Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Institut Municipal de Serveis Socials Serveis / equips Serveis Socials Bàsics

Serveis Socials Bàsics

Els Serveis Socials Bàsics són la porta d'entrada al sistema públic de serveis socials de Catalunya. Són un dels sistemes de l’estat del benestar i pretenen garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, prioritzar al màxim la seva autonomia i promoure el desenvolupament de les capacitats personals en el seu entorn comunitari. Les administracions han de garantir l’accés universal als serveis socials bàsics.

Què fem?

Empoderar les persones i les comunitats; contribuir a la millora dels vincles personals, familiars i socials; protegir les persones que tenen dificultats per actuar autònomament; i prevenir situacions de risc social mitjançant equips professionals capaços d´oferir una visió i una atenció integral i integradora.

  • Intervenció social continuada a partir d'un pla d’atenció social individual o de convivència (o de família) en funció de la valoració de la situació de necessitat i amb acord mutu entre les parts.
  • Equip professional de referència que coordina les diferents actuacions i que treballa per oferir una atenció social de qualitat orientada al benestar de les persones.
  • Valoració professional de les situacions particulars, adreçada a l’assignació dels recursos públics disponibles.
  • Gestió d'ajuts puntuals d’urgència per atendre necessitats bàsiques.
  • Orientació i derivació als serveis socials especialitzats.
  • Tramitació de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques pròpies o d'altres administracions.
  • Aplicació de protocols de prevenció i atenció davant de situacions de maltractaments o de sospita de maltractaments (infància, gent gran, dones en situació de violència masclista).

Qui forma l'equip?

Són equips multidisciplinaris formats per treballadors/ores socials, educadors/ores socials, psicòlegs i personal administratiu de suport.

Els professionals centren la seva activitat en la intervenció social i el tractament de les dificultats que afecten la integració i el benestar de les persones, grups i comunitats. Actuen com a recurs i orienten i deriven les persones que s'hi adrecen cap a altres serveis i prestacions de la xarxa de serveis socials.

Persones destinatàries

Les persones residents a Tarragona.

Com s'hi accedeix?

Els serveis socials bàsics s’organitzen territorialment i estan distribuïts per donar cobertura a tota la ciutadania de Tarragona. L'accés és a través del centre de serveis socials de referència. 

El marc jurídic que hi ha als serveis socials es ampli i variat en funció de la situació a abordar. Destaquem cronològicament les següents:

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials

Llei 14/2010, del 27 de maig,  dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

Segells de reconeixement d'administració oberta