Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Impostos i taxes: detall Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Què és l'ICIO?

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) és un tribut indirecte el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal de Tarragona, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència municipal.

Està regulat per l'Ordenança Fiscal número 13 reguladora de l'impost sobre construccions, intal·lcions i obres.

Qui l'ha de pagar?

Les persones físiques, jurídiques o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que ostentin la propietat de la construcció, instal·lació o obra (o sigui, qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització), siguin o no propietàries de l'immoble sobre el qual es realitzi aquella.

Quan s'ha de pagar?

Els objectes passius d'aquest impost venen obligats a autoliquidar-lo a inici de les obres.

Si vols instar un procediment de rectificació cal dirigir-se a l'Ajuntament abans que l'Administració hagi practicat la liquidació definitiva o, si nom abans que hagi prescrit el dret de l'Administració Tributària per determinar el deute tributari mitjançant la liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent.

Trobareu tota la informació sobre el pagament d'aquest impost en aquest enllaç a la seu electrònica  o a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona; telèfon: 977 296100; adreça electrònica: rvoluntaria@tarragona.cat.

Trobareu tota la informació sobre el pagament d'aquest impost en aquest enllaç a la seu electrònica o presencialment a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona, telèfon 977 296 100; adreça electrònica rvoluntaria@tarragona.cat

Segells de reconeixement d’administració oberta