Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Impostos i taxes: detall Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Què és l'ICIO?

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) és un tribut indirecte el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal de Tarragona, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència municipal.

Està regulat per l'Ordenança Fiscal número 13 reguladora de l'impost sobre construccions, intal·lcions i obres.

Qui l'ha de pagar?

Les persones físiques, jurídiques o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que ostentin la propietat de la construcció, instal·lació o obra (o sigui, qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització), siguin o no propietàries de l'immoble sobre el qual es realitzi aquella.

Quan s'ha de pagar?

Els objectes passius d'aquest impost venen obligats a autoliquidar-lo a inici de les obres.

Si vols instar un procediment de rectificació cal dirigir-se a l'Ajuntament abans que l'Administració hagi practicat la liquidació definitiva o, si nom abans que hagi prescrit el dret de l'Administració Tributària per determinar el deute tributari mitjançant la liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent.

Trobareu tota la informació sobre el pagament d'aquest impost en aquest enllaç a la seu electrònica  o a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona; telèfon: 977 296100; adreça electrònica: rvoluntaria@tarragona.cat.

Trobareu tota la informació sobre el pagament d'aquest impost en aquest enllaç a la seu electrònica o presencialment a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona, telèfon 977 296 100; adreça electrònica rvoluntaria@tarragona.cat.

Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (article 8.2.1.9)

Requisits:

  • Aquesta bonificació només s’aplicarà, si correspon, als immobles destinats a l’ús d’habitatge, tant en elements privatius com en comunitaris. 

  • Quan, en els 5 anys anteriors, no s’hagi obtingut una bonificació pel mateix tipus d’obres de reforma, rehabilitació, conservació o millora.

  • Quan la data de construcció sigui del 1975 o anterior.

  • Si l’habitatge objecte de rehabilitació, reforma, conservació o millora, es destina a la borsa de mediació de lloguer social que gestiona el servei municipal de l’habitatge, no es tindrà en compte la data de construcció.

  • Als efectes d’aquesta bonificació, no tindran la consideració de rehabilitació o reforma, les obres que comportin l’enderroc d’elements estructurals de l’edifici en més d’un 50 % de la superfície.

Sol·licitud i efectes:

  • Cal sol·licitar prèviament la declaració per part del consell plenari de l’especial interès o utilitat municipal als efectes d’aplicar la bonificació.

  • Cal sol·licitar la bonificació. 

  • La data màxima per presentar aquestes sol·licituds serà la data de finalització de les obres o dintre del termini de dos mesos en què s’ha de presentar la declaració informativa als efectes de practicar la liquidació definitiva de l’impost.

  • Per a la resta d’aspectes substantius i formals consulteu l’article 8.bis de l’ordenança fiscal 13.

  • La sol·licitud es pot presentar en les oficines de l’OMAC (no obligats a relacionar-se electrònicament) i/o de forma telemàtica a través del tràmit Sol·licitud genèrica.
Segells de reconeixement d'administració oberta