Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Impostos i taxes: detall Impost activitats econòmiques (IAE)

Impost activitats econòmiques (IAE)

Què és l'IAE?

L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un tribut directe de caràcter real que grava l'exercici d'una activitat econòmica de caràcter professional, empresarial o artística.

Les funcions, facultats i actuacions de la inspecció d'activitats econòmiques realitzades al municipi de Tarragona correspon a l'Ajuntament, i s'ajustaran a la Llei General Tributària, al Reglament General de la inspecció de tributs i a totes les disposicions que siguin d’aplicació, així com a l'Ordenança Fiscal número 9 reguladora de la inspecció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Qui l'ha de pagar?

Les persones naturals (o jurídiques) i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària que duguin a terme al territori nacional qualsevol de les activitats que donen lloc al fet imposable.

La comunicació de l'alta de l'IAE s'haurà de fer per part de l'interessant per l'inici d'activitat, o bé per deixar de gaudir d'exempció de l'impost, en l'oficina d'atenció al contribuent - OAC.

En aquest enllaç podeu obtenir informació sobre els supòsits i forma de tramitació de les exempcions de l'IAE.

Com i Quan s'ha de pagar?

L'IAE és un pagament únic anual, que es pot fraccionar i domiciliar telemàticament a l'Oficina Virtual Tributària o presencialment a l'oficina de Recaptació Voluntària, plaça de la Font, 1, Tarragona; telèfon: 977 296100; adreça electrònica: rvoluntaria@tarragona.cat

Tràmits relacionats amb l'IAE

A la seu electrònica podeu trobar els tràmits relacionats amb aquest impost:

 
Segells de reconeixement d'administració oberta