Immigració

UTIC - Unitat d’Immigració i ciutadania

La Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania ha estat, des de la seva creació l’any 2008, el recurs de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) destinat a desenvolupar l’acollida de les persones nouvingudes al municipi, així com a promoure la igualtat de les persones estrangeres i posar en marxa accions de promoció de la convivència.

Què fem?

  • Entrevistes d’acollida individualitzada
  • Sessions d’acollida grupal
  • Taller de coneixement de la societat catalana
  • Taller de coneixement del mercat i drets laborals
  • Tramitació de les propostes municipals d’informe de:

- Arrelament social
- Habitatge adequat per al reagrupament familiar
- Esforç d’integració per a la renovació de residències temporals
- Habitatge adequat per renovació de residència

QUI FORMA L'EQUIP?

L'equip està format per un o una professional tècnica de polítiques migratòries, integradors socials i una auxiliar administrativa.

Persones destinatàries

Les persones que recentment han fixat la seva residencia al municipi de Tarragona, o aquelles persones que malgrat portar anys a la nostra ciutat, per motius diversos, no han realitzat un itinerari d’acollida i presenten encara mancances que dificulten la seva autonomia per desenvolupar‐se a la ciutat (com per exemple aquelles persones que desconeixen les llengües oficials).

Persones majors de 16 anys, independentment de la seva nacionalitat i de la seva situació administrativa, empadronades al municipi (excepció en el cas d’adolescents o joves migrats residents en centres de protecció).

  • Persones en situació d’asil i refugi: Punt Informatiu Municipal d'Asil i Refugi on s'ofereix informació social i jurídica per a persones en situació d’asil i refugi que arriben al municipi de Tarragona.

Com s'hi accedeix?

  • Adreça: Carrer Nou de Santa Tecla, 9. (43004 Tarragona)
  • Telèfon: 977 191 635 o a través del telèfon de centraleta única 977 296 171
  • Correu electrònic: utic@tarragona.cat
  • Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Tràmits i ajuts relacionats

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, obliga els ajuntaments a prestar serveis de primera acollida i d’acollida especialitzada a les persones immigrades. Els principals principis que regeixen aquesta llei són els següents: Els serveis d’acollida es regeixen pels principis generals següents, recollits a l’article 4 de l’esmentada llei:

Primer: Accés. L’acollida implica el dret d’accés als serveis, és a dir, l’accés de cada titular al conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes, i també l’obligació correlativa de les administracions catalanes de garantir-hi l’accés a tothom en els termes establerts per aquesta llei.

Segon: Promoció de l’autonomia i de la igualtat d’oportunitats. Els serveis d’acollida es destinen a promoure l’autonomia personal i a afavorir la igualtat efectiva i l’equitat, amb l’eliminació de condicions o circumstàncies arbitràries.

Tercer: Temporalitat. L’acollida és un procés temporal la finalitat del qual és promoure l’autonomia personal i la igualtat d’oportunitats, motiu pel qual el dret d’accés pot ésser limitat a períodes concrets en relació amb l’inici de l’estada de l’usuari o usuària a Catalunya.

Quart: Normalitat. L’acollida s’ha de dur a terme per mitjà dels serveis, els recursos, els equipaments, els projectes i els programes ja existents, preferentment mitjançant les xarxes d’informació i de formació ordinàries. La creació d’estructures paral·leles ha de respondre exclusivament a la necessitat de donar una resposta específica a necessitats de caràcter temporal.

Cinquè: Enfocaments diferenciats. Els serveis d’acollida han d’admetre enfocaments diferenciats o especificitats que tinguin en compte l’heterogeneïtat dels titulars segons criteris d’edat, d’origen, de gènere, d’habilitats o de nivell formatiu.

Sisè: Perspectiva de gènere. Els serveis d’acollida han d’integrar la perspectiva de gènere com a eina d’anàlisi i de planificació.

Setè: Promoció de la ciutadania. Els serveis d’acollida han de difondre i promoure el coneixement dels drets i deures que la ciutadania té pel fet de formar part de la comunitat, i també fomentar-ne la participació i el compromís amb la societat.

Segells de reconeixement d'administració oberta