Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Impostos i taxes: detall Impost de Plusvàlua

Impost de Plusvàlua

 

La sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26/10/2021 (publicada en la web del Tribunal Constitucional el 2/11/2021) ha declarat inconstitucional i nul en part l’article 107 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que regula el sistema de càlcul de la base imposable de l’impost.

El dia 9 de novembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals respecte de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que estableix que el sistema objectiu de determinació de la base imposable de l’impost es converteix en un sistema optatiu, de manera que es permeten les estimacions directes de l’increment del valor en aquells casos en què  l’obligat tributari així ho sol·liciti.

No obstant això, fins que no s’adapti la nostra aplicació informàtica al nou sistema de càlcul, les persones obligades tributàries a conseqüència de la transmissió d’un immoble hauran de presentar un escrit declarant la transmissió realitzada, que podran realitzar-lo de forma presencial en les oficines de l’OMAC (no obligats a relacionar-se electrònicament) i/o de forma telemàtica accedint al tràmit: Declaració IIVTNU, però no han de practicar autoliquidació de l’impost.

En el moment en què s’hagi modificat l’aplicació informàtica, es notificarà la liquidació tributària que correspongui o bé s’informarà sobre com cal fer efectiu el pagament de l’impost.

Què és l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys (Plusvàlua)?

La Plusvàlua és un impost que grava l'increment del valor d'un bé immoble (habitatge, local, solar, etc.) cada vegada que hi ha una transmissió de propietat. El que grava l'impost és l'increment del valor experimentat des de la data en què es va adquirir la propietat fins a la data en què aquesta es transmet. Ve regulat pel Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 i per l'Ordenança Fiscal número 12 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. *Llegiu la nota superior

Qui l'ha de pagar?

a) En les transmissions a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, que adquireixi el bé.

b) En les transmissions a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, transmissora del bé.

Cal tenir en compte que les transmissions hereditàries (i altres supòsits que recull la llei), també estan subjectes a l'Impost de Plusvàlua.

Quan s'ha de pagar?

Els subjectes passius de l’impost vénen obligats a autoliquidar-lo, i a tal efecte han d'utilitzar el model de declaració-autoliquidació establert per l’Ajuntament. El termini de pagament és el següent:

a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Si vol instar un procediment de rectificació cal dirigir-se a l’Ajuntament abans que l’Administració hagi practicat la liquidació definitiva o, si no, abans que hagi prescrit el dret de l’Administració Tributària per determinar el deute tributari mitjançant la liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent.

On puc obtenir més informació, consultar l'import de la meva plusvàlua i realitzar tots els tràmits sobre aquest impost?

Segells de reconeixement d'administració oberta