Emergències

SUEST - Servei d'Urgències i Emergències Socials de Tarragona

El Servei d'Urgències i Emergències Socials de Tarragona atén les situacions sobrevingudes d'urgència i emergència de la ciutat de Tarragona. L'objectiu del SUEST és donar el suport, l’assessorament inicial, l’orientació, acompanyament i atenció biopsicosocial, i la tramitació i/o derivació si s’escau als recursos necessaris per cobrir la situació sobrevinguda. El servei està ubicat a les dependències de la Guàrdia Urbana. Ofereix un espai d’escolta i contenció de la urgència i emergència que dóna resposta immediata a la necessitat o problema.

Què fem?

 • Informar, orientar i assessorar sobre els recursos i serveis dels sistemes de protecció de l’àmbit.
 • Detectar, analitzar i prevenir situacions de risc o d’exclusió social en casos individuals, familiars i col·lectius.

 • Diagnosticar, valorar, intervenir, i fer el seguiment de les persones usuàries del servei en relació a situacions de risc o exclusió social.

 • Elaborar, tractar i tramitar la documentació derivada dels casos i actuacions al seu càrrec.

 • Coordinar-se amb les diferents entitats i/o organismes per realitzar les actuacions conjuntes, i derivar als seus serveis si s’escau.

Qui forma l'equip?

L'equip està format per una treballadora social i els professionals de la guàrdia urbana.

Persones destinatàries

Qualsevol ciutadà/na que es trobi en situació d’emergència i urgència social a la ciutat de Tarragona.

Com s'hi accedeix?

Directament a les dependències de la Guàrdia Urbana de Tarragona per derivació de Serveis Socials o prèvia derivació d'altres ens públics.

Normativa

 • Llei 12/2007, d'11 d´octubre de Serveis Socials.
 • Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge
 • Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 • Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència Masclista.
 • Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Segells de reconeixement d'administració oberta