Esteu aquí: Inici Comerç Normativa i horaris Normativa general del Comerç Minorista

Normativa general del Comerç Minorista

Directives europees
 

Legislació autonòmica sobre Comerç
 

 • Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç serveis i fires.
 • Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.
 • Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’ equipaments comercials (ja derogada), que continua vigent en relació a tot articulat que no entri en conflicte o contradicció amb el Decret llei 1/2009.
 • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.
 • Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
 • Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l'adequació de normes amb rang de Llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior.
 • Decret 356/2004, de 20 de juliol, pel que es regula la capacitat sancionadora en matèria d'ordenació del comerç.
   

Legislació estatal sobre Comerç
 

 • Llei 21/2004, de 21 de desembre, d’Horaris Comercials.
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista.
 • Llei 47/2002, de 19 de desembre, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes a distància i per a la adaptació de la Llei a diverses Directives comunitàries.
 • Llei 1/2010, de 1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista.
 • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
 • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses Lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a las activitats de serveis i el seu exercici.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats de serveis.
 • Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
   

Venda ambulant
 

 • Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l’exercici de la venta ambulant o no sedentària.

Legislació ambiental i establiments públics (autonòmica)
 

 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segells de reconeixement d'administració oberta