforços i canvi d’hàbits que han fet molts ciutadans de Tarragona” afirma Joan Sanahujes, conseller de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona; i afegeix, “especialment els bars, restaurants i centres escolars que estan adherits als serveis de recollida comercial prestats per l’ajuntament, als quals cal felicitar perquè fan una separació excel·lent de la matèria orgànica”.

 

Valoració de les accions realitzades de millora de la matèria orgànica

• Valoració als contenidors soterrats

La instal·lació de la tapa reductora als contenidors soterrats, en principi, no va tenir gaire bona rebuda per parts d’alguns ciutadans, els quals es queixaven i se segueixen queixant que la boca del contenidor és massa petita. No obstant això, la boca reductora té la mida de 21 cm de diàmetre homologada per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya.

Sí que és veritat que, des que es va instal·lar la tapa, s’ha notat una davallada important en les tones de matèria orgànica brutes recollides als contenidors soterrats, concretament, la davallada ha estat del 56,5%. S’entén per tones brutes la quantitat total de residus recollits al contenidor d’orgànica, és a dir, la quantitat de matèria orgànica més altres residus, sense descomptar els impropis. Segons Sanahujes: “Si es tenen en compte les tones netes, les que són estrictament matèria orgànica, aquesta davallada ha estat del 25,2%”. Segons el mateix Sanahujes: “la tapa reductora ha fet que les persones que dipositaven tot tipus de residus al contenidor d’orgànica soterrat ara ho facin bé, i els dipositin al contenidor de rebuig. A més, cal tenir en compte que a totes les ciutats la quantitat de residus recollida ha baixat”.

• Valoració als contenidors de superfície

Pel que fa als contenidors de superfície, els resultats són força diferents, l’any 2014 hi ha hagut una davallada del 8,45% de tones brutes recollides als contenidors d’orgànica.

No obstant això, les tones de matèria orgànica netes recollides als contenidors de superfície han augmentat un 57,35%. Aquest augment es pot atribuir a totes les campanyes de millora i foment de la recollida de la fracció orgànica que s’han estat portant a terme des de l’any 2013 i durant tot el 2014.

• Valoració global

Si es té en compte la reducció del 25,2% de tones de matèria orgànica netes dels contenidors soterrats i l’augment del 57,35% de tones netes als contenidors de superfície el balanç de quantitat de matèria orgànica resulta positiu, ja que el 2014 s’han recollit 51.324 tones més que l’any 2013, el que significa un augment del 2% de matèria orgànica.

Per la qual cosa, cal destacar la millora obtinguda en la recollida de matèria orgànica, tant pel que fa a qualitat (reducció dels impropis) com a quantitat.

 

Resultats de Recollida selectiva

Pel que fa a la recollida selectiva, l’evolució des del 2006 ha estat positiva any rere any, passant del 16,92% l’any 2006 al 34,90% l’any 2014.

Si es comparen els anys 2013 (32,64%) i 2014 (34,90%), la recollida selectiva ha augmentat en l’últim any un 2,26%.

Aquesta evolució positiva s’atribueix al programa de campanyes d’educació i sensibilització ambiental que s’ha estat realitzant i es continua portant a terme des de la Conselleria de Neteja Pública, com són les diferents campanyes porta a porta adreçades a la ciutadana per millorar la recollida de la matèria orgànica i la recollida selectiva en general, campanyes personalitzades d’informació i seguiment als comerços, tallers d’educació als centres escolars, etc.

També s’atribueix a la millora en els recursos materials instal·lats per l’ajuntament, ja que des de l’any 2011 totes les àrees de contenidors de la ciutat compten amb els 5 contenidors de recollida selectiva (envasos, vidre, paper i cartró, orgànica i rebuig); també s’han implantat serveis de recollida comercial de vidre, paper i cartró i matèria orgànica per establiments comercials, restaurants i centres escolars; s’ha començat la implantació d’una recollida d’oli mitjançant contenidors de vorera als barris de Ponent i Nord de la ciutat; i s’ha augmentat el nombre de deixalleries mòbils.

“Per continuar amb la implementació de mesures per augmentar els residus recollits selectivament el pròxim mes de maig s’ampliarà la recollida comercial de vidre de bars i restaurants. Actualment el servei es realitza a la Part Alta, al Serrallo i al Parc Central, i s’ampliarà a una trentena de bars i restaurants de la Rambla Nova i del C/Méndez Núñez” diu Sanahujes.

Així mateix, també es preveu la instal·lació progressiva de contenidors d’oli en algunes àrees de contenidors de la via pública a la zona centre de la ciutat.

Tot i aquesta evolució molt positiva en els valors i evolució de la recollida selectiva, cal tenir en compte que per arribar al 60% de recollida selectiva marcat per l’Agència de Residus per a l’any 2020 s’ha de continuar treballant i realitzant campanyes d’educació i sensibilització envers la recollida selectiva.

Segells de reconeixement d’administració oberta