Esteu aquí: Inici Next Generation Tarragona GreenBelt'26 Planificació

Planificació

Amb l’objectiu final d’elaborar el Pla Director de Gestió de l’Anella Verda de Tarragona, Tarragona - GreenBelt’26 inclou fins a 4 accions de planificació que han de permetre generar aquells documents previs necessaris per constituir aquest instrument gestor d’àmbit municipal.

El Pla d’Acció per la biodiversitat del municipi de Tarragona es centrarà en els següents aspectes:

 • Recopilar totes les fonts d’informació disponibles, històriques i recents, sobre la biodiversitat del municipi.
 • Ordenar la informació des del punt de vista dels valors objecte de conservació.
 • Realitzar un diagnosis sobre l’estat de la biodiversitat, les seves amenaces i oportunitats.
 • Determinar els objectius de conservació a escala local.
 • Formular, dissenyar i pressupostar accions de conservació a executar

El Pla contemplarà:

 • Diagnosis dels sistemes litorals del municipi i el seu estat de conservació.
 • Anàlisis de dinàmiques sedimentaries de les platges.
 • Previsions sobre els efectes del canvi climàtic en el litoral.
 • Avaluació de les ocupacions físiques del domini públic marítim - terrestre i servituds de pas.
 • Disseny d’un pla d’actuacions prioritàries.

Part de les actuacions de renaturalització programades en el sistema fluvial del municipi, requeriran d’estudis previs dirigits específicament a:

 • Valorar l’efecte de la actuacions sobre el risc d’inundació
 • Delimitar la zona de flux preferent segons tipus d’actuació projectada.
 • Analitzar les afectacions en cas d’avinguda.
 • Determinar els serveis, servituds i bens afectats per les actuacions.

La proposta incorporarà:

 • Avaluació qualitativa (i/o quantitativa) dels bens i serveis ecosistèmics aportats al municipi.
 • Estudi i cartografia de les àrees amb bona capacitat per aportar serveis ecosistèmics de regulació.
 • Identificació i representació de zones nucli (protecció de paisatges, ecosistemes i espècies).
 • Identificació i representació de connectors ecològics i àrees de conflicte.
 • Valoració de la infraestructura verda de caràcter urbà.
 • Planificació de projectes clau per a desenvolupar la infraestructura verda del municipi.

 

El document reunirà el conjunt de resultats, anàlisis i valoracions tècniques obtingudes de les diverses accions de planificació amb l’objectiu d’estructurar una Pla Director de Gestió integrador, estratègic i executiu per al conjunt dels àmbits de l’Anella Verda (litoral, fluvial i forestal) i les àrees urbanes i periurbanes de Tarragona.

Segells de reconeixement d'administració oberta