Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Impost de vehicles de tracció mecànica a l'Ajuntament de Tarragona

Què és l'IVTM (impost de circulació)?

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM o impost de circulació) és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, de qualsevol classe i categoria.

Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa en aquests. Als efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. En aquest enllaç podeu accedir a la seu electrònica de la  Direcció General de Trànsit.

Aquest impost està regulat a l'Ordenança número 19 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Qui l'ha de pagar?

Són contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, sempre i quan consti al seu nom el vehicle en el seu permís de circulació.

Quan s'ha de pagar?

L'impost de vehicles de tracció mecànica és un pagament únic anual, que es pot fraccionar i domiciliar.

Trobareu tota la informació sobre el pagament d'aquest impost en aquest enllaç a la seu electrònica o a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona; telèfon: 977 296100; adreça electrònica: rvoluntaria@tarragona.cat

 

On puc consultar l'import del meu rebut?

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Contribuent (OAC)
Horari d'atenció: De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16.30 a 19 h. Divendres de 9 a 14 h. Dissabtes de 10 a 13 h. De l'1 de juliol al 24 de setembre, tancada a la tarda. Telèfon: 977 296 226
Fax: 977 296 252
Adreça: Pl. de la Font, 1 baixos
Adreça electrònica: oac@tarragona.cat

Tràmits relacionats amb l'IVTM

A la seu electrònica podeu trobar tots els tràmits relacionats amb aquest impost:

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat